Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot projekt u 2023. godini (Rok: 1. listopada 2023.)

Ministarstvo kulture i medija na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22) objavljuje


Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama
– pilot projekt u 2023. godini –

 

1.      Predmet Javnoga poziva
 
Provedbom mjere predlaganja knjiga za otkup narodnim knjižnicama Ministarstvo kulture i medija povećat će se dostupnost vrijedne knjige te promicati kultura čitanja. Ova mjera provodi se kao dopuna redovnoj knjižničnoj nabavi za koju Ministarstvo kulture i medija također osigurava proračunska sredstva.
Ministarstvo kulture i medija osigurat će narodnim knjižnicama posebna namjenska sredstva za otkup knjiga prema ovom Javnom pozivu, a narodne knjižnice će samostalno nabavljati knjige tijekom cijele godine i to prema:
 • popisu A na kojem će biti knjige koje su narodne knjižnice od 1. do 6. tipa dužne nabaviti
 • popisu B na kojem će se nalaziti knjige koje Ministarstvo kulture i medija preporučuje knjižnicama za otkup
 • narodne knjižnice 7. i 8. tipa kupovat će najviše dva primjerka odabranih naslova s oba popisa sukladno vlastitim potrebama
Otkupom knjiga obuhvaćat će se knjige hrvatskih izdavača na hrvatskome jeziku i to:
 • vrijedna djela suvremene domaće književnosti,
 • prijevodi suvremene svjetske književnosti,
 • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost,
 • djela domaće i prijevodne (književne, znanstvene i stručne) esejistike i publicistike
 • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.

Za otkup narodnim knjižnicama predlagat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2022. i tijekom 2023. godine koje u trenutku prijave na Javni poziv nisu starije od 6 mjeseci, samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na http://www.min-kulture.hr/propisi/) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Ministarstvo kulture i medija za otkup narodnim knjižnicama neće predlagati:
 • školske udžbenike i priručnike
 • ponovljena i komercijalna izdanja
 • izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde
 • izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.  

Sva izdanja koja neće biti predložena za otkup u okviru ovog Javnog poziva narodne knjižnice mogu kupovati sredstvima za nabavu knjižne i neknjižne građe, odnosno sredstvima iz drugih izvora.

 
2.      Prihvatljivi prijavitelji


Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

 
3.   Način prijave
 

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica
Elektronički popunjenoj prijavnici obavezno treba priložiti, također u elektroničkom obliku:
– podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
– potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obaveznim  primjercima

Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu:

Ministarstvo kulture i medija
Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga)
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
E-prijavnice uz koje nije dostavljen tiskani primjerak objavljene knjige neće se razmatrati.

 
 4.    Rok prijave
 
Prijave za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama mogu se podnositi od 1. ožujka do 1. listopada 2023. godine.
 
Rezultati vrednovanja (popis A i popis B) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: 
 • za prijave zaprimljene do 1. travnja rezultati će se objaviti do 1. svibnja
 • za prijave zaprimljene do 1. listopada rezultati će se objaviti do 20. listopada
 
Prijave zaprimljene nakon 1. listopada 2023. godine neće se razmatrati.

  
5.     Završne odredbe


Primjerci knjiga dostavljeni u prijavi neće se vraćati podnositeljima, već će se koristiti za donacije knjižnicama i drugim institucijama. 
 
Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:
 
 • prijave za koje nije ispravno popunjena e-prijavnica
 • prijave koje nisu zaprimljene u navedenom roku (uključujući e-prijavnicu i primjerak objavljene knjige)
 • prijave bez obveznih priloga (potvrda NSK o predanom obaveznom primjerku i podatci o knjizi, autoru, prevoditelju i uredniku u elektroničkom obliku priloženi uz e-prijavnicu te primjerak objavljene tiskane knjige)
 • prijave korisnika koji nisu u propisanom roku izvršili preuzete obveze prema Ministarstvu kulture i medija
 
U Zagrebu, 1. ožujka 2023. godine