Financiranje programa Ruksak (pun) kulture


Financiranje programa Ruksak (pun) kulture


     Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture na osam je sjednica razmatralo prijavljene programe i/ili radionice. U sedam područja (kazalište, glazba, ples, film, likovna umjetnost, književnost i kulturna baština) prijavljeno je 108 programa i/ili radionica.
     Nakon pregleda svih prijava koje je obavilo Stručno povjerenstvo (Ana Kešina - MZOS, Deborah Hustić – MK, Maja Zrnčić – MK) programi i/ili radionice prijavljeni za Ruksak (pun) kulture prema programskim područjima kojima pripadaju (književnost, filmska, glazbena, plesna, likovna i kazališna umjetnost te baština) upućeni su kulturnim vijećima Ministarstva kulture čiji su predstavnici bili: Rajko Pavlić, Jasna Kovačević, Ivana Bilić, Silva Kalčić, Zoran Mužić, Igor Ružić i Diana Nenadić. 

Prilikom odabira rukovodili su se sljedećim kriterijima:
1. autori programa moraju biti stručnjaci različitih umjetničkih praksi (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija);
2. sadržaj radionica i/ili programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Nacionalnog okvirnog kurikuluma:
• poticanje i unapređivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
• razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
• promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika
• odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome razvoju društva
• poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

3. Predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjega provođenja (u određenom obliku) u sredini u kojoj su prezentirani. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih diseminacija treba biti detaljno opisana u prijavi.
4. Svi programi i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi.
5. Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija i plesnih ansambala).
6. Cijene predloženih programa i/ili radionica moraju biti sukladne Odluci o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju kojom su one određene.
7. Umjetnički i kulturni programi djeci i učenicima trebaju pružati visoku razinu umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda.
8. Cilj je programa Ruksak (pun) kulture približiti, učiniti dostupnijima umjetnost i kulturu djeci i mladima, pripomoći im u razvoju estetske kulture te ih senzibilizirati za područje umjetnosti (naročito suvremene) i kulture.

     Nakon što Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo kulture odrede vrtiće i škole u kojima će se program Ruksak (pun) kulture izvoditi, raspored Ruksaka  bit će dogovoren i usklađen s izvoditeljima programa i/ili radionica koji će o tome dobiti obavijest elektroničkom poštom.