Financiranje nakladničkih i knjižničnih programa

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost
 

Nakladnički i knjižnični programi
 
     Postupak odobravanja državnih potpora nakladničkim programima reguliran je slijedećim zakonima  i posebnim Odobrenjem Europske komisije:
 
-   Zakon o kulturnim vijećima (NN, broj 48/04, 44/09 i 68/13)
-   Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj 47/90, 27/93 i 38/09)
-   Zakon o državnim potporama (NN, broj 72/13, 141/13)
-   Ugovor o funkcioniranju EU, članak 107., stavak 3., točka d
-   Odobrenje Europske komisije: Državna potpora SA.37923 (2013/N) – Hrvatska – Program izdavanja knjiga za razdoblje 2014. – 2016.
-   Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN, broj 69/12, 44/13 i 91/13)
-   Strateški plan Ministarstva kulture za razdoblje 2014. − 2016.
 

POTPORA ZA IZDAVANJE KNJIGA U 2015. GODINI
 
Potpora izdavanju knjiga dodjeljuje se za:
-   objavljivanje djela domaće književnosti i publicistike, prijevodi djela koji predstavljaju opća kulturna dostignuća te sabrana, odabrana i kritička izdanja djela hrvatskih autora.
-   autorska pjesnička, prozna i književno-esejistička djela, kao i ona za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književnopovijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad, koja ostaju kao trajno kulturno dobro Republike Hrvatske.
-   konverziju tekstualnih i ilustriranih izdanja isključivo u ePub format, i to isključivo konverzija tiskanog izdanja istog prijavitelja
 
Ne financira se:
-   objavljivanje usko specijaliziranih znanstvenih i stručnih knjiga, udžbenika i priručnika, komercijalnih i ponovljenih izdanja
-   konverzija u druge formate
-   programi/projekti čiji prijavitelji nisu izvršavali preuzete obveze te protiv kojih se vodi pravni postupak
 
     Prijedlozi su razmatrani na temelju detaljno opisanih programa, razrađenih troškovnika i ostale pripadajuće dokumentacije.
 
     Na Poziv za 2015. godinu prijavljeno je ukupno 1357 naslova 223 nakladnika.
 
Ukupno odobreno:
-   455 naslova tiskanih izdanja 125 nakladnika u iznosu od 4,238.000,00 kn
-   168 programa konverzije u e-pub 6 nakladnika u iznosu od 89.200,00 kn
 
Ukupno odbijeno:
-   671 naslov tiskanih izdanja 184 nakladnika
-   31 program konverzije u e-pub 3 nakladnika
 
     Za 29 naslova čiji su autori dobili potporu za poticanje književnog stvaralaštva u 2015. godini odluka o dodjeli potpore nakladniku odgođena je do izvršenja obveza dobitnika prema MK, a nakon izvršenja obveza prijave će se dati Vijeću na razmatranje i prijedlog Vijeća proći će kroz propisani postupak.
 
     Tri (3) naslova su prijavljena po dva puta pa je razmatrana samo po jedna prijava.
 
     Osim kriterija visoke kvalitete sadržaja, kvalitete prijevoda i produkcijskih standarda, Vijeće je uvažilo i strukturu cjelokupne ponude (koja je zbog dugogodišnje krize brojčano manja, slabije profilirana i na nižoj estetskoj razini nego prethodnih godina), raspoloživa sredstva, potrebe narodnih knjižnica za određenom građom te pogodnost pojedinih izdanja za uporabu u knjižnicama.
 
     Nisu predložene potpore za ponovljene, višekratno odbijene, komercijalne te neprioritetne naslove.
 
     Kod određivanja visine potpore prednost je dana domaćim autorima te, s obzirom na nastup Hrvatske kao zemlje gosta na Sajmu knjiga u Bologni, ilustriranoj knjizi za djecu.
 
     Kod određivanja potpora konverziji u e-pub uvažavana je isključivo konverzija tiskanog izdanja istog prijavitelja (nakladnika) za koje nakladnik ima odgovarajuća prava, a cilj mjere je potaknuti stvaranje kritične mase komercijalno dostupnih e-naslova kao preduvjet za razvoj tržišta elektroničkih sadržaja.
 
 

POTPORA KNJIŽEVNIM MANIFESTACIJAMA U 2015. GODINI

     Prijedlozi su razmatrani na temelju detaljno opisanih programa, razrađenih troškovnika i ostale pripadajuće dokumentacije.
 
     Na Poziv za 2015. godinu pristigla su 232 prijedloga od čega je odobreno 146 u ukupnom iznosu od 3,138.748,00 kn. Odbijeno je 86 programa.
 
     Programi pristigli na razmatranje razvrstani su u nekoliko kategorija: književni susreti, književni festivali/dani, književne tribine, sajmovi knjiga, okrugli stolovi, književno-znanstveni skupovi, književne nagrade, obljetnice značajnih osoba i događaja te programi koji na različite načine promiču hrvatsku književnost u zemlji i svijetu.
 
Prema utvrđenim kriterijima potpore su predložene za manifestacije:
-   koje se kontinuirano održavaju ili su vezane za značajna imena i događaje hrvatske kulture i povijesti,
-   čiji su rezultati u protekloj i prethodnim godinama pokazali osobitu vrijednost,
-   koje predstavljaju kvalitetnu novu inicijativu za određenu sredinu ili svojim dugogodišnjim održavanjem promiču kulturni identitet te sredine,
-   čiji programi hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst,
-   programi za koje je predlagatelj, uz zatražena sredstva Ministarstva kulture, osigurao sredstva iz vlastitih i drugih izvora (županije, grad/općina, sponzori/donatori, strane organizacije i udruge), što predstavlja viši stupanj jamstva kvalitetnoga i pravovremenog održavanja književne manifestacije.
    Kao i prethodnih godina, prednost se davala programima koji se odlikuju inovativnošću, koji svojim ciljevima pridonose promidžbi kulture čitanja te onim manifestacijama koje potiču raznolikost i kulturnu razmjenu u nacionalnim i međunarodnim okvirima.
 
    Potpore nisu predložene za programe čiji podnositelji prijašnje potpore nisu valjano i pravovremeno realizirali, odnosno čija produkcijska kvaliteta ne zadovoljava postavljene standarde.
 
 

POTPORA KNJIŽEVNIM PROGRAMIMA U KNJIŽARAMA U 2015. GODINI
 
     Prijedlozi pristigli na Poziv razmatrani su na temelju detaljno opisanih programa, razrađenih troškovnika i ostale pripadajuće dokumentacije koja svjedoči o dosadašnjoj djelatnosti knjižare u području promidžbe knjiga i čitanja, opisu knjižarske književne građe, broju zastupljenih izdavača, broju ponuđenih naslova, strukturi ponude te prostornoj i kadrovskoj opremljenosti.
 
     Na Poziv za 2015. godinu pristigla su 23 prijedloga od čega je odobreno 11 u ukupnom iznosu od 115.000,00 kn. Odbijeno je 12 programa.
 
U skladu s ciljem mjere – sprečavanje daljnjeg urušavanja knjižarske mreže i održavanje opstanka nezavisnih knjižara, osobito u manjim sredinama – dodijeljene su potpore knjižarama za njihove djelatnosti u sljedećim područjima:
-   tematski književni susreti koji problematiziraju aktualna kulturna pitanja
-   programi koji razvijaju čitateljske navike mladih te ostale aktivnosti čiji je cilj promicanje kulture čitanja
-   književno-autorske promocije
 
    Potpore nisu predložene za jednokratne programe jer su oni predmet potpore književnih manifestacija, niti su uvaženi zahtjevi knjižara koje prijašnje potpore nisu valjano i pravovremeno realizirale, odnosno ako produkcijska kvaliteta i kvaliteta programa ne zadovoljavaju postavljene standarde.
 


POTPORA ČASOPISIMA I ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA
 
     Prijedlozi pristigli na Poziv razmatrani su na temelju detaljno opisanih programa, razrađenih troškovnika i ostale pripadajuće dokumentacije.
  
     Na Poziv za 2015. godinu pristiglo je 119 prijedloga od čega je odobreno 85 u ukupnom iznosu od 4,965.000,00 kn. Odbijena su 34 programa.
 
     Potpora je usmjerena na časopise i periodičke elektroničke publikacije s većinskim kulturnim sadržajem, visoke kreativno-umjetničke vrijednosti te visoke jezične i estetske razine, sadržajno profilirane, aktualne i recentne, koji imaju općepriznato značenje.
 
Pritom se uzimaju u obzir sljedeći elementi/kriteriji:
-   programska profiliranost
-   kontinuiranost objavljivanja
-   aktualnost, selektivnost, relevantnost i kritičnost
-   koncepcijska ujednačenost
-   likovno-grafičko oblikovanje i izvedba
-   regionalna zastupljenost
-   kompetentni autori koji su stručnjaci za pojedina područja
-   sadržaji proizvedeni posebno za potrebe časopisa/elektroničkih publikacija
-   redakcijski i urednički tim koji redovito objavljuje sadržaje
-   mreža vanjskih suradnika
 
     Elektroničke publikacije prijavljuju se kao posebni programi koji moraju biti detaljno opisani i terminski definirani.
 
Posebni kriteriji za periodičke elektroničke publikacije:
-   poslovanje u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima (NN, 153/09)
-   tehnološka razvijenost u skladu s novim tehnologijama
-   podatkovni formati pogodni za daljnju legalnu i slobodnu distribuciju sadržaja
-   trajna, besplatna dostupnost sadržaja (arhiv/baza podataka)
-   neće se financirati elektroničke publikacije čija je osnovna funkcija promidžba rada njihova osnivača.
 
     Kao i prethodnih godina, potpore nisu predložene za one elektroničke publikacije čija je osnovna funkcija prezentacija rada njihova osnivača, kao ni za internetske stranice, blogove te časopise/elektroničke publikacije koje bi sredstva za realizaciju trebale crpsti iz drugih izvora te koje bi, s obzirom na tematiku, mogle imati uspjeha na tržištu, a time i vlastite izvore prihoda.
 
 
 
POTPORA PROGRAMIMA KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U 2015. GODINI
 
Na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu / knjižnična djelatnost prispjelo je 319 prijava:
 
-   219 programa za nabavu knjižne i neknjižne građe
-     75 programa akcija i manifestacija u knjižničnoj djelatnosti
-     25 programa za razvojne programe i projekte (radionice, seminari)
 
Pri razmatranju pristiglih prijava uvaženi su sljedeći kriteriji:
 
-    pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
-    posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
-    broj stanovnika određenog područja na kojemu djeluje knjižnica
-    broj članova knjižnice
-    broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
-    obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
-    broj virtualnih posjeta knjižnici
-    raspoloživ prostor knjižnice
-    broj stručnih djelatnika
-    usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
-    proširenje djelatnosti
-    osamostaljenje
-    pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
-    zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
-    jednakomjerno ulaganje osnivača knjižnice, županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture − 50:50
-    u slučaju kada knjižnica djeluje na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, omjer sredstava osnivača županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
-    u slučaju kada je osnivač prethodne godine uložio sredstva u infrastrukturu knjižnice koja je time značajno povećala prostor i proširila program, omjer sredstava osnivača županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
-    inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
-    dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu
 
Od ukupno 319 programa prijavljenih na Poziv odobreno je 266 programa u ukupnom iznosu od 17,163.420,00 kn u trima kategorijama. Odbijena su 53 programa.
 
-    nabava knjižne i neknjižne građe
o   odobreno: 211 programa u iznosu od 16,440.000,00 kn
o   odbijeno: 8 programa
 
-    akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti
o   odobreno: 37 programa u iznosu od 406.000,00 kn
o   odbijeno: 38 programa
 
-    razvojni programi u knjižničnoj djelatnosti
o   odobreno: 18 programa u iznosu od 317.000,00 kn
o   odbijeno: 7 programa
 
 
 
 
REKAPITULACIJA ODOBRENIH POTPORA PO PROGRAMSKOJ DJELATNOSTI U NAKLADNIČKIM I KNJIŽNIČNIM PROGRAMIMA U 2015. GODINI
 

 Djelatnost
 
 Br.  prijavljenih  programa  Br.  odobrenih  programa  Br.  odbijenih  programa  Ukupna  odobrena  sredstva

 Nakladnički programi
 

 Književne
 manifestacije
 
 232  146  86  3,138.748,00 kn

 Časopisi i
 elektroničke
 publikacije
 
 119  85  34  4,965.000,00 kn

 Književni
 programi u
 knjižarama
 
 23  11  12  115.000,00 kn

 Potpora
 izdavanju knjiga
 
 1357  455 tiskani
 168 ePub
 671 tiskani
 31 ePub
 4,238.000,00 kn
 89.200,00 kn

 Ukupno nakladnički programi                                                                              12,545.948,00 kn
 

 Knjižnični programi
 

 Nabava knjižne i
 neknjižne građe
 
 219  211  8  16,440.000,00  kn

 Akcije i
 manifestacije
 
 75  37  38  406.000,00 kn

 Razvojni
 programi
 
 25  18  7  317.000,00 kn

 Ukupno knjižnični programi                                                                                  17,163.420,00 kn