Raspisan Javni poziv za „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu (Rok: 28.05 2012.)

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta raspisalo je Javni poziv za „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu. Rok za podnošenje prijava je 28. svibnja 2012. godine. 

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09).

J A V N I   P O Z I V
 
ZA PROJEKT "PODUZETNIŠTVO U KULTURI"
za 2012. godinu
 


I.
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta i  Ministarstva  kulture  prema utvrđenim namjenama u Projektu  „Poduzetništvo u kulturi“  za 2012. godinu.
 
Ministarstvo poduzetništva i obrta poziva
 
-  subjekte  malog  gospodarstva  koji  obavljaju  djelatnosti  u  kulturi  -  obrte,  mala  i srednja trgovačka društva i zadruge, definirane  Zakonom  o  poticanju  razvoja  malog gospodarstva  (NN  29/02)  i  Zakonom  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07)
-  ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
-  samostalne  umjetnike, umjetničke organizacije i institucije u kulturi  koje  provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)
 
da  dostave  svoje  zahtjeve  za  dodjelu  bespovratnih  sredstava  koja  se  odobravaju  kao državne potpore male vrijednosti.
 
II.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se temeljem „Poduzetničkog impulsa –  Plana  poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu“ (KLASA: 311-01/12-01/50, URBROJ: 516-11-01-01/1-12-1), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu (NN 24/12).
 
Najniža pojedinačna potpora je 20.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 100.000,00 kuna. Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.
 
 
III.
Uvjeti,  kriteriji  i  dozvoljene  namjene  za  odobravanje  sredstava  utvrđeni  su  u  Projektu „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu.  Podnositelji  zahtjeva,  radi  dodjele  bespovratnih sredstava obvezni su dostaviti:
ispunjeni Obrazac prijave PuK/2012
dokumentaciju propisanu Projektom
ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

 
Projekt  „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu, Obrazac  prijave  PuK/2012  i  Izjava  o korištenim  državnim  potporama  male  vrijednosti  objavljeni  su  na  mrežnim  stranicama Ministarstva  poduzetništva  i  obrta  www.minpo.hr,  odnosno  isti  se  podižu  u  pisarnici Ministarstva poduzetništva i obrta, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.
 
IV.
Dostavljene  zahtjeve  razmatra  zajedničko Povjerenstvo  Ministarstva  poduzetništva i obrta  i Ministarstva  kulture.  Odluku  o  odabiru  i  dodjeli  sredstava  donose ministar poduzetništva i obrta i ministrica kulture temeljem prijedloga Povjerenstva. 
Informacije  o  zaprimljenim  zahtjevima  objaviti  će se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr.
 
Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo kulture zadržavaju pravo provedbe izmjena i dopuna Projekta i produljenja roka ovog Javnog poziva.
 
Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta nakon zaključenja Projekta.
 
V.
Područja u kulturi koja se potiču ovim Projektom su sljedeća: glazba  i  glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjiga i nakladništvo, likovne umjetnosti, nove medijske kulture,  međunarodna  kulturna  suradnja  i  europske  integracije,  kulturno-umjetnički amaterizam, investicije, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, muzejsko-galerijska djelatnost te filmska djelatnost.
 
Prilikom donošenja prijedloga za dodjelu sredstava Povjerenstvo će uzeti u obzir sljedeće poslovne aktivnosti:
-  ulaganje u nove tehnologije u kulturnim djelatnostima
-  ulaganje u znanje za stručno usavršavanje
-  ulaganje u marketing kulturnih projekata.
 
VI.
Obveze  korisnika  su  da  bespovratna  sredstva  iskoristi  prema  namjenama  i  da  u  ugovorom utvrđenom roku dostavi Ministarstvu koje je davatelj potpore Izvještaj o korištenju sredstava s pripadajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode u Izvještaju.
 
Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo kulture zadržavaju pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava.
 
VII.
Zahtjevi  se  dostavljaju  Ministarstvu poduzetništva  i  obrta,  10  000  Zagreb,  Ulica  grada Vukovara 78,  s naznakom Projekt „Poduzetništvo u kulturi“  za 2012. godinu.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatni info telefon 0800/234-505.
 
VIII.
Neće se razmatrati zahtjevi:
s nepotpunim podacima i dokumentacijom
koji se ne dostave u roku
zahtjevi podnositelja koji nisu pravdali sredstva odobrena prethodnih godina ili koji su koristili sredstva nenamjenski.
 
IX.
Javni poziv traje od dana objave u dnevnim novinama do zaključno 28. svibnja 2012. godine.