Javni poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća (Rok za prijave: 08.06.2012.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04 i 44/09), ministrica kulture upućuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova kulturnih vijeća
 
 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Vijeća koja se osnivaju pri Ministarstvu kulture iz područja kulture i umjetnosti kojima se bave, a to su:
 
- Vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,
- Vijeće za dramske umjetnosti,
- Vijeće za knjigu i nakladništvo,
- Vijeće za likovne umjetnosti,
- Vijeće za nove medijske kulture i
- Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije.
 
        
Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja kulturnog vijeća.

Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,
     s naznakom: „Prijava kandidata za člana kulturnog vijeća Ministarstva kulture“.

 


Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća dana 9. svibnja 2012. godine u Narodnim novinama, Večernjem listu i Jutarnjem listu.

Rok za prijave od 30 dana ističe dana 8. lipnja 2012. godine.