Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva (Rok: 26.04.2012.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' 47/90, 27/93  i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' 137/08, 57/09 i 62/09) raspisuje
 
Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

 
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2011. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.
 

II.
Skladbe se prijavljuju u sljedećim kategorijama:
1. glazbeno-scenska djela
2. orkestralna djela
3. vokalno-instrumentalna djela (velike forme)
4. komorna djela
5. solistička djela
6. zborska djela
7. elektronička djela
 

III.
Prijavi se obvezno prilaže:
1. partitura (digitalni zapis za elektroničke i multimedijalne skladbe)
2. izjava o godini nastanka; trajanje djela; kategorija u kojoj se djelo prijavljuje
3. izjava da nije primljena autorska naknada za prijavljeno djelo
 
IV.
Jedan skladatelj ili skupina skladatelja mogu prijaviti najviše dvije skladbe. Skladatelji po mogućnosti dostavljaju radnu snimku skladbe.
 
V.
Prijavljene skladbe ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministrica kulture. U svakoj kategoriji iz točke II. moguće je dodijeliti više poticajnih iznosa. Ako u nekoj od navedenih kategorija nema prijavljenih skladbi ili prijavljene skladbe ne udovoljavaju kvalitetom, moguće je povećati broj poticaja u ostalim kategorijama. Nedovršene skladbe, aranžmani, djela didaktičke naravi, skladbe iz područja zabavne glazbe, studentski radovi te prijave koje se dostave izvan natječajnog roka, neće se razmatrati.
 
VI.
Pravo prijave na ovaj Poziv imaju državljani Republike Hrvatske.
 
VII.
Skladbe, uz koje se obvezno prilaže dokumentacija iz točke III. Poziva, treba predati ili poslati preporučeno na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom „Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva“. Partiture i materijali se ne vraćaju.
 
VIII.
 
Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 20 dana od dana objave u sredstvima javnog priopćavanja.


>>> Rezultati Javnog poziva za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva