Obavijest fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (12.5.2016.)

U skladu sa člancima 101.a i 101.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14) donesen je Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim 

dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (Narodne novine, broj 77/15).
 
     Pravilnik propisuje da su fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje, dužne podnijeti zahtjev za upis u Upisnik koji vodi Ministarstvo kulture te voditi evidenciju nabave i prodaje te drugih pravnih poslova vezanih uz navedena kulturna dobra i kulturne predmete, sukladno odredbama Pravilnika. Svrha vođenja Upisnika i evidencije  nabave i prodaje te drugih pravnih poslova je sprječavanje protupravnog postupanja u prometu kulturnim dobrima.
 
    Temeljem članka 101.b Zakona, nadležna tijela će provesti inspekcijski  nadzor nad provedbom navedenih odredbi Zakona i Pravilnika.