Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima u 2021. godini (Rok: 1.3.2021.)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16, 104/16, 116/18, 127/19), Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine i Odluke ministrice kulture i medija o dodjeli namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama od 4. veljače 2021. godine, objavljuje
 
JAVNI POZIV ZA DODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA UMJETNIČKIM STRUKOVNIM UDRUGAMA ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POTPORE UMJETNICIMA U 2021. GODINI
 
Predmet Javnoga poziva
I.
Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore njihovim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu obrazložiti da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.
 
Korisnici potpore i osnovni kriteriji
II.
U suradnji sa strukovnim udrugama, Ministarstvo kulture i medija razradilo je model potpore koji će se realizirati tijekom 2021. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna te ne ostvaruju pravo na potporu temeljem drugih mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom.
 
III.
Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na temelju podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.
 
Kriteriji za dodjelu potpora
IV.
Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:
  • članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije 1. lipnja 2020. godine
  • član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
  • član može obrazložiti prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
  • član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
  • član je ostvario ukupne prihode od obavljanja umjetničke djelatnosti u 2017., 2018. ili 2019. godini (moguće je odabrati godinu u kojoj je prihod bio najviši) u iznosu većem od 1.625 kn mjesečno, odnosno ukupni godišnji prihod od najmanje 19.500 kn.
  • član nije u 2020. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

Stručni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:
  • stručni kriteriji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva na temelju kojih članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.
  • stručne kriterije prethodno usuglašene s Ministarstvom kulture i medija, propisuje strukovna udruga i objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.
 
Nezavisni profesionali u području kulture i umjetnosti obvezni su u obrascu koji će strukovne udruge proslijediti Ministarstvu kulture i medija dostaviti podatke o ostvarenim prihodima u 2020. godini od obavljanja umjetničke djelatnosti osiguranima iz sredstava Ministarstva kulture i medija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalih izvora.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za analizu učinka dosadašnjih mjera kako bi se što kvalitetnije i učinkovitije pripremili budući koraci, a sami podaci o prihodima u 2020. godini, ne predstavljaju ograničavajući kriterij za dodjelu potpore.
 
Ostvarivanje potpore
V.
Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge koje potom Ministarstvu kulture i medija dostavljaju popis članova za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore. Ministarstvo kulture i medija na temelju dostavljenog popisa te ispunjene prijavnice, sklapa sa strukovnom udrugom ugovor kojim se omogućuje dodjela sredstava na utvrđeni iznos.
 
VI.
Udruge će svojim članovima isplatiti jednokratnu potporu (sukladno mišljenju Ministarstva financija - https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/19378) te Ministarstvu kulture i medija dostaviti dokaz o uplati za svakog člana. Strukovna udruga dužna je na svojim mrežnim stranicama objaviti popis članova s iznosom potpore koju su ostvarili putem ovog Javnog poziva.
 
VII.
Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će se prijaviti i ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore.
 
Način prijave
VIII.
Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi.
 
IX.
Prijavnica koju ispunjavaju strukovne udruge i obrazac zahtjeva (koji su strukovne udruge dužne dopuniti stručnim kriterijima) za dodjelu potpore koji ispunjavaju članovi udruge, bit će dostupni za preuzimanje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija. Ispunjenu prijavnicu kao i obavezne priloge strukovna udruga dostavlja Ministarstvu kulture i medija elektroničkom poštom na adresu potporeumjetnicima@min-kulture.hr.
 
Rok prijave
X.
Strukovne udruge na temelju čijih se potvrda ostvaruju porezne olakšice mogu predati svoje prijave od dana objave ovog Javnog poziva do zaključno 1. ožujka 2021. godine.
 
 
>>> Prijavnica
>>> Obrazac zahtjeva
>>> Prilog_popis članova koji udovoljavaju propisane osnovne i stručne kriterije za dodjelu potpore