Prva izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (Rok: 30.5.2022.)

 
Prva izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava
Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
 
 
Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
1. Ciljevi Poziva
 
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.
 
2. Ukupna raspoloživa sredstva:

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 870.000.000,00 kuna uz mogućnost provedbe postupaka dodjele financijskih sredstava i sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava do visine 400 % financijske alokacije. Poziv se provodi kao otvoreni postupak, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do isteka osiguranih sredstava.

 
3. Prihvatljivi prijavitelji
 
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
 
  • tijela državne vlasti, tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20)
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);
  • ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture
  • vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13);
  • udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;
  • trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju registriranu negospodarsku djelatnost;     
 
Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici kulturne baštine. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti izjavu vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.
 
4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
 
1.         Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu.
2.         Provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabilizacije
Aktivnost 1. Priprema dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu
 
 
5. Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do isteka roka operacije. Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.
 
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-pisarnice kroz modul e-Prijavnice Ministarstva kulture i medija unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-pisarnica.
 
6. Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren do 30. svibnja 2022. g. U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se automatski ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.

7. Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnim stranicama https://min-kulture.gov.hr/www.strukturnifondovi.hr svakih 7 dana.
 
Pitanja je moguće postavljati elektroničkim putem ovisno o sadržaju pitanja na navedene mail adrese:
- tehnička pitanja vezana uz postupak online prijavljivanja – prijava.fondsolidarnosti2@min-kulture.hr
- stručna pitanja vezana uz sadržaj e-prijavnice – potres.fondsolidarnosti@min-kulture.hr
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 


ePrijavnice: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice

 

Četvrta izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (objavljeno 28.6.2023.)
 

Obavijest o izmjeni Uputa za prijavitelje

Provedbenom odlukom Komisije od 19. svibnja 2022. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C (2020) 8713 o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe uzrokovane potresom 2020. u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u Hrvatskoj, razdoblje prihvatljivosti troškova za potres koji se dogodio na dan 22. ožujka 2020. godine, odnosno seriju potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine, produljeno je do 30. lipnja 2023. godine.


OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije .pdf - 15. studenog 2021.