Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu (Rok: 15.9.2017.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu
 
 
I.

   U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

   Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. 
 
II.

   U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi potpore:
 
-  redovitoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi
-  dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima
-  glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti
-  kulturno-umjetničkom amaterizmu (glazbenom i folklornom)
-  vizualnim umjetnostima
-  inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama
-  knjižničnoj djelatnosti
-  izdavanju knjiga
-  izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija
-  književnim manifestacijama i nastupima na sajmovima knjiga
-  književnim programima u knjižarama
-  arhivskoj djelatnosti
-  muzejsko-galerijskoj djelatnosti
-  zaštiti i očuvanju arheološke baštine
-  zaštiti i očuvanju nepokretnih kulturnih dobara
-  zaštiti i očuvanju pokretnih kulturnih dobara
-  zaštiti i očuvanju nematerijalnih kulturnih dobara
-  digitalizaciji u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti
-  međunarodnoj kulturnoj suradnji
-  izgradnji, održavanju i opremanju ustanova kulture.
 
   Kao posebni natječaji u okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu raspisat će se natječaji za otkup vrijednih knjiga, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenoga i dramskoga stvaralaštva, poduzetništvo u kulturi, program Ruksak (pun) kulture.
  
III.

   Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove. Strateški su plan dužne dostaviti i strukovne udruge u kulturi koje se prijavljuju za programe potpore redovitoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi.
 
   Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (preuzeti sa stranice Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/registar-npf).
 
   Predlagatelji programa elektroničkih publikacija prijavljuju izdavanje posebnih programa koje moraju detaljno opisati i terminski definirati.
 
   Uz prijavu programa zaštite i očuvanja arheološke baštine za radove na nepokretnim dobrima obvezno se popunjava priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“, a za radove na pokretnim dobrima obrazac „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.
 
   Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnoga dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova. Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnome kulturnom dobru obvezno se ispunjava priloženi obrazac „Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima“ te dostavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnome kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige).
   Prijavitelj programa dužan je priložiti punomoć vlasnika, čiji je potpis ovjerio javni bilježnik, da je ovlašten u ime vlasnika prijaviti program zaštite i očuvanja nepokretnoga kulturnog dobra te potpisati ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture („Punomoć“ – obrazac dostupan na internetskoj stranici Ministarstva kulture).
   Za radove na pokretnome kulturnom dobru obvezno se ispunjava obrazac „Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima“, odnosno za provođenje programa zaštite i očuvanja nematerijalnoga kulturnog dobra također se obvezno ispunjava priloženi obrazac Troškovnika.
 
   Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.
 
   Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obvezno se popunjava priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.
 
   Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2018. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će biti razmatrane samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.
 
IV.

   Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

   Internetski popunjene prijavnice predlagatelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanome obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheološke baštine, koje se dostavljaju na adresu nadležnoga konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

   Rok za podnošenje prijava jest od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine.
 
   Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku u navedenome roku, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.
>>> Pregled natječajne dokumentacije


>>> On-line prijavnice


Objava, 15.7.2017.