Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2017. godini (Rok: 13.11.2017.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje    Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2017. godini
 

1.      Predmet javnoga poziva
 
Ministarstvo kulture otkupljivat će knjige domaćih izdavača, i to: 
  • djela suvremene domaće književnosti
  • prijevode suvremene svjetske književnosti
  • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost
  • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.
 
Otkupljivat će se izdanja objavljena tijekom 2016. i 2017. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://www.min-kulture.hr/propisi/) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Ministarstvo kulture neće otkupljivati:
  • udžbenike
  • priručnike
  • ponovljena i komercijalna izdanja
  • izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde
  • izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.  
 
2.      Korisnici potpore

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 
3.   Način prijave
 
Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://www.min-kulture.hr/prijavnice/.

Elektronički popunjene prijavnice treba ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom te uz obvezne priloge:

– tiskani primjerak objavljene knjige
– podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
– potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim primjercima

dostaviti na adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
 4.    Rok prijave
 
Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 13. studenoga 2017. godine.
  
5.     Završne odredbe

Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Primjerci knjiga dostavljeni u prilogu ponudi neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.
 
Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:

– prijave koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku
– prijave koje nisu na propisanome obrascu
– prijave koje nisu zaprimljene u navedenom roku
– prijave bez obveznih priloga
– prijave korisnika koji nisu u propisanom roku izvršili preuzete obveze prema Ministarstvu kulture.


>>> Upute za prijavitelje
 

Objava: 3. svibnja 2017.