Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2017. godini (Rok:1.12.2017.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje
 
Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda
djela hrvatskih autora na strane jezike u 2017. godini

1.
Svrha i ciljevi Javnog poziva su:
• poticanje prevođenja vrijednih izvornih hrvatskih književnih djela na strane jezike, odnosno neknjiževnih djela važnih za promicanje hrvatske kulture
• promidžba hrvatskih autora i njihovih djela u inozemstvu
• jačanje i profesionalizacija posredničke djelatnosti i književnosti (zastupanje autora/prodaja prava)

Ogledni prijevod koji se prijavljuje na Javni poziv mora biti prvi prijevod izvornog književnog ili neknjiževnog djela napisanog na hrvatskom jeziku na određeni strani jezik. Poželjni su ogledni prijevodi na engleski jezik, ali su prihvatljivi i drugi jezici s izrazitim promidžbenim potencijalom.

2.
Na Javni se poziv mogu prijaviti fizičke i pravne osobe registrirane za izdavačku djelatnost, zastupanje/posredovanje i/ili prodaju autorskih prava koji su do sada zaključili najmanje 5 ugovora za prodaju izdavačkih prava hrvatskih autora. Prijavitelji moraju biti nositelji autorskih prava za djela koja prijavljuju na ovaj Javni poziv ili moraju posjedovati pismenu izjavu nositelja autorskih prava da su suglasni s izradom i korištenjem oglednog prijevoda u skladu s ciljevima Javnog poziva.

3.
Jedan prijavitelj može tražiti potporu za najmanje 10, a najviše 20 oglednih prijevoda, i to najviše 3 prijevoda istoga autora.
Ogledni prijevod mora iznositi najmanje 15, a najviše 30 autorskih kartica proznog teksta, odnosno najmanje 5, a najviše 10 pjesama (od 75 do 150 stihova).
Putem ovog Javnog poziva financirat će se isključivo troškovi autorskog djela prevoditelja u maksimalnom iznosu do 3000 kn bruto te troškovi tiska promidžbene knjižice koja će sadržavati ogledni prijevod ako je prijavitelj namjerava otisnuti u maksimalnom iznosu do 1500 kn bruto.

4.
Prijava koja se dostavlja pismenim putem na adresu Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2 mora sadržavati:
- prijavnicu objavljenu na mrežnim stranicama Ministarstva kulture sa sljedećim podatcima:
     o popis oglednih prijevoda za koje se traži financiranje (ime autora, naziv djela, reference autora i djela koje se prevodi, plan korištenja oglednog prijevoda)
     o jezik na koji se prevodi
     o troškovnik projekta
     o kopija odlomka predloženog za prijevod s točnom naznakom njegova položaja u okviru djela
- izjava nositelja autorskog prava da je suglasan s izradom i korištenjem oglednog prijevoda u skladu s ciljevima Javnog poziva
- ugovor s prevoditeljem
Elektroničkim se putem na adresu elektroničke pošte translation-grants@min-kulture.hr uz prijavnicu mora dostaviti sljedeća dokumentacija:
     ‒ registracija djelatnosti
     ‒ reference podnositelja prijave
     ‒ reference autora i djela koje se prevodi uz obrazloženje izbora autora, djela, odlomka i ciljanog jezika
     ‒ plan korištenja oglednog prijevoda
     ‒ ugovor s prevoditeljem
     ‒ reference prevoditelja
     ‒ kopija odlomka predloženog za prijevod s točnom naznakom njegova položaja u okviru djela

5.
Sve potpune prijave razmotrit će Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost te predložiti ministrici prihvaćanje pojedinih prijava.
S korisnikom sredstava sklopit će se ugovor kojim će se regulirati obaveze korisnika i Ministarstva kulture.

6.
Korisnik sredstava za financiranje oglednih prijevoda putem ovog Javnog poziva dužan je dopustiti objavu financiranih oglednih prijevoda na mrežnim stranicama www.croatian-literature.hr bez ikakve naknade za Ministarstvo kulture te omogućiti Ministarstvu kulture korištenje sufinanciranih oglednih prijevoda u promidžbene svrhe bez ikakve naknade. Korisnik je dužan uz izviješće o izvršenju programa dostaviti potpuno financijsko izvješće s dokazima o provedenim transakcijama, sufinancirane ogledne prijevode u tiskanom i elektroničkom obliku, kao i 50 primjeraka promidžbene knjižice ako su odobrena sredstva za tisak.

7.
Prijave na ovaj Javni poziv primaju se od datuma objave do 1. prosinca 2017. godine.


>>> Upute za prijavitelje .pdf

>>> Izjava o suglasnosti .doc

>>> Ogledni prijevodi - Prijavnica .docZagreb, 2. lipnja 2017.