Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu (Rok: 20.10.2017.)

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 

Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj
za 2017. godinu
 
 
1.
   Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. 
Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti te ispunile potrebe i interesi publike.
 
2.
   Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost (naročito programi poticanja čitanja), kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje.
Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenoga djelovanja.
 
3.
   Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadrže neke od sljedećih programskih aktivnosti:
 
-          stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
-          omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
-          povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali,  live streaming, digitalne platforme i sl.)
-          povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
-          omogućivanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja, naročito izvan područja većih urbanih središta
-          aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti aktivnosti vezane uz poticanje čitanja
-          diseminacija dobrih praksi u području razvoja publike i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike
-          aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
-          osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
-          poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj odnosa s publikom.
 
 
4.
   Uz prijavnicu koja se može preuzeti na internetskoj adresi www.min-kulture.hr/prijavnice predlagatelji su dužni dostaviti kratak životopis predlagatelja i izvoditelja i detaljan opis djelatnosti predlagatelja:
-          detaljan opis programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti
-          kalendar održavanja i provedbe aktivnosti
-          pregled predviđenih troškova
-          predračune za predviđene materijalne troškove
-          popis suradnika s referencama
-          opis predviđenoga učinka (služeći se kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima, opisati kako će program utjecati na razvoj publike). 
 
5.
   Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture najmanje dvije godine (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).
 
6.
   Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u području kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa.
   S nositeljem programa sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva kulture.
 
7.
   Pravilno i potpuno ispunjena te ispisana on line prijavnica, koju predlagatelj treba potpisati i ovjeriti (dovoljna je ovjera predlagatelja!), dostavlja se u tiskanome obliku sa svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi. Prijavnica se šalje poštom ili osobno predaje u urudžbenome uredu Ministarstva kulture u uredovno vrijeme.
   Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.
   Prijave na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi od 18. rujna do 20. listopada 2017.
>>> Upute za prijavitelje

>>> Prijava na javni poziv

>>> Literatura
Objava, 18.9.2017.