Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini (Rok: 26.6.2017.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje  

 
J A V N I  P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA PODUZETNIŠTVA U KULTURI ZA PODRUČJE NAKLADNIŠTVA I KNJIŽARSTVA U 2017. GODINI

 
I.
Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini.
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju sve fizičke i  pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti.
 
II.
Putem Javnog poziva podržavat će se sljedeće aktivnosti na području književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti:
otvaranje i opremanje knjižara (dio troškova kupovine ili najma prostora, dio režijskih troškova najviše do 12 mjeseci, uređenje prostora, nabavljanje polica i drugog namještaja, nabavljanje informatičke opreme
unaprjeđenje knjižarske djelatnosti (redizajn postojećih prostora i modela poslovanja uključujući promidžbu, dovođenje novih kupaca i sl.)
zapošljavanje i samozapošljavanje u okviru knjižarske djelatnosti (sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe, ne više od 5.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu))
zapošljavanje novih suradnika u književno-nakladničkoj djelatnosti (sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe, ne više od 5.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu))
promidžbene akcije (sajamska i festivalska događanja) kojima se potiče prodaja i razmjena knjiga te čitanje
promidžbeni programi kojima se povećava prisutnost knjige u medijima (s naglaskom na novim medijima)
organizacija promotivno-prodajnih manifestacija (naročito u okviru knjižarske djelatnosti)
razvoj platformi za mrežnu prodaju i distribuciju knjiga (e-knjižare i e-knjižnice)
nabava i razvoj novih softvera i tehnologija kojima se unaprjeđuje poslovanje i proizvodni proces u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti (uključujući pretplate za korištenje softverskih rješenja i sustava)
razvoj novih kanala distribucije i prodaje knjiga
aktivnosti vezane za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike
uključivanje stručnjaka u razvoj nakladničke i knjižarske djelatnosti (evaluatori, honorarni suradnici za razvoj novih ideja, mogućnost pokrivanja dijela troška plaće zaposlenika u okviru prijavljenih razvojnih projekata)
 
III.
Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A781002 osigurano je 2,000.000,00 kuna.
Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 50.000,00 kuna, a najviša 250.000,00 kuna.
  
IV.
Prijava na Javni poziv treba sadržavati prijavnicu te sljedeću dokumentaciju:
· preslik obavijesti o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (prema NKD-u 2007.)
· popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
· preslik rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, odnosno ako ima više osnivača, društveni ugovor iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva
· preslik kompletnog Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za poslovnu godinu 2016. koje je potvrdila FINA
· potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja 
· izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima
· preslik Obrasca JOPPD (strana A i B) i potvrda o zaprimanju za svibanj 2017. godine
· preslik obrtnice (ako je zajednički obrt, treba dostaviti i preslik ugovora o ortaštvu iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva) i neslužbeni izvod iz Obrtnog registra (samo ako je prijavitelj obrt)
· preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2016. godinu. 
· predugovori ili odluka za namjenu zapošljavanja, ponude/predračuni i razrađeni troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore najranije od 1. lipnja 2017. godine 
· detaljan opis programa za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama i sl.)
· Razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore s opisom dosadašnje djelatnosti (obavezno na mrežnim stranicama prijavitelja objaviti programski i strateški plan rada i razvoja za sljedeće tri godine)

Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva - prijava“, mogu se poslati poštom ili osobno predati u uredovno vrijeme u pisarnici Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2. 
Neće se razmatrati zahtjevi koji nisu dostavljeni na ispunjenim prijavnicama, s traženom dokumentacijom i u navedenome roku, kao i oni koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima Javnog poziva. 
 
V.
Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će posebno Povjerenstvo. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture na temelju prijedloga Povjerenstva.
Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr.
 
VI.
Korisnici su dužni dodijeljena bespovratna sredstva utrošiti prema ugovorenim namjenama te u ugovorom utvrđenome roku dostaviti Ministarstvu kulture Izvješće o korištenju sredstava s pripadajućom dokumentacijom.
Ministarstvo kulture zadržava pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskoga korištenja dodijeljenih sredstava.

VII.
Javni poziv traje 20 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
 
 
 
Zagreb, 6. lipnja 2017.