Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PRAVILNIKA O POTICANJU ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

 
 
1. prosinca 2014. godine
 

     Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

     Donošenjem Komunikacije komisije o državnoj potpori za filmove i ostala audiovizualna djela (2013/C 332/01) potrebno je odredbe važećeg Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (Narodne novine, broj 86/12, 104/12, 105/13 i 83/14) uskladiti sa predloženim mjerama iz navedene Komunikacije. Obzirom na dosadašnje brojne izmjene potrebno je donijeti novi Pravilnik.

     Predložene promjene se sastoje u usklađivanju odredbi novog Pravilnika kako u sadržajnim odredbama tako i u nazivlju s odredbama novog Zakona o državnim potporama (47/14) te Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) u pogledu definiranja poreznog rezidenta u Republici Hrvatskoj. Nadalje, sukladno cit. Komunikaciji prošireno je pravo ovlaštenika kao potencijalnih podnositelja zahtjeva na državnu potporu i na inozemna trgovačka društva. Novim Pravilnikom se detaljnije specificiraju obaveze podnositelja zahtjeva vezane uz rokove dostave potrebne dokumentacije za rješavanje po zahtjevu, uključivo i točno određenje svih kategorija traženih dokumenata. Nadalje, Pravilnik uređuje i odredbe o objavi podataka o korisnicima potpore na web stranicama davatelja državne potpore.

     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. Pozivaju se predstavnici zainteresirane stručne javnosti da se aktivno uključe u javnu raspravu sa svojim argumentiranim prijedlozima, uz jasna obrazloženja i to putem Obrasca sudjelovanja.

     Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: audioviz.djela@min-kulture.hr najkasnije do 16. prosinca 2014. godine.

     Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.