Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu (Rok: 20.07.2010.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“, broj 137/08, 57/09 i 62/09) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu

I.
 
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.
                              
 
Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
                                                                                                  
 II.
U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, općim i posebnim kriterijima Kulturnih vijeća za odabir programa te ocjenom izvršenja vezanom uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture u programima u 2010. godini, uvrstit će se programi:
 
1.       redovne djelatnosti ustanova i strukovnih udruga u kulturi;
2.       glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta;
3.       kulturno-umjetničkog amaterizma;
4.       dramske umjetnosti i kazališnog amaterizma;
5.       zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
6.       književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija
7.       knjižnične djelatnosti;
8.       muzejsko-galerijske djelatnosti;
9.       likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
10.    nove medijske kulture;
11.    zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
12.    arhivske djelatnosti;
13.    međunarodne kulturne suradnje;
14.    informatizacije ustanova kulture;
15.    investicijske potpore;
16.    digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti
17.    zaštita i očuvanje arheoloških dobara
 
U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu, posebni natječaji raspisat će se za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, potpore knjižarama za programe promocije knjige i čitanja, poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva.
 
III.
Dodatni uvjeti za prijavljivanje programa
Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (arheološka, konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova.
 
Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.
 
Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.
 
Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na nepokretnim dobrima obavezno se popunjava priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“, a za radove na pokretnim dobrima obrazac „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.
 
 Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje, prijedlozi programa (na prijavnici 13.) prijavljuju se u dva roka: do 20. srpnja 2010. godine ili do 15. ožujka 2011. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će biti razmatrane samo ukoliko je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.
 
IV.
Prijave se podnose on-line popunjavajući odgovarajuće obrasce (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na internet stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisane s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijave za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara,  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheoloških dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
 
Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2010. godine. 
 
Neće se razmatrati prijedlozi koji nisu potpuni i pravodobni, prijedlozi koje ne ispunjavaju uvjete kako je navedeno, prijave korisnika koji nisu izvršili ranije ugovorne obveze te prijave koje nisu u skladu s prijavnim obrascem.
 
Opći i posebni kriteriji Kulturnih vijeća za svaku djelatnost posebno objavljeni su na: Kriteriji za vrednovanje programa