Javni poziv za Projekt "Poduzetništvo u kulturi" za 2010. godinu (Rok: 06.05.2010.)

J A V N I   P O Z I V
ZA PROJEKT
"PODUZETNIŠTVO U KULTURI'' ZA 2010. GODINU
 
 
I.
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe Projekta „Poduzetništvo u kulturi" za 2010. godinu. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Minstarstvo kulture su davatelji potpore, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi Projekt. Državna potpora je potpora male vrijednosti i nepovratna je.
 
II.
Korisnici državne potpore po ovom Projektu su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), a koji:
-              pozitivno posluju,
-              imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
-              u privatnom su vlasništvu državljana Republike Hrvatske (samostalni umjetnici moraju biti državljani Republike Hrvatske),
-              imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika (izuzev samostalnih umjetnika),
-              imaju upis novog obrta s početkom rada,
-              imaju podmirene obveze prema državi,
-              imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
-              namjenski su opravdali bespovratna sredstva dobivena u 2009. godini.
 
Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije i oni koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.
 
 
III.
 
Projektom se odobravaju bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova za:
-              nabavu novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička oprema i programi, te multimedijalna oprema,
-              ulaganja u znanja za primjenu novih tehnologija u kulturi (tečajevi, seminari, radionice i sl.),
-              ulaganja u marketing kulturnih projekata (promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda, internet marketing - kreiranje i nadogradnja web stranice, banner oglasi),
-              zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova, izložbi i sl.) - ne odnosi se na zakup prostora od državnih institucija ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-              pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi,
-              sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi (izrada projektne dokumentacije i elaborata te drugih zavisnih troškova projekta).
 
Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna.
 
Sljedeći izdaci nisu prihvatljivi po ovom Projektu:
-              porezi, uključujući poreze na dodanu vrijednost (odnosi se na pravne i fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a i koje nisu u sustavu PDV-a),
-              carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade,
-              novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničenja,
-              operativni troškovi,
-              rabljena oprema,
-              bankovne naknade, troškovi jamstava i slični troškovi,
-              troškovi pretvaranja, naknade i gubici po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun,
-              troškovi održavanja i mjesečnog najma poslovnog prostora.
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo kulture zadržavaju pravo odrediti da i neke druge stavke nisu prihvatljive, a koje smatraju irelevantnim za ciljeve odnosnog projekta ili nepotrebnim u svrhu njegove provedbe. U slučaju postojanja nedoumica o prihvatljivosti određene stavke ili radnje, potrebno je zatražiti pojašnjenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ili Ministarstva kulture o statusu prije provedbe stavke ili radnje.
 
 
IV.
 
Zahtjevi za dodjelu sredstava podnose se na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom Projekt "Poduzetništvo u kulturi" za 2010. godinu.
Uz Zahtjev (Obrazac PuK/10) i ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti, korisnik dostavlja odgovarajuću dokumentaciju.
 
 
V.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava dostavlja Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva sljedeću dokumentaciju:
  
a) trgovačko društvo i zadruga
 
-              popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/10),
-              popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-              detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis tvrtke/zadruge (kulturna djelatnost kojom se tvrtka/zadruga bavi, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-              preslik Rješenja o upisu u sudski registar,
-              obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku,
-              preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2009. godinu,
-              BON PLUS ne stariji od 30 dana,
-              preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec,
-              potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi,
-              potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima,
-              preslik diplome o završenom studiju menadžmenta u kulturi ako je studij završen, ili preslik indeksa ako je studij u tijeku (ukoliko postoji takav dokument),
-              ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 
b) obrt
 
-              popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/10),
-              popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-              detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis obrta (kulturna djelatnost kojom se obrt bavi, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-              preslik obrtnice,
-              preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2009. godinu,
-              preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec ili preslik radne knjižice ako je vlasnik/ca samozaposlen/a u obrtu,
-              potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi,
-              potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima,
-              preslik diplome o završenom studiju menadžmenta u kulturi ako je studij završen, ili preslik indeksa ako je studij u tijeku (ukoliko postoji takav dokument),
-              ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 
c) ustanova
 
-              popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/10),
-              popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-              detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis ustanove (kulturna djelatnost kojom se ustanova bavi, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-              preslik Rješenja o upisu u sudski registar ustanova,
-              akt o osnivanju ustanove,
-              preslik Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (ukoliko postoji takvo rješenje),
-              preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2009. godinu,
-              preslik diplome o završenom studiju menadžmenta u kulturi ako je studij završen, ili preslik indeksa ako je studij u tijeku (ukoliko postoji takav dokument),
-              ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih
  
d) umjetnička organizacija
  
-              popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/10),
-              popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-              detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis umjetničke organizacije (kulturna djelatnost kojom se umjetnička organizacija bavi, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-              preslik Rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture,
-              preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2009. godinu,
-              preslik diplome o završenom studiju menadžmenta u kulturi ako je studij završen, ili preslik indeksa ako je studij u tijeku (ukoliko postoji takav dokument),
-              ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih
  
e) samostalni umjetnici
  
-              popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/10),
-              popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-              detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis kulturne djelatnosti kojom se samostalni/a umjetnik/ca bavi (navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-              preslik potvrde o statusu samostalnog umjetnika od zajednice umjetnika koje je član,
-              preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2009. godinu,
-              preslik diplome o završenom studiju menadžmenta u kulturi ako je studij završen, ili preslik indeksa ako je studij u tijeku (ukoliko postoji takav dokument),
-              ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.
 
 
VI.
 
Zahtjev za dodjelu sredstava razmatra međuministarsko Povjerenstvo koje imenuju ministar gospodarstva, rada i poduzetništva i ministar kulture, a odluku o dodjeli, temeljem zaključka Povjerenstva, donosi ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz supotpis ministra kulture.
 
 
VII.
 
Projekt, Obrazac zahtjeva PuK/10 za prijavu na Javni poziv, te Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti podnositelji zahtjeva podižu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, a dostupni su i na web stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr.  
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon 0800/234-505.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.
 
 
VIII.
 
Javni poziv traje 45 dana od dana objave Javnog poziva.
Za istu namjenu može se isplatiti samo jedna potpora.
Troškovi se priznaju i retrogradno, do 8 mjeseci od dana objave Javnog poziva.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo kulture zadržavaju pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja sredstava.
 
 
KLASA: 311-01/10-01/45
URBROJ: 526-11-01-02/3-10-2
Zagreb, 12.03.2010.