II. Javni poziv za prijava projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2010. godini (Rok: 11.03.2010.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 1. i članka 9. stavka 1. podstavka 18. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93, 135/06, 38/09), a u svezi sa člankom 172. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05 i 139/08) i člankom 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 7/01 i 60/01, 137/08, 57/09 i 62/09) objavljuje
 
 
II. Javni poziv
 
za prijava projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2010. godini
 
 
1.     Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti projekti koji se odnose na zaštitu prirodnih vrijednosti od međunarodnog i državnog značenja kao temeljne vrijednosti Republike Hrvatske u skladu s općim načelima i osnovnim strateškim ciljevima Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti („Narodne novine“, br:143/08).
 
2.     Predlagatelj projekta može biti isključivo Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija.
 
3.     Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
-       prijavnicu,
-       detaljan opis projekta,
-       dokaz o prethodnom iskustvu i postignutim rezultatima predlagatelja u radu na zaštiti prirode.
 
4.     Prijavnice se nalaze na internetskoj adresi: www.min-kulture.hr, a mogu se dobiti i u Ministarstvu kulture.
 
5.     Ministarstvo pridržava pravo odabrati projekt i odrediti iznos kojim će ga financirati.
 
6.     Po projektu će se odobriti najviše 50.000 kuna (slovima: pedesettisuća kuna).
 
7.     Prednost imaju projekti koji do sada nisu dobili financijsku potporu Ministarstva kulture.
 
8.     Prijave sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „za Javni poziv – priroda“, mogu se predati osobno ili poslati poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.             
 
9.     Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave poziva.
 
10.   Prijava projekta koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju navedenu u    prijavnici, kao i prijava koja se ne dostavi u navedenom roku neće se razmatrati.
 
 
 
KLASA: 612-07/10-49/0088
URBROJ: 532-08-01-01/1-10-01
Zagreb, 28. siječnja 2010.