Javni poziv za iskaz interesa kandidata za imenovanje članica i članova Stručnog povjerenstva za neprofitne medije (Rok: 03.05.2013.)

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te sukladno članku 6. stavak 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12 i 44/13) i Odluke ministrice kulture (Klasa: 612-12/13-01/0024, Urbroj: 532-06-01-01/5-13-01, 17. travnja 2013.), a radi prikupljanja prijava kandidata


MINISTARSTVO KULTURE
objavljuje
J A V N I  P O Z I V
za iskaz interesa kandidata za imenovanje članica i članova
Stručnog povjerenstva za neprofitne medije

 


1.         Za članove Stručnog povjerenstva za neprofitne medije mogu biti imenovani kandidati čije prijave na ovaj Javni poziv svjedoče o njihovu iskustvu praktičnog i teorijskog rada u području medija, posebno neprofitnih medija.
            Zadaća Stručnog povjerenstva za neprofitne medije je vrednovanje projekata, uključujući i izradu pisane analize prihvaćenih kao i odbijenih projekata pristiglih na Javni poziv za potporu neprofitnim medijima, utvrđivanje prijedloga odluke o dodjeli financijske potpore  te praćenje i izvještavanje o radu korisnika potpore  u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014. godine.

2.         Za člana Stručnog povjerenstva za neprofitne medije ne može biti imenovan državni dužnosnik, državni službenik, ni osoba na dužnosti u tijelima političke stranke. Na javnom pozivu za potporu neprofitnim medijima neće se razmatrati prijave pravnih osoba kojima su članovi Povjerenstva istodobno članovi tijela upravljanja.

3.         Povjerenstvo broji sedam u odlučivanju ravnopravnih članica i članova izabranih za mandat u trajanju od dana imenovanja do podnošenja završnog izvještaja.
            Članovima Povjerenstva isplatit će se naknada sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela. 

4.         Kandidati su obvezni dostaviti:
a)         životopis (može se koristiti Europass obrazac)
b)         prijavu koja treba sadržavati:
-           osobne podatke: ime, prezime, telefon, e-mail adresu, adresu stanovanja, stupanj stručne spreme, zvanje, trenutno zanimanje i naziv organizacije/institucije (ukoliko su zaposleni)
-           opis vlastitog iskustva praktičnog i teorijskog rada u području (neprofitnih) medija; podatak o eventualnom prijašnjem sudjelovanju u nekom stručnom tijelu za vrednovanje programa medija
-           kratki osvrt (do dvije kartice teksta) o ciljevima, problemima i mogućnostima neprofitnih medija
-           izjavu kojom kandidat izjavljuje da nije državni dužnosnik, državni službenik, ni osoba na dužnosti u tijelima političke stranke (primjer obrasca).

5.         Prijave se podnose zaključno do 3. svibnja 2013. godine, na sljedeću adresu:


Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb
            s naznakom: Prijava kandidata za člana Stručnog povjerenstva za neprofitne medije.