Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini (Rok: 29.7.2021.)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine objavljuje
 

Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini


I.
 
Cilj Javnog poziva je dati novi impuls kulturnim aktivnostima te potaknuti daljnji razvoj svih kulturnih djelatnosti (audiovizualne, izvedbene, književne i prevoditeljske te vizualne) u okolnostima snažnijeg pokretanja umjetničkog djelovanja u skladu s izmijenjenim epidemiološkim okolnostima.

II.
Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom bilo onemogućeno ili bitno otežano planiranje i obavljanje umjetničke djelatnosti.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:
 •  samostalni umjetnici
 •  nezavisni profesionalci koji su članovi strukovnih udruga u području kulture i umjetnosti
 •  umjetničke organizacije koje angažiraju samostalne umjetnike i nezavisne profesionalce
 •  strukovne udruge u području kulture za programe samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca

III.
Potpore se dodjeljuju za:
 •  razvoj novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s epidemiološkim okolnostima (koji nisu financirani putem drugih poziva Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog audiovizualnog centra)
 • financiranje digitalne prilagodbe i nadogradnje postojećih kulturno-umjetničkih sadržaja (poput interakcije, edukacije i sl.) upotrebom novih tehnologija i digitalnih alata (podacasti, video servisi…)

IV.
Na sve podnesene prijave primjenjuju se temeljni i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva i kojim prijavitelji dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.
 
Ministarstvo kulture i medija, u skladu s kriterijima donesenima od strane Vlade RH za pomoć ugroženima u vrijeme epidemije COVID-19, donosi:
 
 1. temeljne kriterije:
 • profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
 • umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici
 • smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa
 
 1. specifične kriterije:
 • uključivanje samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca u području kulture u kreiranje i produkciju programa
 • inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima se omogućuje siguran pristup umjetničkim djelima
 • suradnja s partnerskim institucijama, udrugama i umjetničkim organizacijama iz istih ili različitih umjetničkih područja
 • održivost programa i nakon prestanka svih ograničavajućih epidemioloških uvjeta
 
V.
Predviđeni rok izvršenja prijavljenih programskih aktivnosti je 6 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.
Na ovaj Javni poziv jedan prijavitelj smije podnijeti samo jednu prijavu koja može sadržavati više programskih aktivnosti, uključujući i prilagodbu postojećih formi i osmišljavanje novih sadržaja.
 
VI.
Financirat će se programi u sljedećim iznosima:
 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge

Prihvatljivi troškovi:
 • trošak honorara samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca za realizaciju programa (najmanje 60% odobrenog iznosa što će se morati prikazati u izvješću o realizaciji)
 • trošak ostalih autorskih honorara za realizaciju programa
 • do 30% udjela u plaći umjetnika uključenog u program i zaposlenog kod prijavitelja (umjetničke organizacije ili strukovne udruge)
 • troškovi elektroničke prilagodbe i distribucije umjetničkog sadržaja
 • do 30% indirektnih troškova programa (najam prostora i opreme, prijevoz, režijski troškovi i dr.)

Neprihvatljivi troškovi:
 • nabava opreme
 • plaće zaposlenika koji nisu umjetnici-suradnici na prijavljenom programu
 • knjigovodstvene usluge
 • redovni troškovi poslovanja
 
VII.
Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo elektronički putem e-prijavnice br. 31 koja uz opće podatke o predlagatelju i programu sadrži:
 
 • Kratko obrazloženje dosadašnjeg utjecaja koronavirusa na umjetničko djelovanje te plan razvoja aktivnosti i djelovanja u skladu s trenutnim epidemiološkim uvjetima
 • detaljan opis programa i svih aktivnosti koje se predlaže za financiranje, terminski plan
realizacije, imena suradnika angažiranih na programu s osnovnim referencama, tehničkim opisom i sl.
 • opis predviđenog modela distribucije sadržaja i načina interakcije s publikom, uzimajući u obzir digitalne modele ali i dostupne instrumente COVID zaštite u fizičkom okruženju (prije svega EU digitalna COVID potvrda)
 
U e-prijavnicu obavezno treba učitati (priložiti u elektroničkom obliku):
 
 1. opću dokumentaciju:
 •  za pravne osobe: potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
 •  za fizičke osobe: potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u 2019. godini
 •  popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi (obrazac 1.)
 •  popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac 2.)
 
 1. programsku dokumentaciju:
 •  popunjeni propisani Obrazac troškovnika predloženog programa (obrazac 3.)
 • dodatno razrađeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe
 
VIII.
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva sukladno navedenim ciljevima i kriterijima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Poziv.

Poveznice na digitalne sadržaje kao i obavijesti o odobrenim programima bit će dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija. 

Korisnici koji nisu realizirali program niti dostavili potpuno financijsko izvješće za program koji je sufinanciran putem Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja u 2020. godini ne mogu se prijaviti na ovaj Javni poziv.

IX.
Sve potpune i u roku zaprimljene prijave razmatrat će Povjerenstvo. Odluku o odabiru programa i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture i medija na temelju prijedloga Povjerenstva. Konačni iznosi odobrene potpore definirat će se sukladno broju prijava i raspoloživim sredstvima za provedbu Javnog poziva.
Informacije o zaprimljenim prijavama (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/ nakon donošenja odluke.

X.
Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija i traje 30 dana od dana objave.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: digitalna.prilagodba@min-kulture.hr zaključno s 22.7.2021.
 
Zagreb, 29.6.2021. godine