Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini (Rok: 10. srpnja 2022.)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje
 
J A V N I  P O Z I V
ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA u 2022. GODINI

 
- proizvodnja, distribucija, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim sadržajima
 
I.
Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini za sljedeća područja:
 
1. Izvedbene umjetnosti
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
3. Vizualne umjetnosti
4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima)
 
CILJEVI I PRIORITETI POZIVA
 
Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Ovaj Javni poziv usmjeren je na kontinuirani razvoj novih načina i modela poslovanja, uključujući i one osmišljene radi ublažavanja negativnog utjecaja pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije. Cilj mjera je dugoročna primjena i iskoristivost novih poslovnih rješenja u  uvjetima oporavka.

Nakon ublažavanja pandemije i prilagodbe novim uvjetima rada i poslovanja u kulturnim i kreativnim industrijama potrebno je omogućiti uvjete za što skoriji puni financijski oporavak uključujući i ponovno promišljajući nove poslovne prakse koje su se razvile tijekom pandemije.
Dobre prakse koje su osmišljene u pandemijskim uvjetima, naročito one vezane za sferu digitalne prilagodbe kulturnih sadržaja i njihovog posredovanja publici koja je razvila nove navike sudjelovanja, treba zadržati i kreativno prilagoditi redovnom/ranijem načinu rada, naročito prije implementacije drugih mehanizama potpore kulturnim i kreativnim industrijama, ponajprije investicijske mjere Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.
 
II.
Prihvatljivi prijavitelji:
 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • obrt
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • umjetnička organizacija
 • djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost
 
Prihvatljive aktivnosti i troškovi:
 1. promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
 2. zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
 3. prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju – ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije prilagodbe i distribucije i sl.
 4. nabava opreme, opremanje prostora za obavljanje djelatnosti/proizvodnih procesa (uključujući trošak najma do 30 % odobrenih sredstava)
 
Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak)
 
III.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
 
 1. obaveznu opću dokumentaciju:
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
  • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja
  • obrti ovisno o obliku poslovanja trebaju predati kompletan obrazac DOH ili PO-SD za 2021. godinu
  • subjekti koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja trebaju predati P-PPI obrazac za 2021. godinu
 2. obaveznu programsku dokumentaciju:
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi
 • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta (po predlošku/excel tablici)
 
Jedan poduzetnik može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.
 
IV.
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Poziva, uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u Program poticanja poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini.
 
V.
Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će povjerenstva imenovana za programska područja. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture i medija na temelju prijedloga Povjerenstva. Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija min-kulture.gov.hr nakon donošenja odluke.
 
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Program.
 
VI.
Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i traje 30 dana od dana objave.
 

Zagreb, 10. lipnja 2022. godine