Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevodilaštva u 2020. i 2021. godini (Rok: 26. lipnja 2022.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16), a u svrhu poticanja i promicanja hrvatskog književnog i prevoditeljskog stvaralaštva objavljuje
 

Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području
književnog stvaralaštva i prevodilaštva
u 2020. i 2021. godini

 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori s prijedlogom književnih djela čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2020.  do 31. prosinca 2021. godine.
Prijaviti se mogu književna djela napisana izvorno na hrvatskom jeziku ili književna djela prevedena na hrvatski jezik.
Svaki predlagatelj može prijaviti neograničen broj književnih djela neovisno o njihovoj tematici. Djela se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom autora.
Jednom autoru može se putem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna stimulacija, a ako knjiga ima više autora (npr. pisac teksta i ilustrator; više koprevoditelja) stimulacija se može podijeliti na više dijelova.
 
 II.
a)
Stimulacije će se dodijeliti autorima za djela izvorno napisanih na hrvatskom jeziku koja su se u 2020. i 2021. godini istaknula svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima i inovativnošću, ali i odjecima kod čitateljske publike što se očituje po broju prodanih primjeraka ili većem broju posudbi u knjižnicama. Posebna će se pozornost posvetiti djelima mlađih autora te djelima koja su već dobila književne nagrade kao i onima koja su pohvaljena od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice.
b)
Stimulacije će se dodijeliti prevoditeljima za književne prijevode na hrvatski jezik koji su se u 2020. i 2021. godini istaknuli svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima, inovativnošću, prevoditeljskom vještinom i  jezičnom virtuoznošću.
Prevoditeljima će se stimulacije dodijeliti za nove prijevode književnih djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća s naglaskom na prijevodima vrijednih književnih djela koja nisu prije bila prevođena na hrvatski jezik, a predstavljaju važan dio svjetske književne baštine.
Posebna će se pozornost posvetiti književnim prijevodima mlađih prevoditelja te onim prijevodima koji su već pohvaljeni od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice.
Stimulacije će se dodjeljivati prevoditeljima s naglaskom na kvaliteti prijevoda, a ne samo na  relevantnosti izvornog književnog djela.
 
II.
a)
 Autorima književnih djela izvorno napisanih na hrvatskom jeziku dodijelit će se do 20 stimulacija u sljedećim kategorijama:
• knjiga proze (roman, knjiga priča, esej)
• zbirka poezije
• strip i knjiga za djecu i mlade

Stimulacije se neće dodjeljivati za publicistička, znanstvena i stručna djela.
Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 15.000,00 kn neto koji se dodjeljuje autoru odabranog djela. Ako se stimulacija dodjeljuje djelu više autora stimulacija se može podijeliti na više dijelova (npr. pisac teksta i ilustrator).  Za svako se djelo po dogovoru prijavljuje samo jedan od autora koji će kasnije sa suautorima podijeliti eventualno dodijeljenu stimulaciju.
 
b)
Prevoditeljima će se dodijeliti do 10 stimulacija za književne prijevode sa suvremenih jezika u sljedećim kategorijama:
  • knjiga proze (roman, knjiga priča, esej)
  • zbirka poezije
  • strip i knjiga za djecu i mlade
 
Stimulacije se neće dodjeljivati za prijevode publicističkih, znanstvenih i stručnih djela.
Stimulacije se neće dodjeljivati za prijevode s trećih jezika, odnosno za prijevode s jezika na kojima prevedeno književno djelo nije originalno napisano, niti za izdanja na kojima nije jasno istaknuto ime i prezime prevoditelja.
Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 15.000,00 kn neto koji se dodjeljuje odabranom prevoditelju odabranog djela. Ako je za stimulaciju odabrano književno djelo koje je prevelo više prevoditelja stimulacija se može podijeliti na više dijelova (za svako se djelo po dogovoru prijavljuje samo jedan od prevoditelja koji će kasnije s koprevoditeljima podijeliti eventualno dodijeljenu stimulaciju).
 
III.
Prijavljena djela ocjenjivat će se u dva kruga.
 
Prvi dio ocjene temeljit će se na brojčanim pokazateljima vezanima za dosadašnju recepciju (nagrade odjek kod kritike te sudjelovanje na književnim manifestacijama i festivalima što svjedoči o ulaganju u povećanje vidljivosti djela i razvoj čitateljske publike) i to prema sljedećoj bodovnoj ljestvici:
  • za svaku osvojenu domaću i međunarodnu književnu (uključujući i prevoditeljske) nagradu autoru se dodjeljuju po dva boda
  • za svaki ulazak u uži/širi izbor za relevantnu domaću i međunarodnu književnu (uključujući i prevoditeljske) nagradu autoru se dodjeljuje po jedan bod
  • za svaku relevantnu književnu kritiku i/ili prikaz u medijima kojim se obrazlaže književno-estetska vrijednost djela te za svaki autorski nastup na književnom domaćem ili međunarodnom festivalu/manifestaciji na kojima se predstavlja prijavljena knjiga autoru se dodjeljuje po jedan bod
 
Za iste kritike koje su prenesene u više medija bodovi se mogu računati samo jednom.
Bodovi koji se dodjeljuju laureatima i kandidatima koji su ušli u širi ili uži izbor za nagradu mogu se računati samo jednom (npr. dobitnik nagrade ne dobiva posebne bodove za ulazak u širi i u uži krug za istu nagradu).
 
Zbog manjeg broja nagrada za prevoditelje te zbog nedostatka relevantnog kritičkog prikazivanja prijevodnog stvaralaštva u medijima, kao i zbog naglaska na predstavljanju djela i autora izvornika, a ne samog prijevoda, prilikom sudjelovanja na festivalima i manifestacijama, prvi dio ocjene za djela prijevodne književnosti temeljit će se ponajprije na dostavljenoj stručnoj recenziji prijevoda.
 
Drugi dio ocjene temeljit će se na mišljenju posebno formiranog povjerenstva sastavljenog od predstavnika Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog društva pisaca, Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade te Ministarstva kulture i medija, koji će se u vrednovanju pristiglih djela voditi najvišim estetskim kriterijima.
 
Po završetku oba kruga vrednovanja prijedlog za dodjelu stimulacija za najkvalitetnija ostvarenja na području književnog i prevoditeljskog stvaralaštva uputit će se ministrici kulture i medija koja će na temelju dostavljenog prijedloga donijeti odluku o dodjeli stimulacija.
 
IV.
Za prijavu svake pojedinačne knjige potrebno je ispuniti posebnu e-prijavnicu koja će sadržavati podatke o autoru te podatke o djelu koje se prijavljuje na temelju kojih će se izračunati prvi dio ocjene (u posebnoj tablici prilažu se: podaci o dodijeljenim nagradama, sudjelovanju na festivalima i objavljenim kritikama). Objavljeni prikazi i kritike prilažu se također elektroničkim putem uz e-prijavnicu u posebnom folderu.
Za prijevodna djela prijavitelji su dužni dostaviti recenziju prijevoda relevantnog stručnjaka. Potpisana recenzija (od 2 do 5 kartica) prilaže se također u elektroničkom obliku uz e-prijavnicu.
Ako za objavljena djela izvorno napisana na hrvatskom jeziku ne postoji objavljeni prikaz ili kritika koja se obavezno dostavlja u prilogu eprijavnice, prijavitelj je dužan dostaviti potpisanu recenziju relevantnog stručnjaka.
Djela za koja nije dostavljena nijedna kritika ili poveznica na objavljeni prikaz u relevantnoj publikaciji te za koja nije elektroničkim putem dostavljena potpisana recenzija (od 2 do 5 kartica) neće se uzimati u razmatranje.
 
Knjige, koje se prijavljuju na Javni poziv, dostavljaju se u 5 primjeraka  Ministarstvu kulture i medija, Zagreb, Runjaninova 2 s napomenom: Za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog i prevoditeljskog stvaralaštva za 2020. i 2021. godinu te s obaveznom naznakom kategorije za koju se djelo prijavljuje te jezika s kojeg je djelo prevedeno.
 
Iznimno, ako autor nije u mogućnosti dostaviti 5 primjeraka knjige za koju se prijavljuje, može u dogovoru s nakladnikom, elektroničkim putem priložiti elektroničko izdanje knjige u e-pub formatu, odnosno završni prijelom knjige u pdf-u.
 
Prijave za koje nisu dostavljeni primjerci knjiga (fizički ili elektronički) neće se uzeti u razmatranje.
Primjerci knjiga pristiglih na Javni poziv neće se vraćati podnositeljima.
 
V.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnoga poziva.
Rezultati Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija, a stimulacije će se isplatiti na žiroračun autora.
 
Objava, 27.5.2022.