Smjernice za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi


Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse pri razmatranju i vrednovanju programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2022. godini primjenjuje:

1. Temeljne kriterije propisane člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
 1. Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
 2. Važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 3. Primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
 4. Ekonomičnost i dugoročnost programa
 5. Promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 6. Opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
 7. Promicanje programa za djecu i mlade
 8. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 9. Podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 10. Podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
 11. Financijska potpora iz drugih izvora.
 
 
2. Smjernice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse za vrednovanje programa:
 
Cilj potpore programima inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi je poticanje razvoja umjetničke scene u smjeru interdisciplinarnih suradničkih umjetničkih praksi koje razvijaju nove grupe korisnika tj. inkluzivnih i participativnih programa koji artikuliraju nova područja razvoja. Jedan od ciljeva je i jačanje umjetničke produkcije s posebnim naglaskom na istraživanju i eksperimentiranju u domeni multimedijalnosti te novomedijskim praksama koje integriraju znanost i tehnologiju. Potiče se partnerstvo u realizaciji programa te transdisciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorski pristupa umjetničkoj produkciji. Posebno će se poticati stvaralaštvo mladih umjetnika te participacija mladih u kulturnim programima.
 
Vrednuje se kontinuitet programa, značenje na nacionalnoj razini, značenje za lokalnu zajednicu (posebno mlade), stručne reference voditelja i izvoditelja programa, koncepcija programa i dr. Posebno se vrednuje uspostava mreže kreativnih partnerstava.
 
 
 1. Cjelogodišnji programi
 
Cjelogodišnji programi podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, društveno-kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti te programe platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa i dr. Cjelogodišnje programe karakterizira angažman na polju suvremenog stvaralaštva u području kulture uz visoke kreativne standarde, korištenje inovativnih formi i umjetničkog jezika. Podrška organizacijama u kulturi koje kontinuirano realiziraju profilirane programe osigurava stabilnost nezavisne kulturne scene.
 
 1. Razvoj i produkcija projekata mladih umjetnika do 30. godina
 
Potpora je namijenjena mladim umjetnicima svih umjetničkih disciplina (koji na dan raspisivanja natječaja navršavaju ili imaju manje od 30. godina) za razvoj i produkciju autorskog projekta. Mladi umjetnici mogu se prijaviti samostalno ili nositelj projekta mladog umjetnika može biti umjetnička organizacija/udruga. Obavezno je priložiti biografiju i umjetničke reference mladog autora, koncepciju projekta te plan njegovog razvoja i produkcije. Vrednuje se kvaliteta predložene koncepcije i razvoja projekta, inovativnost i relevantnost programa te njegov odnos sa suvremenim umjetničkim i društvenim kontekstom.
 
 1. Umjetnička istraživanja i produkcije  
 
Umjetnička istraživanja i produkcije uz inovativan karakter produkcije na vizualnoj i diskurzivnoj razini podrazumijevaju programe koji mogu obuhvatiti istraživanja koja razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i kustoske i/ili umjetničke pozicije te se istraživački odnose spram umjetničkih medija. Podržavaju se komplementarni istraživački programi te organizacija rezidencijalnih programa u Republici Hrvatskoj koji nadopunjavaju različite institucionalne i konceptualne međuprostore i koji su usmjereni k istraživanju, razumijevanju, kontekstualizaciji, promociji, prezentaciji i komunikaciji recentnog suvremenog stvaralaštva.
Podržavaju se programi organizacije i raspisivanja natječaja/otvorenih poziva za umjetničku produkciju tj. produkciju novog umjetničkog rada i/ili projekta koji unutar okvira umjetničke i intelektualne proizvodnje problematizira suvremeni umjetnički i kulturni kontekst, a koji sustavno prati osnovno programsko usmjerenje predlagatelja programa.
 
 1. Umjetnički festivali i manifestacije
 
Programi koji podrazumijevaju organizaciju interdisciplinarnih umjetničkih festivala, konferencija, simpozija te različitih suradničkih programa koji tematiziraju inovativne i nove formate suvremenog umjetničkog izraza, interakciju umjetnosti, tehnologije i kulturne proizvodnje koja doprinosi unaprjeđenju područja suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi, prilagođeni epidemiološkim okolnostima.
 
 1. Edukativni programi
 
Edukativni programi podrazumijevaju aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u umjetničke i kulturne procese te ih pozicioniraju kao referentna mjesta distribucije znanja. Uključuju programe radionica, tematske i problemske tribine, seminare, javna predavanja, kreativne radionice za djecu i mlade koje promoviraju svijest o promatranju, propitkivanju i sudjelovanju u oblikovanju vlastitog vizualnog okruženja i dr. te koji sustavno prate osnovnu programsku djelatnost predlagatelja.
Uz ePrijavnicu se obavezno prilaže evaluacija realiziranih edukativnih programa predlagatelja (opisni izvještaj o održanim programima, broj održanih programa i broj sudionika, rezultati) u prethodnoj godini.
 
 1. Rock glazba: festivali i klupski programi
Programe prijavljene na potprogramsku djelatnost Rock glazba: festivali i klupski programi razmatra i vrednuje Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj sukladno Smjernicama Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe.
 
 
 
Posebne napomene:
Epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19  kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture, u prethodnoj kao i u ovoj godini donijele su sve izraženiju potrebu strateškog planiranja projekata u svim fazama, posebno u njihovoj provedbi i dostupnosti. Svi prijavitelji upućuju se da predlože programe koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka i mjera, koristeći sve mogućnosti umrežavanja i suradnje sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.
Posebno se očekuje da:
 • predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane sadržaje u digitalnom obliku i drugim medijima,
 • planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
 • održavaju programe na otvorenom i/ili u alternativnim prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
 • osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
 • što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
 • ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, umrežavanja i stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju.
 
 
Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse će prilikom razmatranja prijavljenih programa posebno vrednovati uključivanje gore navedenih smjernica u planiranje i provođenje programa.
 
 
3. Izvještaj o evaluaciji financiranih programa svih korisnika sredstava za prethodne godine. Prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.
 
4. Ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva i dostava svih propisanih obaveznih priloga.