Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (Rok: 21. prosinca 2022.)

21. studenog 2022. - Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) raspisuje
 

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi
u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

1.
Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Pod pojmom „razvoja publike“ podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.
2.
Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.
 
3.
Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:
 
  1. Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike :
 
• stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina,
segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti
• jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa  publici
• stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike
• organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike
• izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.
 
  1. Razvoj programa:
 
• programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
• aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
• razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa
• aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
• programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.
 
4.
Uz ispunjenu e-prijavnicu obavezno je priložiti:
 
1. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice)
2. Obrazac izjave o istinitosti i vjerodostojnosti podataka financiranja (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice)
3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana
4. Detaljno specificiran troškovnik programa
5. Detaljan opis programa za koji se potražuju sredstva (kontekst nastanka programa i potrebe razvoja publike koje se programom zadovoljavaju, detaljna razrada programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti, popis sudionika i suradnika s referencijama, metodologija rada, ciljane skupine, rezultati programa, održivost programa)
6. Terminski plan održavanja programa Stručne referencije autora/voditelja programa (CV)
7. Prethodna suglasnost nadležnog tijela ukoliko program uključuje korištenje javnog prostora
8. Dostavljen izvadak iz Registra neprofitnih organizacija za umjetničke organizacije i udruge
9. Upis u Očevidnik kazališta (za javna i privatna kazališta).
 
5.
Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su priložiti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća).
 
6.
Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete Poziva stručna služba nadležne Uprave Ministarstva kulture i medija priprema dokumentaciju za Povjerenstvo, savjetodavno tijelo Ministarstva kulture i medija koje vrednuje pristigle programe. Nakon provedbe postupka vrednovanja Povjerenstvo predlaže konačnu listu predloženih programa za 2023. godinu i predaje na odlučivanje ministrici kulture i medija. Popis odobrenih i odbijenih programa objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
7.
Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – Prijavnica za programe razvoja publike za 2023. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica). Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
8.
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u programe koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 21. studenoga do 21. prosinca 2022. godine, do 17 sati.