​Smjernice za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti


Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti pri razmatranju i vrednovanju programa vizualnih umjetnosti prijavljenih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2022. godini primjenjuje:
 
1. Temeljne kriterije propisane člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
 1. Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
 2. Važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 3. Primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
 4. Ekonomičnost i dugoročnost programa
 5. Promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 6. Opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
 7. Promicanje programa za djecu i mlade
 8. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 9. Podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 10. Podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
 11. Financijska potpora iz drugih izvora.

2. Smjernice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti za vrednovanje programa:
 
Cilj potpore promicanju vizualne umjetnosti je poticanje suvremenog vizualnog stvaralaštva te poticanje razvoja i promidžbe vizualnih umjetnosti.
Vrednuje se kontinuitet programa, značenje na nacionalnoj razini, značenje za lokalnu zajednicu, stručne reference voditelja i izvoditelja programa, koncepcija programa i dr. Posebno se vrednuje uspostava mreže partnerstava.
 
 
 1. Izložbeni programi
Izložbeni programi podrazumijevaju cjelogodišnju tj. kontinuiranu izlagačku djelatnost s godišnjim izložbenim programom. Vrednuje se kvaliteta predloženog programa, razvoj cjelovite koncepcije programa, veličina i opremljenost izlagačkog prostora, postojanje Umjetničkog savjeta (obavezno navesti članove). Posebno se vrednuje realizacija gostujućih projekata u okviru godišnjeg programa tj. razmjena izložbi i suradnja.
Podupiru se i povremeni/pojedinačni izložbeni programi retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložbi sadržajne inventivnosti, izložbe od nacionalnoga značenja, programi koji uključuju različite oblike multimedijalnog izražavanja i povezivanja s primijenjenim umjetnostima.
 
Posebne napomene:
 
Preporučeno trajanje izložbe je najmanje 30 dana.
Predlagatelji koji prijavljuju više od jedne izložbe tj. cjelogodišnji izložbeni program u istom galerijskom prostoru obavezni su ga prijaviti na jednoj ePrijavnici.
U prilogu ePrijavnici se za svaku izložbu dostavlja i ostala obavezna dokumentacija (naziv, vrijeme održavanja, autor izložbe, detaljan troškovnik i dr.). Uz prijavnicu se obavezno dostavlja tablični prikaz terminskog plana održavanja izložbenog programa po mjesecima.
 
Predlagatelji koji su u Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj svoj izložbeni program prijavljuju isključivo na ePrijavnicu za programe muzejske djelatnosti.
 
 
 1. Likovne manifestacije
Likovne manifestacije podrazumijevaju organizaciju bijenalnih i trijenalnih izložbi te skupove koji pridonose unaprjeđenju područja vizualnih umjetnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Manifestacije mogu prezentirati tematske i problemske cjeline od značenja za razvoj zajednice kao i njezinu umreženost u međunarodnom kontekstu te otvorenost različitim kulturama (interkulturalnost).
Podupiru se i umjetničke likovne kolonije koje se kontinuirano održavaju, imaju nacionalni i/ili lokalni značaj i prepoznatljivost te ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralačkog potencijala hrvatske umjetnosti.
Likovne manifestacije i likovne kolonije svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i značajem pridonose razvoju i promicanju vizualne umjetnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 
 1. Edukativni programi
Edukativni programi podrazumijevaju aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u programe vizualnih umjetnosti. Programi razgovora, likovnih radionica za djecu i mlade, tematske i problemske tribine, seminari, javna predavanja i sl. stvaraju i razvijaju obrazovni resurs za posjetitelje, škole, obitelji i posebne zainteresirane skupine.
Uz ePrijavnicu se obavezno prilaže evaluacija realiziranih edukativnih programa predlagatelja (opisni izvještaj o održanim programima, broj održanih programa i broj sudionika, rezultati) u prethodnoj godini.
 
 
Posebne napomene:
Epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19  kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture, u prethodnoj kao i u ovoj godini donijele su sve izraženiju potrebu strateškog planiranja projekata u svim fazama, posebno u njihovoj provedbi i dostupnosti. Svi prijavitelji upućuju se da predlože programe koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka i mjera, koristeći sve mogućnosti umrežavanja i suradnje sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.
Posebno se očekuje da:
 • predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane sadržaje u digitalnom obliku i drugim medijima,
 • planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
 • u programima vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,
 • održavaju programe na otvorenom i/ili u alternativnim prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
 • osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
 • što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
 • ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, umrežavanja i stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju.
 
 
Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti će prilikom razmatranja prijavljenih programa posebno vrednovati uključivanje gore navedenih smjernica u planiranje i provođenje programa.
 
 
3. Izvještaj o evaluaciji financiranih programa svih korisnika sredstava za prethodne godine. Prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.
 
4. Ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva i dostava svih propisanih obaveznih priloga.