Smjernice za vrednovanje programa rock glazbe i klupskih programa


 
Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj pri razmatranju i vrednovanju programa rock glazbe prijavljenih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2022. godini primjenjuje:
 
1. Temeljne kriterije propisane člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
 1. Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
 2. Važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 3. Primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
 4. Ekonomičnost i dugoročnost programa
 5. Promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 6. Opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
 7. Promicanje programa za djecu i mlade
 8. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 9. Podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 10. Podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
 11. Financijska potpora iz drugih izvora.
 
2. Smjernice Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe za vrednovanje programa:
 
Potporom programima rock glazbe osiguravaju se razvojne perspektive suvremenim oblicima promocije, stvaranju nove publike i većoj prisutnosti nositelja festivalske i klupske scene u manjim sredinama u Republici Hrvatskoj. 
 
Vrednuje se kontinuitet programa, značenje na nacionalnoj razini, značenje za lokalnu zajednicu (posebno mlade), stručne reference voditelja i izvoditelja programa, koncepcija programa i dr. Posebno se vrednuje uspostava mreže kreativnih partnerstava.
 
Festivalski programi podrazumijevaju programe koji promoviraju hrvatske neafirmirane bendove, afirmirane rock skupine i hrvatske rock glazbenike, koji su dostupni/pristupačni publici te imaju kontinuitet održavanja programa i jasno profiliran programski sadržaj.
 
Klupski programi podrazumijevaju programske sadržaje koji imaju kontinuitet održavanja i prepoznatljivost, koji uključuju razvoj kulturnog i društvenog djelovanja kojim se povezuju specifične vrste urbane kulture i koji su dostupni/pristupačni publici (cijene ulaznica u skladu s hrvatskim standardima; odgovarajući kapacitet prostora). Vrednuje se jasno profilirani program s izvedbama kvalitetnih autora/glazbenika/skupina, kao i promocija programskog područja.
 
S obzirom na specifičnosti organizacije i produkcije festivala i klupskih programa, a uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, predlagatelji programa se upućuju da programe sadržajem i opsegom prilagode mogućnostima održavanja, a sukladno posebnim napomenama, prostornim kapacitetima i ograničenjima broja posjetitelja, mogućnostima realizacije međunarodnih gostovanja i sl.
 
 
 
Posebno se vrednuju:
 • programi koji promoviraju hrvatske neafirmirane bendove, afirmirane rock skupine i hrvatske rock glazbenike
 • otvorenost u ostvarivanju suradničkih projekata te umreženost s institucijama, udrugama i lokalnom zajednicom
 • programsko povezivanje i suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • dostupnost/pristupačnost programskog sadržaja (cijene ulaznica u skladu s hrvatskim standardima; odgovarajući kapacitet prostora)
 • kontinuitet održavanja programa i stručne reference nositelja/predlagatelja programa
 • jasno profilirani programi s izvedbama kvalitetnih autora / glazbenika / skupina
 • jasno i detaljno razrađen prijedlog financijske konstrukcije
 • pozitivno okruženje za razvoj publike kojemu je cilj jačanje sudjelovanja građana u kulturnim procesima
 • kvalitetne inicijative koje u manjim kulturnim sredinama potiču i razvijaju vlastitu glazbenu scenu, posebno tamo gdje kontinuitetom svog djelovanja oblikuju kulturni identitet te sredine
 • programi koji svojim sadržajnim aktivnostima pridonose osobnom razvoju pojedinaca i kvaliteti razvoja osobnih kreativnih potencijala
Posebne napomene:
Epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture, u prethodnoj kao i u ovoj godini donijele su sve izraženiju potrebu strateškog planiranja projekata u svim fazama, posebno u njihovoj provedbi i dostupnosti. Svi prijavitelji upućuju se da predlože programe koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka i mjera, koristeći sve mogućnosti umrežavanja i suradnje sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.
Posebno se očekuje da:
 • predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane sadržaje u digitalnom obliku i drugim medijima,
 • planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
 • održavaju programe na otvorenom i/ili u alternativnim prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
 • osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
 • što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
 • ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, umrežavanja i stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju.
 
Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj će prilikom razmatranja prijavljenih programa posebno vrednovati uključivanje gore navedenih smjernica u planiranje i provođenje programa.
 
3. Izvještaj o evaluaciji financiranih programa svih korisnika sredstava za prethodne godine. Prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.
4. Ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva i dostava svih propisanih obaveznih priloga.