Međunarodni ugovori


 

Međunarodni ugovori kojih je Republika Hrvatska stranka

 

UGOVOR

STUPANJE NA SNAGU - OBJAVA

     
1 Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886. godine; (Pariški akt, 1971.) 8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99
2 Univerzalna konvencija o autorskom pravu prema izvornom tekstu (Ženeva, 1952.) 8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99
3
Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija, 1961.)
 
20. travnja. 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/99
4 Univerzalna konvencija o autorskom pravu revidirana u Parizu (1971.) 8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99
5
Konvencija za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija - Ženeva, 1971.)
 
20. travnja. 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/99
6
Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita (Satelitska konvencija, Brisel, 1974.)
 
8. listopada 1991., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/94
7
Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)
 
Zakon o potvrđivanju Hrvatski Sabor donio 26. travnja 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/00., stupio na snagu 6. ožujka 2002.
8
Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)
 
Zakon o potvrđivanju Hrvatski Sabor donio 26. travnja 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/00., stupio na snagu 20. svibnja 2002.