Autorsko pravo i srodna pravaNova regulativa

 
 
 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/2021)

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava (NN 38/22)

Pravilnik o vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava (NN 38/22, 152/22)

   

 

   


Prijašnja regulativa

(u primjeni za postupke koji nisu dovršeni do stupanja na snagu novog zakona)

 
 
 
 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017, 96/2018)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 125/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017 i 96/2018) - neslužbeni pročišćeni tekst