Ostali propisi relevantni za kulturu

Udruge

Zaklade i fundacije

Carinski propisi

  • Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine NN 05/07
  • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona NN 05/07

Pomorski zakonik (NN181/04NN 76/07146/0861/1156/1326/15)

Sudjelovanje RH u programu Kultura
Zakon o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) NN 7/07