Mediji

Zakoni:
Vijeće za elektroničke medije:
 • Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma  i raznovrsnih elektroničkih medija (NN 150/132/17)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (NN 83/14)
 • Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima (NN 28/15)
 • Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja  koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija NN 131/13,
 • Pravilnik o  visini i načinu plaćanja naknada NN 93/13
 • Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga NN 46/10,
 • Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (NN 134/1379/14,  23/17)
 • Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela NN 77/15
 • Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača ( NN 77/15)
 • Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima NN 43/10,
 • Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za dodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena NN 43/10,
 • Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom (NN 132/14) 
 • Popis značajnih događaja NN 47/08,
 • Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa NN 109/14

Odluke i Pravila:
 • Odluka o utvrđivanju visine plaća članova Vijeća za elektroničke medije (NN 77/04)
 • Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije (NN 90/10)
 • Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (NN 118/14)
 • Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava (NN 47/15)

Međunarodni pravni propisi:
 • Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04
 • Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o zaštiti televizijskih programa, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04 
 • Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04 
 • Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji  i Protokola o izmnjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, Narodne novine, Međunarodni ugovori 11/01
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 (2007.-2013.), Narodne novine, Međunarodni ugovori 3/08
 
 • Preporuke i drugi akti Vijeća Europe: 
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/cdmsi 
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/adopted-texts


Direktive i Zaključci: