Mediji

Zakoni:
Vijeće za elektroničke medije:
 • Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma  i raznovrsnih elektroničkih medija (NN 84/22)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika (NN 118/22)
 • Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima (NN 106/22)
 • Pravilnik o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja  koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (NN 118/22)
 • Pravilnik o  visini i načinu plaćanja naknada (NN 113/22)
 • Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga NN 46/10,
 • Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (NN 134/1379/14,  23/17)
 • Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela (NN 48/22)
 • Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača (NN 78/22)
 • Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija (NN 22/22)
 • Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima (NN 3/23)
 • Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za dodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena NN 43/10,
 • Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih emisija koje se smatraju vlastitom proizvodnjom (NN 22/22)
 • Popis značajnih događaja (NN 17/23)
 • Pravilnik o uvjetima za upis u Upisnik pružatelja eletkroničkih publikacija (NN 48/22)
 • Pravilnik o nagradnim natjecanjima i sudjelovanju gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu (NN 100/22)
 • Pravilnik o tehničkim i drugim mjerama kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u programima (NN 106/22)
 • Pravilnik o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom (NN 106/22)

Odluke i Pravila:
 • Odluka o utvrđivanju visine plaća članova Vijeća za elektroničke medije (NN 77/04)
 • Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije (NN 90/10)
 • Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (NN 118/14)
 • Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava (NN 47/15)
 • Naputak o sadržaju, obliku i načinu izvješćivanja o ostvarenim prihodima pružatelja medijskih usluga u prethodnoj godini (NN 107/22)

Međunarodni pravni propisi:
 • Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04
 • Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o zaštiti televizijskih programa, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04 
 • Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04 
 • Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji  i Protokola o izmnjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, Narodne novine, Međunarodni ugovori 11/01
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 (2007.-2013.), Narodne novine, Međunarodni ugovori 3/08
 
 • Preporuke i drugi akti Vijeća Europe: 
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/cdmsi 
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/adopted-texts


Direktive i Zaključci: