Audiovizualne djelatnosti

Zakoni:
-
 Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, NN 114/22)

Pravilnici:
- Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 95/23)
- Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 70/19, 152/22, 9/24)
- Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 40/21)
- Pravilnik o Očevidniku producenata (NN 2/22)
 -Pravilnik o Očevidinku distributera (NN 2/22)
- Pravilnik o Očevidniku prikazivača (NN 2/22)
- Pravilnik o vođenju evidencije snimanja (NN 23/22)

Odluke:
-
Odluka o financiranju Pulskoga filmskog festivala .pdf 
- Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08)

Međunarodni pravni propisi:
- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04 - vrijedi do 31. prosinca 2018. godine)
- Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane) (NN-MU 5/18 - Konvencija stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine)
- Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00NN-MU 14/00)
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07)