Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu (Rok: 26.8.2016.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje

 
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu
 
 
I.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. 
 
II.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:
 
-  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
-  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
-  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
-  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
-  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
-  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
-  knjižnične djelatnosti;
-  potpore izdavanju knjiga;
-  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
-  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
-  književnih programa u knjižarama;
-  arhivske djelatnosti;
-  muzejsko-galerijske djelatnosti;
-  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
-  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
-  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
-  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
-  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
-  međunarodne kulturne suradnje;
-  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
-  nabave informatičke opreme.
 
Kao posebni natječaji u okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu raspisat će se natječaji za otkup vrijednih knjiga, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva, poduzetništvo u kulturi.

III.

Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove. Strateški su plan dužne dostaviti i strukovne udruge u kulturi koje se prijavljuju za programe institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi.
 
Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (preuzeti sa stranice Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/registar-npf).
 
Predlagatelji programa elektroničkih publikacija prijavljuju izdavanje posebnih programa koje moraju detaljno opisati i terminski definirati.
 
Uz prijavu programa zaštite i očuvanja arheološke baštine za radove na nepokretnim dobrima obvezno se popunjava priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“, a za radove na pokretnim dobrima obrazac „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.
 
Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnoga dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova. Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnom kulturnom dobru obvezno se ispunjava priloženi obrazac „Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima“ te dostavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige).
Prijavitelj programa dužan je priložiti punomoć vlasnika, čiji je potpis na punomoći ovjeren od javnog bilježnika, da je ovlašten u ime vlasnika prijaviti program zaštite i očuvanja nepokretnog kulturnog dobra te potpisati ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture („Punomoć“ – obrazac dostupan na internetskoj stranici Ministarstva kulture);
Za radove na pokretnom kulturnom dobru obavezno se ispunjava obrazac „Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima“, odnosno za provođenje programa zaštite i očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra također se obvezno ispunjava priloženi obrazac Troškovnika.
 
Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.
 
Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obvezno se popunjava priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.
 
Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2017. godine. Sve prijave poslane izvan navedenih rokova neće biti uzete u razmatranje.
 

IV.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Prijavnice popunjene internetski predlagatelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheološke baštine, koje se dostavljaju na adresu nadležnoga konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Rok za podnošenje prijava jest od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine.
 
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u navedenom roku, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.>>> Pregled natječajne dokumentacije

>>> Online prijavnica

Objava, 27.6.2016.