Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2016. godini (Rok: 14.11.2016.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) objavljuje    
Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2016. godini

 
 
1.      Predmet javnoga poziva
 
Ministarstvo kulture otkupljivat će knjige domaćih izdavača, i to:
 
– djela suvremene domaće književnosti
– prijevode suvremene svjetske književnosti
– djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost
– vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade
– djela suvremene domaće i prijevodne publicistike
  
Otkupljivat će se izdanja objavljena tijekom 2015. i 2016. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://www.min-kulture.hr/propisi/).
 
Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike, ponovljena i komercijalna izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde. Neće se otkupljivati izdanja nakladnika koji nisu dostavili obvezne primjerke Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
  
2.      Korisnici potpore
 
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 
 3.   Način prijave
 
Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://www.min-kulture.hr/prijavnice/.
 
Elektronički popunjene prijavnice treba ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom te uz obvezne priloge:
– tiskani primjerak objavljene knjige
– podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
– potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim  primjercima
dostaviti na adresu:
Ministarstvo kulture
Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
 
     4.    Rok prijave
   
Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 14. studenoga 2016. godine.
 
 
    5.     Završne odredbe
 
Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
 
Primjerci knjiga dostavljeni u prilogu ponudi neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.
 
Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:
– prijave koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku,
– prijave koje nisu na propisanom obrascu
– prijave koje nisu zaprimljene u navedenom roku
– prijave bez obveznih priloga
– prijave korisnika koji nisu u propisanom roku izvršili preuzete obveze prema Ministarstvu kulture.
 


>>> Upute za prijavitelje

 Objava, 11.4.2016.