Tumačenja Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna

Tumačenja Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
Članak 12.  
 
Tumačenje broj 1/19 od 29. ožujka 2019.
Prema članku 12. stavku 7. GKU-a slijepom i gluhonijemom zaposleniku te zaposleniku koji radi na poslovima gdje ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštiti zaposlenika od štetnih utjecaja, pripada pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od minimalno 6 tjedana. Dakle, slijepom zaposleniku pripada pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od minimalno 6 tjedana.
 
Tumačenje broj 2/19 od 29. ožujka 2019.
Prema članku 12. stavku 2. GKU-a najkraće trajanje godišnjeg odmora uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima (s obzirom na dužinu radnog staža, složenost poslova, radne uvjete, socijalne uvjete, rezultate rada). Sukladno tome, ako je radno mjesto kvalificirano kao beneficirano radno mjesto i na tom radnom mjestu radi osoba s invaliditetom, trajanje godišnjeg odmora uvećava se po obje osnove.
 
Članak 17.
Tumačenje broj 4/19 od 29. ožujka 2019.
Prema članku 17. stavku 3. podstavku 3. GKU-a osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5% voditelju programa i projekata za koje se izrađuju planovi i okončani obračuni, te izvještaji za vrijeme trajanja programa ili projekta.
Dakle, osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5% zaposleniku koji obavlja poslove po posebnom projektnom zadatku prema nalogu ovlaštene osobe poslodavca.
 
Tumačenje broj 6/19 od 29. ožujka 2019.
Člankom 17. stavkom 3. GKU-a  utvrđeno je da se osnovna plaća zaposlenika uvećava:
  • voditelju ustrojbene jedinice s najmanje 3 zaposlenika 5 %
  • voditeljima opernog, baletnog i dramskog studija 5 %
  • voditelju programa i projekata za koje se izrađuju planovi i okončani obračuni, te izvještaji 5 % za vrijeme trajanja programa ili projekta 
  • voditeljima vanjskih službi u državnim arhivima 5 %
  • voditeljima muzeja u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja 15 % 
  • za rad s osobama s invaliditetom 5 %  
  • za rad skrbnika u arhivima 5 % 
  • za poslove čišćenja i održavanja prostora s obzirom na vrstu i učestalost čišćenog i održavanog prostora, i to:
     a) radnih prostora (čitaonica, izložbenih prostora, kazališnih prostora, restauratorskih radionica)  i drugih prostora otvorenih za javnost  6%                                               
b) vanjskih prostora, čuvaonica kulturnih dobara u muzejima  i spremišnih prostora 2%. 
 
Dakle, uvećanje osnovne plaće definirano člankom 17. stavkom 3. odnosi se na evidenciju radnog vremena za cijeli mjesec odnosno uvećanje plaće vezano je za radno mjesto.
 
Članak 18.
 
Tumačenje broj 3/19 od 29. ožujka 2019.
Prema članku 18. GKU-a osnovna plaća zaposlenika u djelatnosti konzerviranja, restauriranja i obnove kulturnih dobara uvećat će se za 15% za vrijeme dok koordinira poslove programa ili projekta koji obuhvaćaju rad raznorodnih djelatnosti i kompetencija djelatnika između više ustrojstvenih jedinica; za 10% za vrijeme dok vodi poslove programa ili projekta koji prema tehničkim provedbenim specifikacijama, brojem djelatnika ili dionika nadilaze uobičajenu grupu poslova ili dok vodi konzervatorsko-restauratorske radove na kulturnom dobru koje ima iznimnu umjetničku vrijednost ili nacionalni ili regionalni karakter.
Dakle, uvećava se osnovna plaća zaposlenika u svim ustanovama koje obavljaju djelatnost konzerviranja, restauriranja i obnove kulturnih dobara.
 
Tumačenje broj 7/19 od 29. ožujka 2019.
Člankom 18. stavkom 1. utvrđeno je da će se osnovna plaća zaposlenika u djelatnosti konzerviranja, restauriranja i obnove kulturnih dobara  uvećati:
  • za vrijeme dok koordinira poslove programa ili projekta koji obuhvaćaju rad raznorodnih djelatnosti i kompetencija djelatnika između više ustrojstvenih jedinica za 15%
  • za vrijeme dok vodi poslove programa ili projekta koji prema tehničkim provedbenim specifikacijama, brojem djelatnika ili dionika nadilaze uobičajenu grupu poslova ili dok vodi konzervatorsko-restauratorske radove na kulturnom dobru koje ima iznimnu umjetničku vrijednost ili nacionalni ili regionalni karakter za 10%.
 
Također, sukladno stavku 3. poslodavac pisanom odlukom imenuje zaposlenika koordinatorom, voditeljem programa ili projekta. Odluka o imenovanju mora sadržavati obrazloženje o stručnim kompetencijama imenovane osobe, razloge zbog kojih je potrebno imenovati koordinatora odnosno voditelja, zadaće koje će obavljati kao koordinator odnosno voditelj projekta ili programa, rezultate koji se očekuju i rok u kojem će obavljati te poslove te način provjere i ocjene postignutih rezultata. Prema tome, odluka o imenovanju koordinatora odnosno voditelja programa ili projekta mora sadržavati rok u kojem će se navedeni poslovi obavljati, te imenovana osoba za to razdoblje ostvaruje pravo na uvećanje plaće.
Slijedom svega navedenoga, uvećanje osnovne plaće definirano člankom 18. stavkom 1. odnosi se na evidenciju radnog vremena za cijeli mjesec odnosno uvećanje plaće vezano je za radno mjesto.