Postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara

16.11.2018. - Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 90/18) dana 18. listopada 2018. godine izmijenjeno je pravno uređenje za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.  Radi provedbi ovoga Zakona donesen je novi Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98 /18), koji je stupio na snagu 15. studenoga 2018. godine. 


Kome se izdaje dopuštenje

Predviđene su bitne izmjene na način da se dopuštenje izdaje samo fizičkoj osobi za koju se utvrđuje stručna osposobljenost, ako ona već nije utvrđena na drugi način (stručno zvanje). Dopuštenje se izdaje bez vremenskog ograničenja. Dopuštenje ne trebaju ishoditi fizičke osobe koje imaju stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti stečeno prema članku 101. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  ili zakonu kojim se uređuje muzejska djelatnost.

Pravnim osobama se više ne izdaje dopuštenje, s obzirom da je uvedena zakonska predmnijeva da pravne osobe imaju dopuštenje ako osiguraju rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost tj. one koja ima dopuštenje ili odgovarajuće stručno zvanje. Ova pravna predmnijeva  primjenjuje se i na obrtnika koji osigura rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost kako je prethodno navedeno, za slučaj kada obrtnik kao fizička osoba nema za te poslove dopuštenje u smislu ovoga Zakona.
 

Za koje poslove se izdaje dopuštenje

Novim Pravilnikom je skraćen popis poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji se obavljaju na temelju dopuštenja, tako da su obuhvaćeni sljedeći poslovi:

1. konzervatorsko-restauratorska istraživanja invazivnim metodama s izradom elaborata istraživanja
2. izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih postupaka na pokretnom kulturnom dobru
3. izvođenje radova preventivne konzervacije na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
4. izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
5. izrada konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro
6. izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra
7. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
8. poslovi projektiranja sustava tehničke zaštite na kulturnom dobru.

Bitna je novina da izvođači građevinskih radova (održavanje nepokretnog kulturnog dobra) više ne trebaju ishoditi dopuštenje prema ovom Zakonu i Pravilniku, ali za izvođenje radova je potrebno prethodno pribaviti odobrenje za izvođenje radova od nadležnog tijela sukladno članku 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.


Koje su pravne posljedice za već izdana dopuštenja
  1. Fizičke osobe
Dopuštenja izdana fizičkim osobama na određeno vrijeme sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10) za poslove koji su propisani člankom 2.  novog Pravilnika ostaju na snazi.

Dopuštenja izdana fizičkim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10)  za poslove koji nisu predviđeni člankom 2. novog Pravilnika brisat će se iz Upisnika po isteku vremena na koje su ta dopuštenja izdana.

Za fizičke osobe kojima je stručna osposobljenost za obavljanje određenih poslova utvrđena dopuštenjem izdanom temeljem Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10) koje dopuštenje je prestalo važiti, neće se ponovno utvrđivati stručna osposobljenost u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dopuštenja, osim ako su se stekli uvjeti za oduzimanje dopuštenja iz članka 14. stavka 1. novog Pravilnika.
  1. Pravne osobe
Što se tiče dopuštenja izdanih pravnim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10), ta dopuštenja ostaju na snazi do isteka vremena na koje su ta dopuštenja izdana.