Zaštitni radovi na pokretnim kulturnim dobrima


Zaštitni radovi na pokretnim kulturnim dobrima

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Ministarstvo svake godine u javnim glasilima i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske objavljuje se za jednogodišnje programe za narednu proračunsku godinu.

Prijaviti se mogu zaštitni radovi na pokretnim kulturnim dobrima koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Ocjena opravdanosti financiranja programa pokretne kulturne baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:
 1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
 2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
 3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima, te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
 4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
 5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od značaja za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
 6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
 7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija
 8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
 9. programi na kulturnom dobru koje ima visoko stručno, znanstveno i nacionalno značenje.
 
FORMALNI UVJETI POZIVA
Prijave (prijedlog programa) za uvrštenje u program zaštite i očuvanja kulturnih dobara mogu se dostaviti Ministarstvu za svako kulturno dobro – pojedinačno zaštićeno ili pokretno kulturno dobro unutar zaštićene zbirke.

Predlagatelj za pokretno kulturno dobro može biti vlasnik, korisnik, opunomoćenik, odnosno skrbnik za pokretno kulturno dobro koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Privremeni skrbnik kulturnog dobra kojeg je imenovalo nadležno tijelo dužan je priložiti presliku odluke o imenovanju.
Programi za pokretna kulturna dobra odnose se na:
 • istražne radove i izradu konzervatorsko-restauratorskog elaborata
 • radove preventivne konzervacije s izradom dokumentacije
 • konzervatorsko-restauratorske radove prema prijedlogu radova s troškovnikom i izradu popratne dokumentacije o konzervatorsko-restauratorskim radovima.
Programi se u pravilu odnose na sve navedene radove u obnovi pojedinačnog pokretnog kulturnog dobra do njegovog stavljanja u funkciju. Mogu se također prijaviti istražni radovi na cjelokupnom inventaru, preventivno konzerviranje zbirke ili dezinsekcija/fumigacija inventara.

Ne financiraju se radovi prezentacije, tiskanja publikacija, opremanja objekata za smještaj pokretnih kulturnih dobara.
Za sve ostale radove nužno je da vlasnik ili imatelj prava osigura sufinanciranje.
Konzervatorski nadzor po službenoj dužnosti provodi nadležno tijelo – konzervatorski odjel Ministarstva.
 
Podaci o kulturnom dobru - broj upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske moguće je zatražiti od nadležnog konzervatorskog odjela ili Odjela za Registar Ministarstva, Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućoj e-prijavnici. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati i pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
 
OBVEZNI PRILOZI
 
- prijedlog konzervatorsko-restauratorskih postupaka s troškovnikom
- fotografija pokretnog kulturnog dobra
- punomoć vlasnika ovjerena kod bilježnika (ukoliko predlagatelj nije vlasnik)
 
Sve pristigle i zaprimljene e-prijavnice prolaze kroz sljedeći postupak:

Prijedlog financiranja programa donosi se na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva. Nakon provedbe postupka vrednovanja programa, na prijedlog Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra, program zaštite i očuvanja kulturnih dobara donosi ministrica kulture i medija.

Prihvaćeni programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara objavljuju se na službenoj stranici Ministarstva, a budućim korisnicima sredstava za prihvaćene programe dostavljaju se ugovori.

Korisnik sredstava dužan je dostaviti stručno i financijsko izvješće o izvršenome programu.
Izvješće je potrebno dostaviti u elektronskom obliku.

Konzervatorski odjel potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu s ugovorom i konzervatorskim smjernicama.