Financiranje programa arheološke baštine

 
Financiranje programa arheološke baštine
 
„Cilj je Republike Hrvatske zaštiti, očuvati i unaprijediti zaštitu kulturne baštine te potaknuti i razvijati njezino korištenje na održiv način.“ (Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2015.)
 
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Ministarstvo svake godine u javnim glasilima i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Poziv se objavljuje za sljedeću proračunsku godinu.
 
Zahtjev za uvrštenje u Program financiranja arheološke baštine mogu dostaviti javne ustanove, društva, udruge ili organizacije, upravne organizacije, vjerske zajednice, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe i sl.
 
Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućoj prijavnici. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
Prijavnica mora biti zaprimljena u zadanom roku, mora biti pravilno ispunjena i sadržavati sve potrebne priloge.
 
Prijedlog financiranja programa donosi se na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva. Nakon provedbe postupka vrednovanja programa, na prijedlog Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra, program zaštite i očuvanja kulturnih dobara donosi ministrica kulture i medija. 

Prihvaćeni program zaštite i očuvanja kulturnih dobara objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ministarstva, a budućim korisnicima sredstava za prihvaćene programe dostavljaju se ugovori.
 
Prijavnica za programe arheološke baštine sastoji se od tri dijela:
1. Podaci o predlagatelju programa
2. Podaci o kulturnom dobru
3. Podaci o programu
Sva tri dijela jednako su važna i potrebno ih je pažljivo ispuniti, kao i popratne priloge.
 
Prihvatljiva vrsta programa:
- arheološka istraživanja (iskopavanja, pregledavanja terena i nedestruktivne metode),
- izrada dokumentacije,
- izvođenje radova (restauracija, konzervacija, prezentacija i sl.).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:
1. stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije)
2. postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa taj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku)
3. izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita
4. izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti
6. visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza
7. postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od Ministarstva kulture i medija)
8. programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije „Integrated Rehabilitation project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage„ IRPP/SAAH (regionalni program jugoistočne Europe)
9. zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.
 
Nadzor izvođenja programa i izrada izvještaja
Korisnik sredstava dužan je dostaviti stručno i financijsko izvješće o izvršenome programu.
Izvješće je potrebno dostaviti u elektronskom obliku.
Konzervatorski odjel potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu s ugovorom i konzervatorskim smjernicama.