Zaštitni radovi na nepokretnim kulturnim dobrima


Zaštitni radovi na nepokretnim kulturnim dobrima
 
Zahtjev (prijedlog programa radova) za sufinanciranje zaštitnih radova na nepokretnome kulturnom dobru može se podnijeti za pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro i za nepokretna dobra unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, odnosno zaštićenoga krajolika upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
 
Prijava/zahtjev programa za financiranje zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara (može se odnositi na jednu fazu radova):
1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)
2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti kulturnoga dobra, potrebna za izvođenje radova)
3. prijava za izvođenje radova.
 
Uz sve prijave za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je priložiti dokumentaciju i ispuniti troškovnik (u prilogu prijavnice).
Ako predlagatelj programa ne posjeduje potrebnu projektnu ili konzervatorsku dokumentaciju, razmatrat će se uvrštenje u Program javnih potreba samo za izradu potrebne dokumentacije.
 
Poziv se objavljuje za sljedeću proračunsku godinu.
 
Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućoj prijavnici. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
Prijavnica mora biti zaprimljena u zadanom roku, mora biti pravilno ispunjena i sadržavati sve potrebne priloge.
Prijedlog financiranja programa donosi se na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva. Nakon provedbe postupka vrednovanja programa, na prijedlog Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra, program zaštite i očuvanja kulturnih dobara donosi ministrica kulture i medija.

Prihvaćeni program zaštite i očuvanja kulturnih dobara objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ministarstva, a budućim korisnicima sredstava za prihvaćene programe dostavljaju se ugovori.
 
Prijavnica za financiranje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara sastoji se od tri dijela:
1. podataka o predlagatelju programa
2. podataka o kulturnome dobru
3. podataka o programu.
 
Sva su tri dijela jednako važna i potrebno ih je pažljivo ispuniti.
1.Podatci o predlagatelju programa
Nužno je dostaviti točne podatke kako bi internetska prijava bila valjana zajedno sa svim obveznim prilozima kojima se dokazuje vlasništvo na kulturnome dobru.
 
2.Podatci o kulturnome dobru – Ovaj dio prijavnice informatički je povezan s Registrom kulturnih dobara Republike Hrvatske!
Predlagatelj u ovome dijelu prijavnice u rubriku „pravni status“ upisuje broj zaštite (npr. Z-4258 ili P-4105 bez razmaka) iz rješenja o upisu kulturnoga dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te se podatci – naziv kulturnoga dobra, adresa, smještaj i županija – automatski povlače iz Registra.

Registar je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva te je broj zaštite, osim u rješenju, vidljiv i na internetski objavljenom Registru, odnosno do broja zaštite može se doći pozivom u nadležni konzervatorski odjel.
Podatke o vlasniku (svi vlasnici iz ZK uloška), korisniku, katastarskoj općini, broju katastarske čestice i broju ZK uloška te sažeti opis kulturnoga dobra, stanje i pregled zaštitnih radova predlagatelj upisuje sam.
Ako prijavitelj podnosi zahtjev za kulturno dobro koje nije pojedinačno zaštićeno, već se nalazi unutar zaštićene povijesne cjeline ili krajolika, potrebno je navesti broj zaštite te cjeline, odnosno krajolika, a u nazivu programa (u trećem dijelu prijavnice: podatci o programu) navesti točnu adresu građevine na kojoj se predmnijeva program/projekt zaštite i očuvanja kako bi se program mogao dalje pratiti.
 
3.Podatci o programu
Kako bi se program mogao pratiti, važno je navesti u podatcima o programu točan naziv programa.
Za naziv programa za pojedinačno zaštićena kulturna dobra potrebno je navesti naziv naselja i naziv kulturnoga dobra (primjer: Zagreb, Palača Štern, Jurišićeva 3), dok je za nepokretna dobra unutar zaštićene povijesne cjeline ili krajolika potrebno, osim naselja, navesti i točnu adresu građevine na kojoj se predmnijeva program/projekt zaštite i očuvanja (primjer: Bale, stambena kuća, Ulica Borgo 8).
 
OBVEZNI PRILOZI:
- troškovnik (obrazac u prilogu prijavnice);
- dokaz o vlasništvu;
- e-izvadak, ne stariji od 6 mjeseci, s podatcima o katastarskoj općini, katastarskoj čestici te zemljišnoknjižni uložak kojim se dokazuje vlasništvo na nekretnini za koju se podnosi prijava na natječaj;
-ako je kulturno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebno je priložiti suglasnost od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da prijavitelj može koristiti sredstva državnoga proračuna u cilju obnove prijavljene nekretnine („Suglasnost od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine“ – obrazac dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva.
- ako kulturno dobro ima više vlasnika, predlagatelj programa/projekta dužan je priložiti ovjerene punomoći svih suvlasnika kulturnoga dobra čiji je potpis na punomoći ovjeren kod javnog bilježnika („Punomoć“ – obrazac dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija.
- ako prijavitelj programa nije vlasnik kulturnog dobra, dužan je priložiti punomoć vlasnika, čiji je potpis na punomoći ovjeren od javnog bilježnika, da može prijaviti program zaštite i očuvanja čime će se regulirati obveze navedene ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija („Punomoć“ – obrazac dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija.
- privremeni skrbnik kulturnoga dobra, kojega je imenovalo nadležno tijelo, dužan je priložiti preslik odluke o imenovanju.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 1. programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, arhitektonski snimak postojećeg stanja i idejni, glavni i izvedbeni projekt)
 2. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova
 3. programi za koje se traži izrada dokumentacije za projekte koji će se financirati u okviru programa teritorijalne suradnje (prekogranični, transnacionalni) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 4. programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
 5. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
 6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
 7. višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
 8. osigurana sredstava sufinanciranja; potrebno je priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija
 9. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
 10. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj
 11. programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.
 
Nositelj i provedba programa
Nositelj programa zaštite i očuvanja za pojedino kulturno dobro čiji je zahtjev uvršten u Program financiranja javnih potreba u kulturi RH za određenu godinu jest podnositelj zahtjeva, izuzev kada podnositelj programa ne zadovoljava obveze koje kao vlasnik, odnosno imatelj prava ima prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara. Tada novoga nositelja programa imenuje Ministarstvo, odnosno nadležno tijelo.
 
Način financiranja
U potpunom iznosu mogu se financirati sljedeći radovi:
- izrada foto- i arhitektonske dokumentacije postojećega stanja
-konzervatorska istraživanja (arhivska, arheološka, restauratorska) s izradom konzervatorskog elaborata sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra;
- geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja;
- izrada arhitektonske i građevinske dokumentacije;
- radovi zaštite i očuvanja na kulturnim dobrima u državnome vlasništvu.
Za sve ostale radove nužno je da vlasnik ili imatelj prava osigura sufinanciranje.
 
Nadzor nad izvođenjem programa i izrada izvješća
Konzervatorski nadzor po službenoj dužnosti provodi nadležno tijelo – konzervatorski odjel. Stručni nadzor kod izvođenja građevinsko-obrtničkih radova provodi osoba s ovlaštenjem prema važećem Zakonu o gradnji.
Korisnik sredstava dužan je dostaviti stručno i financijsko izvješće o izvršenome programu. Izvješće je potrebno dostaviti u elektronskom obliku.
Konzervatorski odjel potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu s ugovorom i konzervatorskim smjernicama.


>>> Obrasci