Nematerijalna kulturna baština upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Procedura upisa u nacionalni Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske obuhvaća više koraka stručne evaluacije. Postoje dvije mogućnosti upisa nematerijalnog kulturnog dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske: