KULTURNA BAŠTINA
Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta. Ministarstvo kulture i medija razvija mehanizme i uspostavlja mjere zaštite kulturne baštine s ciljem osiguranja njene održivosti što podrazumijeva identificiranje, dokumentiranje, istraživanje, održavanje, zaštitu, korištenje kao i promicanje njenih vrijednosti.
 
Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja.

Arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru. Nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Vrijednosti kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične.
 
Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju.
 
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara, te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.
 


  
 

POTRESI - OBAVIJESTI


DVORCI KONTINENTALNE HRVATSKE

     Publikacije
UPRAVLJANJE RIZICIMA OD KATASTROFA ZA SVJETSKU BAŠTINU
 


KULTURNE RUTE VIJEĆA EUROPE
2020.


KULTURNE RUTE VIJEĆA EUROPE U REPUBLICI HRVATSKOJVJEČNE VODE:
ŽIVOT I LJEPOTA. HRVATSKI UDIO U EUROPSKOJ BAŠTINI


 
DIGITALNA PUBLIKACIJA NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA REPUBLIKE HRVATSKE
 
 GODIŠNJAK ZAŠTITE  SPOMENIKA
KULTURE

 MALA BIBLIOTEKA GODIŠNJAKA
ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE HRVATSKI
ARHEOLOŠKI GODIŠNJAK


 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TRGU J.J.STROSSMAYERA U ĐAKOVUHRVATSKA NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA NA UNESCO-OVIM LISTAMA
 
 
 

DANI EUROPSKE BAŠTINE
U HRVATSKOJ
 

 


EUROPSKA GODINA
KULTURNE BAŠTINE 2018

 


RIJEKA 2020 EPK

 EJNAR DIGGVE

 ILOK VUKOVAR VUČEDOL
 ZBIRKA FOTO