Obavijesti o testiranju kandidata

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  65. od  08. lipnja 2022. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
  
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zadru
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Karlovcu
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Požegi
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
 
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja jednog stranog jezika (osim za radno mjesto pod slovom  B), odnosno provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
 U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
PRVA FAZA TESTIRANJA:
A) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)


B) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)


C) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)


DRUGA FAZA TESTIRANJA:
  • INFORMATIKA
  • PRIJEVOD TEKSTA (osim za radno mjesto pod slovom  B)
 
 
 
Plaća radnih mjesta:
Plaća radnih mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19, 63/21 i 13/22).
 
Opis poslova radnih mjesta:
 
A) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, sjedinjuje dokumentaciju i osigurava cjelovit pregled nad istraživanjem i dokumentiranjem nepokretnih kulturnih dobara, osigurava stručne podloge za upis i vođenje Središnjeg upisnika zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara, vodi evidenciju zaštitnih radova, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
B) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka eviden­tirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

C) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: sudjeluje u obavljanju arhivskih i stručnih istraživanja, te u prikupljanju i obradi dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima,  brine o ispravnom čuvanju i ažuriranju  te dokumentacije, brine o ažuriranju i  održavanju baze podataka eviden­tiranih i registriranih kulturnih dobara, sudjeluje u izradi stručnog mišljenja, evidentira, valorizira, te sudjeluje pri izradi konzervatorske dokumentacije kao podloge za registraciju nepokretnih kulturnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
 

OBAVIJEST KANDIDATIMA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), obavještavamo da će biti održan razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva kulture i medija, koji je objavljen u Narodnim novinama broj  38.  od  25. ožujka 2022. godine.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto održat će se dana 21. travnja 2022. godine, s početkom u 9,00 sati  u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
 
Koeficijent plaće predmetnog radnog mjesta propisan je člankom 151.a Zakona o držav­nim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 61/17, 70/19 i 98/19).
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

RAVNATELJ/ICA UPRAVE
Poslovi i zadaće: raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za zaštitu kulturne baštine, daje naloge i upute službenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)
B) GLAVNO TAJNIŠTVO
   Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj
   Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj
   
Stručni referent/ica  - 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)

Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 28. veljače 2022. godine s početkom u 10,00 sati, u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  3. od  07. siječnja 2022. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zagrebu
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
  
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Karlovcu
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Krapini
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zadru
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Požegi
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
 
F) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Splitu
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
G) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI
   Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
   Služba za izvedbene umjetnosti  
   Odjel za glazbu
   
Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj  
  
 
H) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI
   Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
      
Načelnik/ica Sektora  - 1 izvršitelj  
  
 
I) GLAVNO TAJNIŠTVO
   Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj
   Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj
   
Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  
 
J) GLAVNO TAJNIŠTVO
   Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj
   Služba za računovodstvo
   
Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj  
 
 K) GLAVNO TAJNIŠTVO
   Sektor za ljudske potencijale i javnu nabavu
   Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
   
Stručni referent/ica za otpremu pošte  - 1 izvršitelj  
 
 
L) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zagrebu
   
Stručni referent/ica  - 1 izvršitelj  
 
 
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja jednog stranog jezika (osim za radna mjesta pod slovima  B, F, I, J, K, L), odnosno provjere znanja rada na osobnom računalu.

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:

PRVA FAZA TESTIRANJA:
A) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 24. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


B) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 17. veljače 2022. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Karlovcu.  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


C) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 25. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Krapini.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


D) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)

Testiranje za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 04. ožujka 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Zadru.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


E) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)


F) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)


Testiranje za radno mjesto pod slovom F) održat će se dana 17. veljače 2022. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Splitu.  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


G) Stručni suradnik/ica
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93NN 38/09)
Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04NN 44/09NN 68/13)
Zakon o „Nagradi Vladimir Nazor“ (NN 27/91)
Pravilnik  o radu Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ (NN 46/92)
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri (NN 55/181)
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Varaždinske barokne večeri (NN 76/11)
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb (NN 69/14, 56/17, 45/19)
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96NN 44/96 - Ispravak)
Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih  doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)
 
Ministarstvo kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/
Hrvatsko društvo skladatelja https://www.hds.hr/
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika https://www.hdgu.hr/
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika https://www.huoku.hr/
Jazz.hr https://www.jazz.hr/
Savez udruga - Hrvatski sabor kulture https://www.hrsk.hr/
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom G) održat će se dana 23. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 
H) Načelnik/ica Sektora
-  Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96NN 44/96 - Ispravak)
- Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih  doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04NN 44/09NN 68/13)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93NN 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
- Zakon o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11)
Zakon o kazalištima (NN 71/06NN 121/13, NN 26/14NN 98/19)                                           
- Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 36/20)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto (NN 61/18)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre (NN 58/1131/19)
- Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik - Hrvatska (NN 104/19110/19 - Ispravak)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala  Varaždinske barokne večeri (NN 76/11)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri (NN 55/11)


https://minkulture.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/Novosti/SPORAZUM%20O%20JEDINSTVENOJ%20CIJENI%20KNJIGE.pdf
- Nagrade u kulturi. https://min-kulture.gov.hr/nagrade-u-kulturi/436
https://www.croatian-literature.hr/

Testiranje za radno mjesto pod slovom H) održat će se dana 25. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


I) Viši stručni savjetnik/ica
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 140/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom I) održat će se dana 22. veljače 2022. godine s početkom u 10,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 

J) Stručni suradnik/ica
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) 
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom J) održat će se dana 21. veljače 2022. godine s početkom u 10,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


K) Stručni referent/ica za otpremu pošte
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom K) održat će se dana 21. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 
L) Stručni referent/ica
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom L) održat će se dana 24. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 
DRUGA FAZA TESTIRANJA:
  • INFORMATIKA
  • PRIJEVOD TEKSTA (osim za radna mjesta pod slovima  B, F, I, J, K, L)
 

Plaća radnih mjesta:
Plaća radnih mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19 i 63/21).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, sjedinjuje dokumentaciju i osigurava cjelovit pregled nad istraživanjem i dokumentiranjem nepokretnih kulturnih dobara, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora, osigurava stručne podloge za upis i vođenje Registra kulturnih dobara  za nepokretna kulturna dobra, vrši nadzor nad izvođenjem zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima, vodi evidenciju zaštitnih radova, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
B) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka eviden­tirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
C) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: sudjeluje u provedbi mjera zaštite nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te sudjeluje u izradi konzervatorske dokumentacije kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, te izradi urbanističko - konzervatorskih uvjeta za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja manje složene poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
D) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, sjedinjuje dokumentaciju i osigurava cjelovit pregled nad istraživanjem i dokumentiranjem nepokretnih kulturnih dobara, osigurava stručne podloge za upis i vođenje Središnjeg upisnika zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara, vodi evidenciju zaštitnih radova, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
E) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: sudjeluje u obavljanju arhivskih i stručnih istraživanja, te u prikupljanju i obradi dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima,  brine o ispravnom čuvanju i ažuriranju  te dokumentacije, brine o ažuriranju i  održavanju baze podataka eviden­tiranih i registriranih kulturnih dobara, sudjeluje u izradi stručnog mišljenja, evidentira, valorizira, te sudjeluje pri izradi konzervatorske dokumentacije kao podloge za registraciju nepokretnih kulturnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
F) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima,  surađuje u izradi stručnih mišljenja, evidentira, valorizira, te surađuje u izradi  konzervatorske dokumentacije kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, surađuje u izradi urbanističko-konzervatorskih uvjeta za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove rješavanja upravnih stvari, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
G) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: priprema, stručno obrađuje i koordinira programe glazbenog amaterizma. Prati rad udruga i ustanova u kulturi u čijem je djelokrugu područje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te prati programska i financijska izvršenja sufinanciranih programa, uključujući i radne zadatke vezane uz područje ostalih glazbenih djelatnosti, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i voditelja Odjela.
 
H) Načelnik/ica Sektora
Poslovi i zadaće: rukovodi Sektorom za razvoj kulture i umjetnosti, izvješćuje ravnatelja o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Sektora, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Sektora, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, nadležnog državnog tajnika i ministra.
 
I) Viši stručni savjetnik/ica
Poslovi i zadaće: izrađuje prijedlog financijskog plana Ministarstva te prati njegovu realizaciju, izrađuje prijedlog državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, surađuje na izradi zakonskih i drugih akata vezanih za financiranje u kulturi, stručno obrađuje ekonomska pitanja vezana za porezni i carinski sustav, praćenje poreznih propisa i analiziranje njihovih učinaka u djelokrugu Ministarstva, posebno vezano uz porezne olakšice u kulturi, prati financiranje redovne djelatnosti ustanova i stručnih udruga iz djelokruga Ministarstva, kao i financiranje pojedinih programa odobrenih na temelju natječaja, odnosno javnog poziva i analizira trošenje proračunskih sredstava u skladu s financijskim planovima, sastavlja financijska izvješća (kvartalna i godišnja), sudjeluje na poslovima vezanim za ostvarivanje investicijskih programa koji se financiraju iz državnog proračuna kao i iz drugih izvora u suradnji s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.
 
J) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: sudjeluje u obavljanju kontrole dokumentacije za plaćanje, te pripremi plaćanja ulaznih računa i ugovora za financiranje programske djelatnosti kulture, unosi zahtjeve za plaćanje u sustav državne riznice, unosi plan proračuna, izmjene proračuna, prati propise vezane uz sustav državne riznice, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.
  
K) Stručni referent/ica za otpremu pošte
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, priprema otpremu pošte i o tome vodi evidenciju, po potrebi obavlja i druge poslove u pisarnici,  obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, načelnika Sektora i glavnog tajnika Ministarstva. 
 
L) Stručni referent/ica
Poslovi i zadaće: obavlja jednostavnije poslove u pripremanju dokumentacije, prikuplja, sređuje i vrši obradu podataka prema uputama, zaprima i raspoređuje ulaznu i izlaznu poštu, vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka, vrši arhiviranje akata, obavlja poslove u svezi s prijemom stranaka, vodi plan uporabe službenog vozila, priprema i raspoređuje putne naloge, vodi evidenciju službenih putovanja, sastanaka i dnevne prisutnosti na radu, sređuje i vodi brigu o kancelarijskom materijalu (ekonomat), vodi kadrovsku evidenciju Odjela, obavlja poslove fotokopiranja te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
 
OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Krapini
   
Stručni referent/ica-dokumentarist  - 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
Intervju za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 4. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A) i 10,00 sati (GRUPA B) u Konzervatorskom odjelu u Krapini.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  131.  od  03. prosinca 2021. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zagrebu
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za zaštitu arheološke baštine  - 1 izvršitelj  
  
  
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Trogiru
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
C) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI
   Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
   Služba za izvedbene umjetnosti  
   Odjel za dramsku umjetnost, suvremeni ples i pokret
   
Stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  
  
 
D) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI
   Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
   Služba za vizualnu umjetnost  
    
Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj  
  
 
E) UPRAVA ZA MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
   Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
   Služba za Kreativnu Europu 
    
Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  
  
 
F) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA
   Sektor za medije
   Služba za razvoj medijskih politika i normativne poslove u medijima
   
Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  

 
G) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA
   Sektor za audiovizualne djelatnosti i poticanje poduzetništva
    u kulturnim i kreativnim industrijama
   Služba za audiovizualne djelatnosti
   
Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  
  
 
H) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE
   Sektor za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost
   Služba za muzejsku djelatnost
   
Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  
   
I) GLAVNO TAJNIŠTVO
   Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj
   Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj
   
Viši stručni savjetnik/ica za sustav unutarnjih kontrola  - 1 izvršitelj  
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja jednog stranog jezika (osim za radna mjesta pod slovima  B, I), odnosno provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:
PRVA FAZA TESTIRANJA:
A) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za zaštitu arheološke baštine
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 24. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


B) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)


Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 15. veljače 2022. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Trogiru.  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 
C) Stručni savjetnik/ica
- Zakon o kazalištima (NN 71/06NN 121/13, NN 26/14NN 98/19)                                            -  Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 36/20)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto (NN 61/18)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre (NN 58/1131/19)
- Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik - Hrvatska (NN 104/19110/19 - Ispravak)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
Uvod u teatrologiju, Nikola Batušić, Grafički zavod Hrvatske,1991.
Uvod u suvremenu teatrologiju 1, Boris Senker, Leykam International, 2011. 
Uvod u suvremenu teatrologiju 2, Boris Senker, Leykam International, 2013.
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 23. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


D) Stručni suradnik/ica
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak)
- Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih  doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
- Zakon o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11)
- mrežne stranica Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 18. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

E) Viši stručni savjetnik/ica
UREDBA (EU) 2021/818 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0818&from=HR
Odluka br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ (SL L 132, 3.5.2014., str. 1.).
Direktiva (EU) 2019/789 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa te o izmjeni Direktive Vijeća 93/83/EEZ (SL L 130, 17.5.2019., str. 82.).
Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.)
Direktiva (EU) 2018/1808 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) u pogledu promjenjivog stanja na tržištu (SL L 303, 28.11.2018., str. 69.)
Odluka br. 1194/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o uspostavljanju djelovanja Europske unije za oznaku europske baštine (SL L 303, 22.11.2011., str. 1.)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)
Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (NN 45/18)
Zakon o medijima (NN 59/04NN 84/11NN 81/13)
Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21)
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10NN 76/12NN 46/17NN 73/17 - spravakNN 94/18 - Odluka Ustavnog suda RH)
Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01)


Testiranje za radno mjesto pod slovom E) održat će se dana 17. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.                                                                                                                                                             
F) Viši
stručni savjetnik/ica
- Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13)
- Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21)
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18)
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji („Narodne novine“, broj 96/01)
 
Zaključci Vijeća o medijskoj pismenosti u svijetu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG0609%2804%29&qid=1607955378661 
Agencija za elektroničke medije - https://www.aem.hr/
Medijska pismenost – https://www.medijskapismenost.hr/
Vijeće Europe – https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/cdmsi i https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/
Europska komisija – dio vezan uz Godišnje izvješće o vladavini prava za 2021. u dijelu koji se odnosi na medije - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_3761


Testiranje za radno mjesto pod slovom F) održat će se dana 16. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

G) Viši stručni savjetnik/ica
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93NN 38/09)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)
 
Hrvatski audiovizualni centar
Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017.-2021.
Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 76/21)
Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala (NN 5/21)
Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 70/19)
Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 40/21)
Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane) (NN-MU 5/18)
Zaključci Vijeća o poboljšanju prekogranične cirkulacije europskih audiovizualnih djela s naglaskom na koprodukcijama (2019/C 192/05)
Studija izvedivosti projekta novog studijskog kompleksa u Hrvatskoj
Gospodarski i fiskalni učinci AV djelatnosti i državne potpore/poticaji u Hrvatskoj


Testiranje za radno mjesto pod slovom G) održat će se dana 15. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
H) Viši stručni savjetnik/ica
- Zakon o muzejima (NN 61/18NN 98/19)
- Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom H) održat će se dana 25. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.I) Viši stručni savjetnik/ica za sustav unutarnjih kontrola
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN 135/20, 69/21, 122/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14 i 111/18)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
 

Testiranje za radno mjesto pod slovom I) održat će se dana 22. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


DRUGA FAZA TESTIRANJA:
  • INFORMATIKA
  • PRIJEVOD TEKSTA (osim za radna mjesta pod slovima B, I )
 
 
 
Plaća radnih mjesta:
Plaća radnih mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19 i 63/21).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za zaštitu arheološke baštine
Poslovi i zadaće: prikuplja, evidentira i znanstvenim metodama obrađuje arheološku baštinu za izradu konzervatorske dokumenta­cije, kao podloge za utvrđivanje spomeničkih svojstava i vrednovanja arheološke baštine, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora, obavlja stručnu obradu pokretnih i nepokretnih arheo­loških spomenika i zaštite arheoloških zona, lokalite­ta i prostora, obavlja poslove evidencije i reambulacije arheoloških spomenika, surađuje na poslovima arheološke topografije, obavlja poslove stručnog nadzora nad arheološkim radovima u zaštićenim arheološkim zonama, lokalitetima i prostorima, ažurira bazu podataka dokumentacije arheoloških spome­nika, sudjeluje u provođenju konzervatorskih istraživanja na arheološkim lokalitetima u svrhu njegove zaštite, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
B) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: sudjeluje u  izradi metodoloških osnova, standarda i smjernica za zaštitu pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, te pri izradi stručnih mišljenja, ekspertiza  i prijedloga za preventivnu zaštitu i registraciju pokretnih kulturnih dobara, obavlja arhivska istraživanja, sudjeluje u provođenju upravnog postupka i stručnog nadzora u poslovima zaštite pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
C) Stručni savjetnik/ica
Poslovi i zadaće: prati i proučava stanje na području dramske umjetnosti, te suvremenog plesa i pokreta, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, izrađuje izvješća, analize i stručna mišljenja, surađuje u radu na programima nacionalnih kazališta i festivala te kazališnih ustanova, mreže gostovanja, strukovnih udruga i posebnih natječaja, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i voditelja Odjela.
 
D) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: sudjeluje na pripremi i obradi  stručnih podloga iz djelokruga Službe, obavlja stručne i administrativne poslove za Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse, Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti, prati programe likovne djelatnosti, programe koji potiču novu medijsku kulturu i kulturu mladih, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.
 
E) Viši stručni savjetnik/ica
Poslovi i zadaće: priprema i prati poslove iz djelokruga Službe, sudjeluje u provedbi programa Kreativna Europa i izradi izvješća iz djelokruga Službe, europskih poslova (praćenje europskih programa i fondova vezanih za kulturu, te prenošenje relevantnih informacija korisnicima, komunikacija s  institucijama Europske unije i resornim tijelima za kulturu država članica Europske unije). Priprema izvješća o radu i rezultatima provedbe programa, sudjeluje u razmjeni svih relevantnih informacija vezano uz ostale europske programe dostupne sektoru kulture, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.
 
F) Viši stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: izrađuje stručne podloge u svrhu pripreme izrade zakonskih i drugih propisa u području medijskih politika, te sudjeluje u usklađivanju zakonske regulative s normama Europske unije. Obavlja poslove izrade prijedloga medijske strategije i poslove koji se odnose na sudjelovanje  u radnim tijelima Vijeća Europe i Europske unije, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te s drugim tijelima državne uprave radi na razvoju medijske pismenosti, obavlja poslove potrebne kako bi se osiguralo ostvarivanje javnog interesa u medijima, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.

G) Viši stručni savjetnik/ica
Poslovi i zadaće: izrađuje stručne podloge zakonskih akata, evaluira rad na podzakonskim aktima u području audiovizualne regulative, te sudjeluje u usklađivanju zakonske regulative s normama Europske unije nastavno na direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama, te druge direktive. Obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje  u radnim tijelima Vijeća Europe i Europske unije, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te s drugim tijelima državne uprave obavlja poslove potrebne kako bi se osiguralo ostvarivanje javnog interesa u području filmskog i audiovizualnog stvaralaštva, prati provođenje Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva. Surađuje s upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim nadležnim tijelima državne uprave u analizi i provedbi zaključaka nastavno na direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama, te druge direktive kao i s Europskom unijom, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.

H) Viši stručni savjetnik/ica
Poslovi i zadaće: obavlja najsloženije poslove vezane uz muzejsku djelatnost,  prati i analizira stanje u muzejskoj djelatnosti, priprema pregled programa u muzejskoj i galerijskoj djelatnosti, priprema odgovarajuća izvješća, surađuje na prikupljanju i pripremi stručnih podloga potrebnih za rad Službe, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.
 
I) Viši stručni savjetnik/ica za sustav unutarnjih kontrola
Poslovi i zadaće: obavlja poslove razvoja sustava unutarnjih kontrola što uključuje izradu prijedloga internih akata te izradu internih uputa za potrebe primjene i razvoja sustava unutarnjih kontrola; pružanje savjeta i potpore rukovoditeljima u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; koordinaciju provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti;  obavlja stručne i operativne poslove vezane uz financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika državnog proračuna i krajnjih korisnika iz djelokruga Ministarstva, sukladno naputku ministra financija o načinu provedbe kontrola obavlja kontrole učinkovitosti i opravdanosti provedbe programa, aktivnosti ili projekata financiranih iz proračuna odnosno financijskog plana proračunskih korisnika državnog proračuna, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora i voditelja Službe.
 
OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  84.  od  23. srpnja 2021. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zadru

   
Stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
  
B) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA
   Sektor za medije
   Služba za razvoj medijskih politika i normativne poslove u medijima
   
Stručni suradnik/ica 
- 1 izvršitelj
    
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika (za radno mjesto pod slovom B), odnosno provjere znanja rada na osobnom računalu.

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:
PRVA FAZA TESTIRANJA:


A) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20 i 62/20)

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 03. ožujka 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Zadru.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

  
B) Stručni suradnik/ica
Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13)
Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18)
Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji („Narodne novine“, broj 96/01)
 
Zaključci Vijeća o medijskoj pismenosti u svijetu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG0609%2804%29&qid=1607955378661 
Agencija za elektroničke medije - https://www.aem.hr/
Medijska pismenost – https://www.medijskapismenost.hr/
Vijeće Europe - https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/cdmsi i https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/
Europska komisija – dio vezan uz Godišnje izvješće o vladavini prava za 2020. u dijelu koji se odnosi na medije - https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_hr
-  Zakon o medijima („Narodne novine“, br. 59/04, 84/11 i 81/13)
- web stranica Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/


DRUGA FAZA TESTIRANJA:

INFORMATIKA
PRIJEVOD TEKSTA ( radno mjesto pod slovom B ) 
 

Plaća radnih mjesta:
Plaća radnih mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19 i 63/21).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra

Poslovi i zadaće: sudjeluje u  izradi metodoloških osnova, standarda i smjernica za zaštitu pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, te pri izradi stručnih mišljenja, ekspertiza  i prijedloga za preventivnu zaštitu i registraciju pokretnih kulturnih dobara, obavlja arhivska istraživanja, sudjeluje u provođenju upravnog postupka i stručnog nadzora u poslovima zaštite pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
B) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: sudjeluje u izradi stručnih podloga u svrhu pripreme izrade zakonskih i drugih propisa u području medijskih politika, te sudjeluje u usklađivanju zakonske regulative s normama Europske unije, obavlja manje složene poslove vezane uz izradu prijedloga medijske strategije, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te s drugim tijelima državne uprave radi na razvoju medijske pismenosti, obavlja poslove potrebne kako bi se osiguralo ostvarivanje javnog interesa u medijima, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.