Bilješke sa sjednica 
Zapisnik 22. elektroničke sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća održane
u utorak, 7. travnja 2022. godine, od 9:00-14:00 sati
 
 
Na 22. elektroničkoj sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Nada Radman, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Dijana Machala i Ivanka Stričević, članice
 • iz Ministarstva kulture i medija ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje Anuška Deranja Crnokić; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; Bojana Dimitrijević i Ivona Despot, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost
 
 
Predložen je sljedeći Dnevni red
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izvješće o radu NSK-u Zagrebu
 3. Matična razvojna služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije: Zahtjev za upravnim nadzorom nad radom Gradske knjižnice Vukovar- dopis
 4. Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva: Problem rada ŽMRS za narodne i školske knjižnice Krapinsko-zagorske županije – dopis
 5. Izvješće o provedenom stručnom nadzoru u Knjižnici Muzeja Slavonije u Osijeku
 6. Razno
 
 
AD) 1. Usvajanje dnevnoga reda sjednice
Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen uz sljedeće dopune:
 • predsjednica Hrvatskog knjižničnog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeća) predložila je 6. točku dnevnog reda u kojoj će se raspravljati o formiranju i načinu rada radne skupine za izradu Plana razvoja mreže pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
 
 
Dnevni red
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izvješće o radu NSK-u Zagrebu
 3. Matična razvojna služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije: Zahtjev za upravnim nadzorom nad radom Gradske knjižnice Vukovar- dopis
 4. Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva: Problem rada ŽMRS za narodne i školske knjižnice Krapinsko-zagorske županije – dopis
 5. Izvješće o provedenom stručnom nadzoru u Knjižnici Muzeja Slavonije u Osijeku
 6. Prijedlog osnivanja radne skupine za izradu Plana razvoja mreže pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
 7. Razno
 • pod točkom Razno raspravit će se o načinu suradnje NSK-a i Ministarstva kulture i medija oko usustavljivanja kvalitetne evidencije o stjecanju viših stručnih knjižničnih zvanja u knjižničarskoj struci.
 
 
AD) 2. Izvješće o radu NSK-u Zagrebu
Vijeće je raspravljalo o novom konceptu Izvješća o radu NSK-a (u daljnjem tekstu Izvješća) te pohvalilo njegovu strukturu koja se zasniva na praćenju triju temeljnih strateških ciljeva iz motrišta organizacijskog sustava odjela unutar NSK-a. U raspravi je istaknuto da fokusiranost na tri temeljna strateška cilja olakšava praćenje vrednovanja radnih procesa i razvoja temeljnih i komplementarnih aktivnosti.
 
Vijeće je zaključilo da je Izvješće NSK za 2021. godinu jasno i pregledno te da ukazuje na značajne promjene koje se posljednjih godina događaju u odnosu na upravljački sustav, suradnju s Ministarstvom kulture i medija i Ministarstvom znanosti i obrazovanja kao i s nizom drugih dionika kada se radi o otvaranju NSK prema europskim i domaćim znanstvenim i razvojnim projektima vezano uz jačanje strateškog partnerstva i uloge NSK kao središnje knjižnične ustanove u Republici Hrvatskoj. Posebno je pohvaljeno nastojanje da se pojednostavi i olakša praćenje poslovanja unutar ustanove i razvojnih trendova zacrtanih u strateškim ciljevima do 2025. godine. Vijeće smatra da je NSK iznimno uspješno djelovala u kriznim vremenima COVID-19 pandemije i potresa te bila oslonac i vodilja ostalim knjižničnim ustanovama u zemlji.
 
Uz navedena pozitivna očitovanja, Vijeće sugerira Stručnom vijeću NSK i ravnateljici poboljšanja u sljedećim dijelovima Izvješća:
 • inicirati suradnju sa sveučilišnim odjelima i odsjecima iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti kako bi se potaknula suradnja na istraživanjima o zadovoljstvu korisnika knjižničnim uslugama te brojnim drugim istraživačkim pitanjima koje će motivirati cijelu knjižničnu zajednicu za nove suradnje i projekte
 • posvetiti dodatnu pozornost i pojačati aktivnosti u objavljivanju znanstvenih radova djelatnika
 • jasnije kategorizirati radove djelatnika u Prilogu Izvješća
 • ustrajati na rješavanju problema zaostataka u obradi knjižnične građe
 
Izvješće o radu NSK-a je jednoglasno usvojeno.
 
Kroz raspravu je prepoznata potreba za stvaranjem popisa poslova koji će biti usklađen sa sedam razina stručnih zvanja čime bi se cijeloj knjižničnoj zajednici olakšala organizacija i upravljanje radnim procesima.
 
AD) 3. Matična razvojna služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije: Zahtjev za upravnim nadzorom nad radom Gradske knjižnice Vukovar – dopis
Vijeće je primilo na znanje i raspravljalo o dopisu ravnateljice  Gradske knjižnice u Vukovaru.
Vijeće smatra da su Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti jasno propisane zadaće i  ovlasti upravljačkih tijela Knjižnice i da Upravno vijeće i ravnateljica trebaju osigurati njezin nesmetan rad.
 
AD) 4. Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva: Problem rada ŽMRS za narodne i školske knjižnice Krapinsko-zagorske županije – dopis
Vijeće je upoznato s poteškoćama u radu Gradske knjižnice Krapina te s problemima oko redovitog i urednog obavljanja poslova matične djelatnosti.
Dok se ne riješi pitanje bivšeg djelatnika na mjestu voditelja županijske matične službe, Vijeće predlaže ravnateljici da žurno pokrene postupak zapošljavanja novog voditelja Matične razvojne službe za Krapinsko-zagorsku županiju na određeno vrijeme kako bi se zaostaci u radu knjižnice čim prije riješili.
 
AD) 5. Izvješće o provedenom stručnom nadzoru u Knjižnici Muzeja Slavonije u Osijeku
Vijeće je raspravljalo o Izvješću o stručnom nadzoru u Knjižnici Muzeja Slavonije u Osijeku koji je 28. veljače 2022. godine obavila knjižničarska savjetnica nadležna za rad visokoškolskih i specijalnih knjižnica Svjetlana Mokriš. Vijeće prihvaća Izvješća o provedenom stručnom nadzoru Razvojne-matične službe u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek te predlaže postupanje prema prijedlozima nadležne Matične razvojne službe.
 
AD) 6. Prijedlog za osnivanje Radne skupine za izradu Plana razvoja mreže pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Vijeće je raspravljalo o formiranju i načinu rada radne skupine za izradu Plana razvoja mreže pokretnih knjižnica kako bi se čim prije riješili problemi funkcioniranja i osigurali uvjeti za ujednačen razvoj ove vrste knjižnica. Vijeće je pohvalilo dosadašnje napore koje je uložila Komisija za pokretne knjižnice koja djeluje u sklopu Sekcije za narodne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva.
Nakon rasprave je predložilo tri člana radne skupine: Niku Čabrić, Nadu Radman i Dunju Mariju Gabriel. Zadaća radne skupine je da objedini postojeće radne materijale i pretoči ih u jedinstveni plan s razrađenim akcijskim planom.
 
AD) 7. Razno
Pod točkom Razno raspravljalo se o sljedećim temama:
 • pod točkom Razno raspravljalo se o načinu suradnje NSK-a i Ministarstva kulture i medija oko usustavljivanja kvalitetne evidencije o stjecanju viših stručnih knjižničnih zvanja u knjižničarskoj struci
 • Jurilj je izvijestila Vijeće o pozitivnim učincima dopisa koje je Sektor za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija uputio osnivačima svih vrsta knjižnica vezano za zakonske obveze koje iz tih pravnih akata proizlaze
 • Barbarić je izvijestilVijeće o dodjeli nagrade Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković. 
Najbolji studenti informacijskih znanosti, smjera bibliotekarstvo u akademskoj godini 2020./2021. su Petra Lauš i Marlena Vičević. Nagradu za knjižnicu, ustanovu, udrugu i pojedinca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito dobio je Etnografski muzej Split za izložbu „Izdavačka djelatnost Etnografskog muzeja Split kroz 110 godina djelovanja“. Autorica izložbe i kataloga je Iva Meštrović, viša knjižničarka, a nositelj prava, organizator i nakladnik je Etnografski muzej Split.
 
Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
Predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac-Jelušić


Zapisnik
 
21. elektroničke sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća održane
u utorak, 8. ožujka 2022. godine, od 10:00-14:30 sati,
 
Na 21. elektroničkoj sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Nada Radman, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Dijana Machala i Ivanka Stričević, članice
 • iz Ministarstva kulture i medija ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić (prisustvovala dijelu sjednice), načelnik Sektora za normativne i upravno pravne poslove mr. sc. Tomislav Jelić (prisustvovao dijelu sjednice vezano za točku 4.), Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; Bojana Dimitrijević i Ivona Despot, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost
 • predsjednica Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Mihalić (prisustvovala dijelu sjednice)
 
 
Predložen je sljedeći Dnevni red
 
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 3. Programi stručnih ispita u knjižničarskoj struci
 4. Tumačenje Zakona vezano uz programe i usluge narodnih knjižnica i problematika poslova stručnih suradnika knjižničara
 5. Prigovor na dodijeljena sredstva Ministarstva kulture i medija za program Nabava knjižne i neknjižne građe
 6. Dopis Sektora za normativne i upravno-pravne poslove MKM: Prijedlog odluke o odvajanju  Narodne knjižnice i čitaonice sv. Benedikta Nuštar i Prijedlog odluke o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice sv. Benedikta Nuštar
 7. Izvješće o provedbi stručnih ispita prosinačkog roka 2021.
 8. Razno
 1. Zamolba Knjižnice „Fran Galović“ Koprivnica – Bibliobusna služba za financijskom pomoći Ministarstva kulture i medija u nabavi novog bibliobusa
 2. Dopis Matične razvojne službe Vukovarsko-srijemske županije: Obustava rada Narodne knjižnice i čitaonice Gunja
 
AD) 1. Usvajanje dnevnoga reda sjednice
Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen uz sljedeće dopune:
 • Vijeće predlaže dopunu 3. točke Dnevnog reda s temom Tumačenje zakona vezano uz Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama vezano za problematiku reguliranih profesija
 • Točku 4. dopuniti s problematikom vezanom uz školske knjižnice.
 
 
AD) 2. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Izvješće je jednoglasno usvojeno pa se ministrici kulture i medija predlaže za dodjelu zvanja
knjižničarski savjetnik Anamarija Starčević Štambuk. Za dodjelu zvanja viši knjižničar, predlažu se: Jelena Bolkovac, Jasenka Pleško i Maja Lesinger. Za dodjelu zvanja viši knjižničarski tehničar, predlažu se: Jadran Jeić i Nada Mihaljević.
 
Vijeće je razmatralo pristigle primjedbe Povjerenstva za polaganje stručnih ispita na novi Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. Raspravom je usuglašeno da će se predložene dopune i izmjene uvažiti nakon dodatnih provjera i objedinjavanja svih potrebnih poboljšanja vezanih za novi Pravilnik.
 
AD) 3. Programi stručnih ispita u knjižničarskoj struci
Vijeće je raspravljalo o predloženim Programima stručnih ispita u knjižničarskoj struci (u daljnjem tekstu Programi) koje je izradilo Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita (u daljnjem tekstu točke 3. Povjerenstvo).
 
Zbog hitnosti problematike koja je raspravljana pod točkom 3. zaključeno je da se ova točka usvoji po žurnom postupku uz sljedeće preporuke:
 • uvrstiti nove nazive predmeta Osnove knjižničnog poslovanja i Informacijski izvori u knjižnici i osnove njihove obrade
 • prilagoditi sadržaj predmeta Informacijski izvori u knjižnici i osnove njihove obrade koji polažu knjižničarski tehničari
 • prilagoditi sadržaj predmeta Osnove teorije i prakse knjižničarstva koji polažu knjižničarski suradnici s obzirom na savladane sadržaje tijekom preddiplomskog studija (60 odnosno 30 ECTS-a iz knjižničarstva)
 
Oko usvajanje načela kojima se Povjerenstvo rukovodi pri oblikovanju stručnih ispita Vijeće predlaže da nakon sljedećeg ispitnog roku Povjerenstvo propita opseg literature u programima te donese moguća poboljšanja.
 
AD) 4. Tumačenje Zakona vezano uz programe i usluge narodnih i školskih knjižnica i problematika poslova stručnih suradnika knjižničara
Radman je istaknula cijeli niz problema o kojima se raspravljalo na sastanku voditelja županijskih matičnih službi:
 • naknada za sudjelovanje korisnika na radionicama u knjižnicama
 • probleme jednog broja osnivača knjižnice oko osiguravanja sredstava za rad
 • ulaganje u postojeće bibliobusne službe 
 • financiranje školskih knjižnica
 • raspodjela udžbenika u školama
Vijeće ne podržava uvođenje naknade za sudjelovanje na radionicama u knjižnicama i nastojat će i dalje ukazivati na probleme vezane za financiranje rada knjižnica koje nisu u skladu za zakonskim i podzakonskim aktima. Istaknuta je važnost kontinuiranog ulaganja u postojeće bibliobusne službe te nužnost izrade Nacionalnog plana razvoja mreže pokretnih knjižnica.
 
Vijeće predlaže ministrici kulture i medija osnivanje radne skupine kako bi se pokrenula izrada Nacionalnog plana razvoja mreže pokretnih knjižnica.
 
a) Tumačenje Zakona vezano uz Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama vezano za problematiku reguliranih profesija
Vijeće je zaključilo da su zakonskim i podzakonskim aktima iz područja knjižničarske djelatnosti osigurani svi uvjeti za reguliranost knjižničarske profesije, a definiranje pojma »regulirana profesija« prema Zakonu o uslugama prihvaća se u okvirima u kojima se knjižnična služba ne smatra gospodarskom djelatnošću.
 
AD) 5. Prigovor na dodijeljena sredstva Ministarstva kulture i medija za program Nabava knjižne i neknjižne građe
Vijeće je razmotrilo Prigovor  prema postojećim kriterijima vrednovanja programa i ostalo pri svojoj odluci uz zaključak da se veći prostor ne može uvažiti kao kriterij vrednovanja bez pokazatelja o njegovu korištenju odnosno povećanom broju korisnika i usluga.
 
AD) 6. Dopis Sektora za normativne i upravno-pravne poslove MKM: Prijedlog odluke o odvajanju  Narodne knjižnice i čitaonice sv. Benedikta Nuštar i Prijedlog odluke o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice sv. Benedikta Nuštar
Vijeće je suglasno s Prijedlogom odluke o odvajanju Narodne knjižnice i čitaonice sv. Benedikta Nuštar i Prijedlogom odluke o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice sv. Benedikta Nuštar te pozdravlja odvajanje i osnivanje samostalne knjižnice u Nuštru.
 
AD) 7. Izvješće o provedbi stručnih ispita prosinačkog roka 2021.
Prihvaćeno je Izvješće Povjerenstva za stručne ispite o provedenom ispitnom roku – prosinac 2021. godine. Vijeće predlaže da se u buduća izvješća uvrste podaci o broju kandidata koji su uspješno položili ispit, odnosno nisu položili ili su upućeni na popravni ispit.
 
AD) 8. Razno
 1. Zamolba Knjižnice „Fran Galović“ Koprivnica – Bibliobusna služba za financijskom pomoći Ministarstva kulture i medija u nabavi novog bibliobusa
Vijeće podržava prijedloge voditeljice Županijske matične službe Ljiljane Vugrinec kako bi se riješili problemi bibliobusne službe u Koprivničko-križevačkoj županiji oko zamjene dotrajalog vozila i osiguranja potrebnih sredstava za pružanje knjižničnih usluga.
 
 1. Dopis Matične razvojne službe Vukovarsko-srijemske županije: Obustava rada Narodne knjižnice i čitaonice Gunja
Vijeće je upoznato s problemima rada Narodne knjižnice i čitaonice Gunja te se zalaže da osnivač, sukladno svojim zakonskim obvezama, osigura  uvjete za što skoriji početak rada.
 
Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
 
predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac-Jelušić, v. r.
 
Zapisnik
20. elektroničke sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća održane
 
u srijedu, 15. prosinca 2021. g., od 11:00-16:30 sati,
četvrtak, 16. prosinca 2021. g., od 11:00-16:30 sati,
petak, 17. prosinca 2021. g., od 11:00-16:00 sati
i srijedu, 22. prosinca 2021. g., od 9:00-13:00 sati

 
Na 20. elektroničkoj sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Nada Radman, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Dijana Machala i Ivanka Stričević, članice
 • iz Ministarstva kulture i medija ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić (prisustvovala dijelu sjednice), Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; Bojana Dimitrijević i Ivona Despot, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost
 
 
Predložen je sljedeći Dnevni red
 
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Utvrđivanje visine iznosa za pisanu ocjenu Povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja
 3. Razmatranje programa pristiglih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu
 4. Razno
  1. Detaljnija analiza Statističkih podataka i pokazatelja uspješnosti za sve vrste knjižnica
  2. Suradnja matičnih službi sa svim knjižnicama koje su dobitnice sredstava u okviru projekta „Čitanjem do uključivog društva“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“
  3. Nabava knjižne građe za školske knjižnice
 
 
 1. Usvajanje dnevnoga reda sjednice
  Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen. Zbog iznimno opsežne 3. točke Dnevnoga reda, dogovoreno je da 20. sjednica Vijeća traje četiri dana. Nadalje, dogovoreno je da se točka 4. raspravi u petak, 17. prosinaca 2021. g.
 
 1. Utvrđivanje visine iznosa za pisanu ocjenu Povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja
Vijeće je razmatralo visinu naknade za pisanu ocjenu koju priređuju članovi Povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja, koja je do sada iznosila 400,00 kn. Vijeće je donijelo preporuku da iznos za pisanu ocjenu ostane identičan dosadašnjemu.
 
 
 1. Razmatranje programa pristiglih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

Prijedloge programa pristiglih na Poziv članice Vijeća vrednovale su prema utvrđenim kriterijima, odnosno smjernicama za vrednovanje knjižničnih programa:
 • pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
 • posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnika o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • broj stanovnika određenoga područja na kojemu djeluje knjižnica
 • broj članova knjižnice
 • broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • broj virtualnih posjeta knjižnici
 • usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • proširenje djelatnosti
 • osamostaljenje
 • pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.
Dodatne smjernice za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti:
 • inovativnost ponuđenoga programa
 • kontinuitet programa
 • dobivene nagrade ili priznanja
 • poticanje društvene inkluzije
 • važnost i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
 • kvaliteta dosadašnjega rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa.
Pri ocjenjivanju programa Vijeće je analiziralo i u obzir uzelo statističke podatke o poslovanju narodnih knjižnica u 2021. godini koje prikuplja Hrvatski zavod za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Vijeće je također razmatralo troškovnike predočene u dokumentaciji uz prijavnice te je uzimalo u obzir koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi, kao i participaciju osnivača te suradničkih ustanova i udruga u troškovima programa.


Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu, pristiglo je 418 prijava, Vijeće je predložilo financiranje 388 programa pristiglih na Poziv za programsko područje Knjižnična djelatnost u ukupnom iznosu od 17,955.500,00 kn.
 • Za potprogramsko područje Nabava knjižne i neknjižne građe na Poziv je pristiglo ukupno 227 prijava. Vijeće je predložilo sufinanciranje 223 programa u iznosu od 16,398.000,00 kn.
 • Za potprogramsko područje Akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti pristiglo je 148 prijava. Vijeće je predložilo sufinanciranje 127 programa u iznosu od 597.500,00 kn.
 • Za potprogramsko područje Razvojni programi u knjižničnoj djelatnosti pristiglo je ukupno 43 prijava. Vijeće je predložilo sufinanciranje 38 programa u iznosu od 959.500,00 kn.

U raspravi se posebno izdvojilo:

- da je velik broj knjižnica dostavio prijavnicu za program koji po svome sadržaju ne odgovara naznačenoj potprogramskoj djelatnosti tj. umjesto na Akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti program je prijavljen na Razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti ili obrnuto.

- da u potprogramskome području Nabave knjižne i neknjižne građe u knjižnicama prijavnicu nije poslalo nekoliko knjižnica čiji je program nabave redovno financiran proteklih godina.
 
Nakon rasprave koja je uslijedila Vijeće je donijelo zaključke:
 • Uočeno je da su neki programi idejno dobro zamišljeni, ali obrazloženje traženih sredstava nije odgovarajuće, npr. kod nekih programa predviđeno je da Ministarstvo kulture i medija financira troškove koji su prema uvjetima natječaja neprihvatljivi troškovi.
 • Uočeno je da su na natječaj javili neprihvatljivi prijavitelji.
 • Vijeće je pohvalilo veći broj prijavnica u potprogramskim područjima Akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti te u Razvojnim programima.

4. Razno
 1. Detaljnija analiza Statističkih podataka i pokazatelja uspješnosti za sve vrste knjižnica
Predsjednica Vijeća ukazala je na potrebu da ubuduće Hrvatski zavod za knjižničarstvo dostavi Vijeću detaljne analize Statističkih podataka i pokazatelja uspješnosti, koji se objavljuju na Portalu matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, kako bi Vijeće imalo potreban uvid u stanje i koristilo se tim analizama za svoje aktivnosti i planove rada vezano za razvoj knjižnica i knjižnične djelatnosti.
 1. Suradnja matičnih službi sa svim knjižnicama koje su dobitnice sredstava u okviru projekta „Čitanjem do uključivog društva“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“
Vijeće predlaže nadležnim matičnim službama pobliže upoznavanje s tijekom realizacije projekta u svakoj knjižnici dobitnici sredstava u okviru projekta „Čitanjem do uključivog društva“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, a sve u cilju bolje provedbe i realizacije ugovorenih projekata i uspješnog uključivanja u knjižnični sustav.
 1. Nabava knjižne građe za školske knjižnice
Jurilj je zamolila Vijeće da se založi i pruži punu podršku u provedbi dodjele sredstava za nabavu građe za školske knjižnice. Vijeće pruža punu podršku školskim knjižničarima u njihovim nastojanjima.
Vijeće predlaže Sektoru za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija, koje je nadležno za nadzor provedbe Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i svih pripadajućih mu provedbenih akata, da izvijesti osnivače svih vrsta knjižnica o zakonskim obvezama koje iz tih pravnih akata proizlaze.
 
Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
 
predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac-Jelušić, v. r.
 

Zapisnik
19. elektroničke sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća
koja je održana u srijedu 10. studenoga 2021. godine, od 10:00 do 13:00 sati
 
 
Na 19. elektroničkoj sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Nada Radman, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Dijana Machala i Ivanka Stričević, članice
 • iz Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci Jelka Petrak, Martina Dragija Ivanović, Ivančica Đukec Kero, Boris Badurina i Blaženka Klemar Bubić (prisustvovali su dijelu sjednice vezano uz prvi dio točke 2.)
 • iz Povjerenstva za predlaganje viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Tatjana Mihalić, Mirta Matošić, Karolina Holub, Ljiljana Črnjar, Dorja Mučnjak i Aleksandra Pikić Jugović (prisustvovali su dijelu sjednice vezano uz drugi dio točke 2.)
 • iz Ministarstva kulture i medija ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić (prisustvovala dijelu sjednice), Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; načelnik Sektora za normativne i upravno pravne poslove mr. sc. Tomislav Jelić (prisustvovao dijelu sjednice vezano za točku 2.), Bojana Dimitrijević i Ivona Despot, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost
 
Marina Vinaj ispričala se zbog nemogućnosti pristupanja elektroničkoj sjednici iz opravdanih razloga.

 
Predložen je sljedeći Dnevni red
 
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Predstavljanje novih članova Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci i Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća
 3. Stručni ispiti u prosincu 2021. – dopis NSK
 4. Razno
 1. Početak rada na izradi Nacionalnog plana razvoja kulture
 2. Nastojanja vezana uz postupak usvajanja standarda za školske i visokoškolske knjižnice

AD) 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice
Dnevni red je usvojen jednoglasno uz dopunu točke Razno
 • Izmjene u Bazi reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj
 • Dopis Udruge školskih knjižničara Gradu Zagrebu vezano za obvezu financiranja nabave građe za školske knjižnice
 • Podnesak korisnika Hrvatske knjižnice za slijepe o mogućnosti posudbe većeg broja naslova na mjesečnoj bazi u Knjižnici
 
U uvodnom je dijelu predsjednica Vijeća izvijestila nazočne o radu novih članova povjerenstava na poslovnicima i suradnji sa Sektorom za normativne i upravno pravne poslove. Stričević je izložila primjere operacionalizacije postupaka koje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu poduzima kako bi se bolje organizirala provedba stručnih ispita. Jelić je istaknuo kako stručne upute, oblikovane kao pomoćni materijali za provedbu u vidu obrazaca, mogu pomoći pristupnicima i olakšati tijek postupka.
 
AD) 2. Predstavljanje novih članova Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci i Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Nakon što je utvrđeno da su se svi novoimenovani članovi Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci pristupili elektroničkoj sjednici Vijeća i nakon čestitki na izboru, koje im je u ime Vijeća uputila njegova predsjednica, Jelka Petrak, predsjednica Povjerenstva govorila je o radu na novom Poslovniku o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci.
Raspravljalo se o različitim scenarijima organizacije edukacije, a sve kako bi se pristupnicima osigurao dobar uvid u cjelokupni sustav knjižnične djelatnosti s obzorom na posebne okolnosti
Predsjednica Vijeća je, vezano za nadopunu Dnevnog reda pod točkom 4. Razno, uputila zamolbu Ministarstvu za ažuriranje knjižničarskog nazivlja u Bazi reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, a u skladu s novim Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. Jelić je ukazao na trenutni stav Ministarstva kulture i medija
prema reguliranim profesijama u kulturnim djelatnostima koji je vezan uz EU direktivu, ali su članice Vijeća ustrajale na tome da se ažuriraju podaci u Bazi reguliranih profesija sve dok se u Bazi knjižničarska zvanja vode kao regulirana
(http://reguliraneprofesije.azvo.hr/hr/profesije/?profession=452).
 
Vijeće predlaže Ministarstvu kulture i medija ažuriranje Baze reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj u skladu s novim Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.
 
U 11 sati slijedilo je uključenje Povjerenstva za predlaganje viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci kojima se obratila predsjednica Vijeća i čestitala im na izboru. Predsjednica Povjerenstva Tatjana Mihalić izvijestila je članice Vijeća o radu na novom Poslovniku o radu povjerenstva za predlaganje viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.
 
Sastavni dio ovog Zapisnika je Poslovnik o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci i Poslovnik o radu Povjerenstva za predlaganje viših zvanja u knjižničarskoj struci.
 
AD) 3. Stručni ispiti u prosincu 2021. – dopis NSK
Stričević je izvijestila Vijeće o pristiglim prijavama za prosinački rok.
Vijeće prihvaća prijedlog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci da se prosinački ispitni rok održi od 7. do 10. veljače 2022. godine.
 
 
AD) 4. Razno
 1. Početak rada na izradi Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine
Predsjednica Vijeća izvijestila je članice Vijeća oko formiranja neformalne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine za knjižničnu djelatnost koju osim nje čine još dvije članice Vijeća I. Stričević i N. Radman.
 
Članice radne skupine izvještavat će Vijeće o tijeku postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine.
 
 1. Nastojanja vezana uz postupak usvajanja standarda za školske i visokoškolske knjižnice
Glavić Perčin je izvijestila Vijeće o požurnici Ministarstva kulture i medija upućene Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezano za potrebu žurnog pokretanja postupka javnog savjetovanja o podzakonskim aktima, standardima za školske, visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima obvezu donijeti sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.
 
Predsjednica Vijeća opetovano podsjeća na potrebu najavljenih tematskih sjednica predstavnika Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja posvećenu problematici školskih i visokoškolskih knjižnica.
 
 1. Obveza osnivača Grada Zagreba da dodjeli sredstava školskim knjižnicama za nabavu građe
Jurilj je izvijestila članice Vijeća o koracima poduzetim kako bi se nadležni u Gradu Zagrebu upoznali sa zakonskom obvezom financiranja nabave građe za školske knjižnice budući da je Grad osnivač škola pa time i školskih knjižnica koje u njima djeluju. Predloženo je da Hrvatska udruga školskih knjižničara ponovo uputi dopis Gradu Zagrebu sa zahtjevom za financiranje nabave građe te da se isti pošalje na znanje Sektoru za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija koje je nadležno za provedu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i svih provedbenih akata koji iz njega proizlaze. Također i Sektoru za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost.
 
 1. Hrvatska knjižnica za slijepe ­─ Zahtjev za posudbu većeg broja knjiga
Vijeće je razmotrilo podnesak korisnika Hrvatske knjižnice za slijepe o posudbi većeg broja knjiga u Knjižnici od dosadašnjeg prava na posudbu 20 naslova mjesečno.

Vijeće će uputiti dopis Centru za razvoj knjižnica i knjižničarstva u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo, knjižničarskoj savjetnici Aleksandri Pikić Jugović vezano za zahtjev korisnika kako bi potaknula Hrvatsku knjižnicu za slijepe da pokuša pronaći optimalne mogućnosti.

Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
Predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac Jelušić, v. r.
 
​Zapisnik
18. sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća koja je održana
u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb (Velika dvorana)
u petak 3. rujna 2021. godine, od 9:30 do 13:00 sati
 
 
Na 18. sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Nada Radman, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Dijana Machala i Ivanka Stričević (prisustvovala dijelu sjednice)
 • Marina Vinaj, predsjednica Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (prisustvovala dijelu sjednice vezano uz točku 5.)
 • iz Ministarstva kulture i medija Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Ivana Lacković i Ivona Despot, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost

 
Predložen je sljedeći Dnevni red
 
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Plan aktivnosti vezano uz stupanje na snagu novih podzakonskih akata iz područja knjižničarstva
 3. Prijedlozi za imenovanje novih članova povjerenstava, Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci i Povjerenstva za dodjelu viših zvanja u knjižničarskoj struci
 4. Dopis gradonačelnika Grada Krapine: Osvrt na Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru u Gradskoj knjižnici Krapina
 5. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 6. Razno
 1. Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog (privremenog) poziva na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“ (skupina aktivnosti A)
 2. Tematska sjednica predstavnika Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja posvećenu problematici visokoškolskih knjižnica
 3. Potpora Ministarstva kulture i medija realizaciji Nabave lektire za učenike i stručne literature za potrebe ESF projekta kurikularne reforme (CKR II) od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
 

AD) 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
 
AD) 2. Plan aktivnost vezano uz stupanje na snagu novih podzakonskih akata iz područja knjižničarstva
Predsjednica Hrvatskog knjižničnog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeća) izvijestila je prisutne o svim naporima koji su poduzeti s ciljem donošenja podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Usprkos svim aktivnostima koje je Vijeće poduzimalo, radi više dionika u postupku usuglašavanja, dolazi do nepredviđenih odgoda objave pojedinih akata.
 
Glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (u daljnjem tekstu NSK) je izvijestila Vijeće o pripremama koje se poduzimaju kako bi se organizacija i operacionalizacija poslovnih procesa NSK-a uskladila s novim podzakonskim aktima. Posebno je istaknula nužnost što žurnije objave Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci kako bi se na vrijeme obavile sve potrebne pripreme za sljedeći rok stručnih ispita. Također, zatražila je od Vijeća suglasnost da se pri upisu specijalnih knjižnica u službeni Upisnik knjižnica, koji vodi NSK, dopusti mogućnost matičnoj službi da u slučaju potrebe preporuči uvjetni upis uz naznaku roka do kojega se uvjeti koji nedostaju moraju zadovoljiti. Vijeće je izrazilo suglasnost s navedenim.
 
Vijeće je pozdravilo ova nastojanja koja će u velikom dijelu pridonijeti uspješnoj provedbi podzakonskih akata iz područja knjižničarstva.
 
 
AD) 3. Prijedlozi za imenovanje novih članova povjerenstava, Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci i Povjerenstva za dodjelu viših zvanja u knjižničarskoj struci
Vijeće je predložilo kandidate za Povjerenstvo za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci te kandidate za Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci.
 
AD) 4. Dopis gradonačelnika Grada Krapine: Osvrt na Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru u Gradskoj knjižnici Krapina
Vijeće je raspravljalo o dopisu gradonačelnika Grada Krapine te je zaključilo kako će se dalje očitovati nakon izvršenog upravnog nadzora u Gradskoj knjižnici Krapina.
 
AD) 5. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci HKV-a
Izvješće Povjerenstva je jednoglasno usvojeno za sljedeće kandidate: Igor Mladinić, Ivana Fištrek, Jasmina Kenda i  Natalija Dragoja.
 
Vijeće predlaže ministrici kulture i medija da se navedenim kandidatima dodjeli zvanja viši knjižničar.
 
AD) 6. Razno
 1. Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog (privremenog) poziva na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“ (skupina aktivnosti A)
Cijeneći trud koji je uložen u prijavu projekata „Čitanjem do uključivog društva“, provedbu natječajne procedure u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ te u samo vrednovanje i odabir projekata, Vijeće je izrazilo zahvalnost svim dionicima natječajnog postupka na sudjelovanju.  
 
Vijeće posebno pozdravlja ulaganje u postojeće bibliobusne službe te u stvaranje osnove za širenje i osnaživanje knjižnične mreže kojoj su nositelji županijske matične knjižnice, a realizira se u suradnji sa županijama.
 
Istodobno, Vijeće izražava bojazan u odnosu na projekte koji se planiraju provoditi samo na pojedinačnom gradskom/općinskom području. Iako ne raspolaže važnim informacijama poput onih koje se odnose na to jesu li osigurane sve stručne pretpostavke za osnivanje i trajnu opstojnost bibliobusa tamo gdje nositelji projekata nisu matične narodne knjižnice, Vijeće upućuje nositelje tih projekata da ih realiziraju u suradnji s nadležnom matičnom knjižnicom i županijom, sukladno zakonskim odredbama.
 
Svjesni činjenice da ovim natječajem nisu riješene potrebe većine postojećih bibliobusnih službi za obnovom vozila, Vijeće predlaže ministrici da se založi za utvrđivanje modela financiranja kojim će se osigurati redovite, godišnje zamjene jednoga do dva dotrajala vozila kroz programsko područje Izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture (investicijske potpore) u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi ili iz koje drugog izvora.
 
S obzirom na to da su pokretne knjižnice neizostavan i važan dio knjižnične mreže, Vijeće drži da je njihov daljnji razvoj potrebno ugraditi u Nacionalni plan razvoja knjižničarstva kako bi se osigurao ujednačen razvoj djelatnosti na cijelom području Republike Hrvatske i osigurala dostupnost knjižnične građe i informacija svim njezinim građanima bez obzira na to gdje žive i rade.   
 
 
 1. Tematska sjednica predstavnika Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja posvećenu problematici visokoškolskih knjižnica
Vijeće će ustrajati na tome da se najavljeni tematski sastanak te dodatni sastanci održe kako bi se otklonile poteškoće u radu knjižnica i postigao dogovor oko njihova ujednačena razvoja.
 
 
 1. Potpora Ministarstva kulture i medija realizaciji Nabave lektire za učenike i stručne literature za potrebe ESF projekta kurikularne reforme (CKR II) od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Vanja Jurilj, članica HKV-a, zamolila je Vijeće da se založi i pruži punu podršku realizaciji Nabave lektire za učenike i stručne literature za potrebe ESF projekta kurikularne reforme (CKR II) od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
S obzirom na važnost i ulogu školskih knjižnica i u knjižničnom i u obrazovnom sustavu, kao i potrebu i želju njihova aktivnog uključivanja u projekte poticanja čitanja tijekom Godine čitanja, Vijeće predlaže Stručnom vijeću županijskih matičnih narodnih knjižnice da se izravno obrati Ministarstvu znanosti i obrazovanja s upitom o stanju realizacije najavljene Nabave lektire za učenike i stručne literature za potrebe ESF projekta kurikularne reforme (CKR II) od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
 
Predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac Jelušić, v. r.
 

Zapisnik
17. sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća koja je održana
u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb (Velika dvorana)
u utorak 6. srpnja 2021. godine, od 9:30 do 12:40 sati
 
 
Na 17. sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Ivanka Stričević i Dijana Machala
 • članica Vijeća Nada Radman ispričala se zbog nemogućnosti dolaska
 • Veronika Čelić Tica, članica Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (nazočila dijelu sjednice vezano uz točku 4.)
 • iz Ministarstva kulture i medija Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; Ivana Lacković i Ivona Despot, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost
 
Predložen je sljedeći Dnevni red
 
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Promemorija za tematsku sjednicu predstavnika Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja posvećenu problematici visokoškolskih knjižnica
 3. Izvješće o obavljenom izvanrednom stručnom nadzoru u županijskoj matičnoj narodnoj knjižnici – Gradskoj knjižnici Krapina
 4. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 5. Razno:
 1. Informacija o podzakonskim aktima u postupku donošenja
 2. Izvješće o stanju narodnih i školskih knjižnica Sisačko-moslavačke županije na potresom pogođenom području
 3. Naputak za prijavljivanje nabave e-knjiga na Poziv za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu
 
AD) 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice
Dnevni red je usvojen jednoglasno s tim da je točka 4. stavljena na raspravu odmah na početku.


AD) 2. Promemorija za tematsku sjednicu predstavnika Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja posvećenu problematici visokoškolskih knjižnica
Hrvatsko knjižnično vijeće (u daljnjem tekstu Vijeće) razmotrilo je i usvojilo predloženu Promemoriju koja je sastavni dio ovog Zapisnika za planiranu tematsku sjednicu.
Usvojena Promemorija stavlja naglasak na sljedeće tri točke:
 
 1. zastupljenost odredbi o visokoškolskim knjižnicama svih razina, sveučilišnim i fakultetskim, u pravnim propisima iz domene Ministarstva znanosti i obrazovanja s naglaskom na Zakon o znanosti i visokom obrazovanju
 2. strategijsko promišljanje daljnje izgradnje nacionalnoga knjižničnog sustava u domeni visokog školstva
 3. unapređivanje položaja visokoškolskih knjižničara
 
AD) 3. Izvješće o obavljenom izvanrednom stručnom nadzoru u županijskoj matičnoj narodnoj knjižnici – Gradskoj knjižnici Krapina
Vijeće je prihvatilo Izvješće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te predlaže Ministarstvu kulture i medija upravni nadzor Knjižnice.
 
AD) 4. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Izvješće Povjerenstva je jednoglasno usvojeno pa se ministrici kulture i medija predlažu za dodjelu zvanja viši knjižničar: Kristina Silaj, Siniša Petković, Irena Bekić, Petra Dolanjski Harni, Silvio Lebinac, Matilda Justinić, Vesna Zobundžija, Slaven Pejić i Ranka Janus.
Za dodjelu zvanja knjižničarski savjetnik predlažu se: Dina Mašina Delija, Nada Topić, Jasna Kovačević, Grozdana Ribičić, Jasminka Mihaljević, Irena Kranjec i Ivan Kraljević.
 
AD) 5. Razno
 1. Informacija o podzakonskim aktima u postupku donošenja
 • Načelnica Sektora je izvijestila Vijeće o tijeku postupka javnog savjetovanja o podzakonskim aktima iz knjižničarstva koje je pokrenulo Ministarstva kulture i medija te o aktivnostima koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Standardi za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice upućeni su Ministarstvo znanosti i obrazovanja na usvajanje.
 • Najavljena je skora objava odgovora na komentare s e-savjetovanja za Standarde za specijalne knjižnice, Standarde za digitalne knjižnice i Standarde za narodne knjižnice, nakon čega će oni biti objavljeni. Pravilnici (Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj) su u visokom stupnju usuglašenosti, odnosno čeka se suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nakon čega će oba pravilnika biti objavljena. Prijedlog Pravilnika o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe je također u visokom stupnju završenosti, pred e-savjetovanjem.
 
 1. Izvješće o stanju narodnih i školskih knjižnica Sisačko-moslavačke županije na potresom pogođenom području
Voditeljica Matične službe za narodne i školske knjižnice Sisačko-moslavačke županije Dunja Holcer je u periodu od 20. svibnja do 8. lipnja 2021. posjetila sve narodne i školske knjižnice na području pogođenom potresima 28. i 29. prosinca 2020. te izvijestila o stvarnom stanju svih knjižnica pet mjeseci nakon potresa.
Vijeće je pohvalilo napore Matične službe i priređeno Izvješće kao vrijedan dokument o svim aktivnostima koje su se provele i koje se provode kako bi se sanirale štete i stanovnicima na potresom pogođenom području osigurale knjižnične usluge.
 
 1. Naputak za prijavljivanje nabave e-knjiga na Poziv za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu
Vijeće se složilo da se voditeljima županijskih matičnih službi uputi dopis s naputkom da knjižnice s područja svoje matičnosti obavijeste o načinu prijavljivanja nabave e-knjiga na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.
U prijavnici za Poziv nabavu e-knjiga nije potrebno prijavljivati posebno, već kao nabavu knjižne i neknjižne građe.
 
U daljnjem dijelu sjednice:
 • Vijeće je pozdravilo inicijativu da voditelji županijskih matičnih službi s knjižnicama s područja svoje nadležnosti aktivno sudjeluju u pripremi i izradi prijedloga programa na Poziv.
 • Vijeće je ukazalo na potrebu da se u godišnjim izvješćima interpretiraju prikupljeni statistički podatci uneseni u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica.
 • Vijeće je primilo na znanje Izvještaj o održanom 15. okruglom stolu o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 9. festivalu hrvatskih bibliobusa koji sadrži zaključke 15. okruglog stola.

Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
 
 
Predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac Jelušić, v. r. 
 
Zapisnik
16. (elektroničke) sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća koja je održana
u srijedu 28. travnja 2021. godine, od 10: 30 do 13:40 sati
 
 
Na 16. elektroničkoj sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Nada Radman, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Ivanka Stričević i Dijana Machala
 • Marina Vinaj predsjednica Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća na dijelu sjednice vezano uz točku 5.
 • iz Ministarstva kulture i medija Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Ivana Lacković, Bojana Dimitrijević i Ivona Despot, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost

 
Predložen je sljedeći Dnevni red
 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice
 2. Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2020. godinu
 3. Podzakonski akti iz knjižničarstva u postupku donošenja
 4. Etnografski muzej Zagreb: Knjižnica Etnografskog muzeja
 5. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 6. Razno
a) Prijedlog tematskog sastanka voditelja Županijskih matičnih službi za narodne i školske knjižnice s ministricom kulture
b) Izvješće o stručnom nadzoru obavljenom u Gradskoj knjižnici Krapina
c) Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci za ispitni rok iz prosinca 2020. g.
 
 
AD) 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice
Dnevni red je usvojen jednoglasno
 
AD) 2. Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2020. godinu


Hrvatsko knjižnično vijeće (u daljnjem tekstu Vijeće) na online sjednici koja je održana 28. travnja 2021. godine razmotrilo je i prihvatilo Izvješće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (u daljnjem tekstu NSK) za 2020. godinu. Iz Sadržaja Izvješća razvidno je da se pristup metodološki osuvremenio kako bi se istaknula uloga NSK kao središnje knjižnice u Republici Hrvatskoj i Sveučilišta u Zagrebu te istaknula njezina uloga u nacionalnom knjižnično-informacijskom sustavu. Istaknuta je zapažena uloga NSK u organizaciji i djelovanju u godini koja je obilježena COVID-19 pandemijom i potresima tijekom koje su uprava i djelatnici NSK održavali i razvijali korisničke usluge te obavljali redovne djelatnosti maksimalno poštujući propisane epidemiološke mjere.
 
Kako je tijekom 2020. g. Knjižnica akreditirana kao ustanova u znanosti, po dobivanju dopusnice izrađen je Pravilnik o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, usvojen 27. 10. 2020. godine te se radilo na koordinaciji izrade Strategije razvoja NSK za razdoblje 2021.– 2026. i Akcijskog plana za razdoblje 2021. – 2023. kao i Strateškog programa znanstvenih istraživanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 2021. – 2025. Te aktivnosti Vijeće ocjenjuje vrlo korisnima i uspješnima te očekuje da će se pojačanom znanstvenoistraživačkom djelatnošću, NSK usmjeriti prema istraživanju i razvoju na onim područjima koja su do sada u hrvatskom knjižničarstvu bila zapostavljena.
Vijeće naglašava kako je neovisno o epidemiološkim mjerama zamjetan pad kupnje knjižnične građe - smanjena je za 41 % u odnosu na 2019. godinu. Trebalo bi osnažiti nabavu temeljnih inozemnih djela iz kulture i znanosti u tiskanom obliku unapređivanjem modela koordinirane nabave s knjižnicama svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu kako bi se dobivena proračunska sredstva (u što spadaju i sredstva SuZ-a) racionalnije koristila te, prema mogućnostima, i povećavala.
Vladi Republike Hrvatske predlaže se prihvaćanje izvješća s obzirom na njegovu stručnu stranu te se ukazuje na potrebu povećanja sredstava za nabavu građe i upravljanje zbirkama kao i na potrebu pravičnog sudjelovanja u financiranju aktivnosti vezanih uz obrazovanje i znanost, s jedne strane, i općedruštvenih i kulturoloških zadaća, s druge strane.
Vijeće posebno pozdravlja odluku Vlade da se novoopremljen konferencijski prostor dodijeli NSK kako je arhitektonskim planom bilo predviđeno, čime bi NSK značajno pridonijela jačanju domaćih i međunarodnih znanstvenih i kulturnih veza te jačanju vlastite uloge za hrvatsku kulturu, obrazovanje, znanost i gospodarstvo.
 
Uz navedena pozitivna očitovanja, Vijeće sugerira Stručnom vijeću NSK i ravnateljici:
 • ustrajati na zaključku i preporuci da NSK nastavi rad na reorganizaciji poslovanja i upravljanja uz uporabu primjerenih radnih procesa i upravljačkih metoda
 • ustrajati na zaključku i preporuci da NSK uvede sustav za praćenje kvalitete rada i vrednovanje usluga
 • u izvješćima, kao i planovima rada NSK, razvidnije naznačiti brojčane pokazatelje iz kojih bi bilo jasnije koliki dio fonda NSK nije dostupan odnosno pretraživ preko online kataloga te koliki dio fonda NSK nije obrađen u formatu MARC 21 u sustavu Aleph 
 • brojčane pokazatelje o zapisima, barem donekle, kumulativno iskazati i prikazati u odgovarajućem odjeljku (sada 1.1 Knjižnica u brojkama) jer način prikaza broja zapisa izrađenih u jednoj godini, uz svaku pohvalu što je narastao u odnosu na prethodnu godinu, ne predstavlja cjeloviti uvid
 • umjesto skeniranih listića prirediti jasan prikaz postupka uključivanja (retrospektivnom konverzijom ili rekatalogizacijom) popisane građe u online katalog
 • zapise za inozemne knjige preuzimati kad god je to moguće putem protokola Z 39.50 i slično
 • vodstvu Odjela obrade i Odjela Bibliografsko središte sugerira se izrada plana odnosno strategije za razrješavanje zaostatka u obradi građe
 • pojačati nabavu stručne knjižničarske literature
 • posvetiti dodatnu pozornost objavljivanju znanstvenih radova djelatnika
 • grafičke prikaze trendova obogatiti s preciznijim rezultatom u postocima.
 
 
AD) 3. Podzakonski akti iz knjižničarstva u postupku donošenja
Primljeno je na znanje da su pravilnici (Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj) i standardi (Standardi za specijalne knjižnice, Standardi za digitalne knjižnice, Standardi za narodne knjižnice, Standardi za školske knjižnice i Standardi za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice) koji su u postupku donošenja, a proizlaze iz Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, u visokom stupnju usuglašenosti.
 
AD) 4. Etnografski muzej Zagreb: Knjižnica Etnografskog muzeja
Vezano za dopis ravnateljice dr. sc. Goranke Horjan o sedmomjesečnom zastoju u radu Knjižnice Etnografskog muzeja radi odlaska voditeljice knjižnice mr. sc. Irena Kolbas u mirovinu, Vijeće je iskazalo zabrinutost zbog prekida rada Knjižnice i ukazalo na njezin značaj. Vijeće predlaže Ministarstvu kulture i medija da se svojim autoritetom založi kod osnivača Grada Zagreba kako bi se žurno popunilo radno mjesto voditelja knjižnice.
 
 
AD) 5. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Izvješće je jednoglasno usvojeno pa se ministrici kulture i medija predlažu za dodjelu zvanja viši knjižničar: Davorka Semenić Premec, Vinka Jelić-Balta, Zorica Antulov, Sanja Grakalić Plenković, Marina Lončar, Nika Čabrić, Lucija Dodigović, Mirna Grubanović, Lana Zrnić, Ida Gašpar, Lidija Šajatović, Ivona Milovanović i Nikica Gardijan. Za dodjelu zvanja knjižničarski savjetnik, predlaže se: Kristina Polak Bobić i Tamara Runjak.
 
 
AD) 6. Razno
a) Prijedlog tematskog sastanka voditelja Županijskih matičnih službi za narodne i školske knjižnice s ministricom kulture
Vijeće je primilo na znanje Prijedlog Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi za narodne i školske knjižnice o potrebi održavanja tematskog sastanka s ministricom kulture. Voditelji su za sastanak predložili raspravu o pojavi inicijativa za osnivanje knjižnica u okviru centara za kulturu ili njihova spajanja s drugim ustanovama, o uspostavljanju novih bibliobusnih službi i opasnosti od stihijskog razvoja knjižnične mreže, o potrebi uspostave kontinuiranog planskog financiranja obnove bibliobusnog voznog parka te o problemu nedovoljne suradnje s osnivačima škola i Ministarstvom znanosti i obrazovanja po pitanjima izgradnje i opremanja školskih knjižnica. Vijeće je pozdravilo inicijativu za rješavanje navedenih problema. Mišljenja je da sličnu analizu trebaju prirediti i kolege iz drugih vrsta knjižnica kad podzakonski akti zažive u provedbi i kad se budu bolje vidjeli mogući nedostatci novih propisa iz knjižničarstva na funkcioniranje cjelovitoga knjižničnog sustava. Vijeće će uputiti prijedloge i ostalim matičnim službama da se po toj temi očituju.
 
b) Izvješće o stručnom nadzoru obavljenom u Gradskoj knjižnici Krapina
Vijeće je raspravljalo o stručnom nadzoru nad radom Matične službe Krapinsko-zagorske županije koji su 9. travnja 2021. godine provele knjižničarska savjetnica nadležna za rad narodnih knjižnica Dunja Marije Gabriel i knjižničarska savjetnica nadležna za rad školskih knjižnica Frida Bišćan. Vijeće je prihvatilo Izvješće o stručnom nadzoru i predložilo stručni nadzor nad cjelovitim radom Gradske knjižnice Krapina.
 
c) Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci za ispitni rok iz prosinca 2020. godine
Vijeće je prihvatilo Izvješće Povjerenstva. Za održavanje stručnih ispita za lipanjski rok predložen je i prihvaćen termin od 14. do 18. lipnja 2021. godine, ako to epidemiološka situacija u zemlji bude dopuštala.

Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
 
Predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac Jelušić, v. r.

 
Zapisnik
15. elektroničke sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća održane u utorak,
23. ožujka 2021. od 10:00 – 14:30 sati
 
Na 15. elektroničkoj sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Nada Radman, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Ivanka Stričević i Dijana Machala
 • Marina Vinaj predsjednica Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća na dijelu sjednice vezano uz točku 8.
 • Danijela Živković predsjednica Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci Hrvatskog knjižničnog vijeća, na dijelu sjednice vezano uz točku 7.
 • iz Ministarstva kulture i medija Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Ivana Lacković i Bojana Dimitrijević, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost
 
Za sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Standard za narodne knjižnice u RH – izmjene i dopune, hitno postupanje
 3. Sveučilišna knjižnica Rijeka: Napredovanje knjižničara u visokoškolskom sustavu RH i primjena Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2021. godinu u vezi zapošljavanja – dopis
 4. Matična služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije: Odluka o spajanju Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i Muzeja grada Iloka – traži se mišljenje
 5. Izvješće o provedenom ispitnom roku – lipanj 2020.
 6. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 7. Imenovanje predstavnika knjižničarske zajednice koji bi sudjelovao u radu i pomogao na pripremi i doradi novog modela otkupa knjiga koji bi se počeo provoditi od sljedeće 2022. godine
 8. Razno:
 1. Po Planu rada HKV-a je bilo predviđeno u prvom tromjesječju organizirati raspravu o položaju školskih knjižnica u odnosu na legislativnu osnovu i nadležnosti MKM I MZO
 2. Završeno e-savjetovanje o Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 3. Otvoren Dječji odjel Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac.
 
AD) 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice 
Dnevni red jednoglasno je usvojen uz izmjene te glasi:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Standard za narodne knjižnice u RH – izmjene i dopune, hitno postupanje
 3. Sveučilišna knjižnica Rijeka: Napredovanje knjižničara u visokoškolskom sustavu RH i primjena Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2021. godinu u vezi zapošljavanja – dopis
 4. Matična služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije: Odluka o spajanju Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i Muzeja grada Iloka – traži se mišljenje
 5. Rad Gradske knjižnice Krapina i županijske matične službe za narodne i školske knjižnice Krapinsko-zagorske županije - dopis – traži se hitno rješenje
 6. Izvješće o provedenom ispitnom roku – lipanj 2020.
 7. Rasprava o odgodi stručnih ispita na zahtjev D. Živković, predsjednice Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci
 8. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 9. Imenovanje predstavnika knjižničarske zajednice koji bi sudjelovao u radu i pomogao na pripremi i doradi novog modela otkupa knjiga koji bi se počeo provoditi od sljedeće 2022. godine
 10. Razno:
 1. Po Planu rada HKV-a je bilo predviđeno u prvom tromjesječju organizirati raspravu o položaju školskih knjižnica u odnosu na legislativnu osnovu i nadležnosti MKM I MZO
 2. Završeno e-savjetovanje o Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 3. Otvoren Dječji odjel Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac.
 
AD) 2. Standard za narodne knjižnice u RH – izmjene i dopune, hitno postupanje
Izmjene i dopune Nacrta prijedloga Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj vezane uz pokretne knjižnice – bibliobuse Vijeće je jednoglasno usvojilo.
 
AD) 3. Sveučilišna knjižnica Rijeka: Napredovanje knjižničara u visokoškolskom sustavu RH i primjena Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2021. godinu u vezi zapošljavanja
Informacije i problematiku iz dopisa Sveučilišne knjižnice Rijeka o neprimjerenosti tretmana sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica od strane osnivača, Vijeće je uzelo na znanje i razmotrilo. Zaključilo je da problem treba riješiti sistemski u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

AD) 4. Matična služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije: Odluka o spajanju Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i Muzeja grada Iloka – traži se mišljenje
Vijeće je razmotrilo problem te zaključilo da podržava i prihvaća Izvješće Matične službe za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije i razloge protiv odluke o spajanju koje Matična služba iznosi te prosljeđuje izvješće Ministarstvu kulture i medija na dalje postupanje.
 
AD) 5. Rad Gradske knjižnice Krapina i županijske Matične službe za narodne i školske knjižnice Krapinsko-zagorske županije - dopis, traži se rješenje hitno
Vijeće je razmotrilo problem nepostojanja uvjeta za obavljanje matične djelatnosti u Gradskoj knjižnici Krapina, iznesen u dopisu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo od 1. ožujka 2021.
 
Glede prijedloga da matičnu djelatnost u Krapinsko-zagorskoj županiji privremeno obnaša Matična služba Knjižnica grada Zagreba, Vijeće je zatražilo žurno očitovanje (u roku od 8 dana) Gradske knjižnice Krapina o roku u kojem planira uspostaviti funkcioniranje Matične službe. Vijeće će tražiti i mišljenje/suglasnost KGZ u slučaju da KGZ može preuzeti obavljanje matične djelatnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji na rok od 6 mjeseci.
 
Sljedeća sjednica Vijeća bi se trebala održati u najkraćem roku radi donošenja prijedloga konačne odluke po ovom pitanju. U skladu s daljnjim razvojem okolnosti, Vijeće može predložiti trajno prebacivanje Matične službe Krapinsko-zagorske županije na drugu ustanovu.
 
AD) 6. Izvješće o provedenom ispitnom roku – lipanj 2020.
Izvješće je prihvaćeno s jednim suzdržanim glasom.
 
AD) 7. Rasprava o odgodi stručnih ispita na zahtjev Danijele Živković, predsjednice Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci
 
Vijeće nije prihvatilo prijedlog D. Živković da se, ako epidemiološke mjere ostanu u sadašnjim okvirima, stručni ispiti još jednom odgode ili održe online.
 
Vijeće je zaključilo da će se stručni ispiti održati od 29.3. do 1.4. u grupama od 16 do 21 osobe temeljem objašnjenja glavne ravnateljice NSK koja je ustvrdila da se u prostoru NSK može osigurati održavanje ispita uz poštivanje svih sigurnosnih protuepidemijskih mjera koje NSK i inače provodi.
NSK će omogućiti korištenje odgovarajućih dvorana i prostora. Opći dio će se održati pismeno, a stručni dio pismeno i usmeno kao i do sada. Ukoliko pristupnici ne budu u mogućnosti doći, prijave ostaju važeće za sljedeći ispitni rok, lipanjski rok.
 
AD) 8. Izvješće Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Za dodjelu zvanja viši knjižničar predlažu se: Neda Adamović, lana šuster, Marina Mayer, Nataša Daničić, Ivana Ljubić, Ana Škvarić.
Za dodjelu zvanja knjižničarski savjetnik predlaže se: Snježana Dimzov.
Prijedlog Povjerenstva Vijeće je jednoglasno prihvatilo.
 
AD) 9. Imenovanje predstavnika knjižničarske zajednice koji bi sudjelovao u radu i pomogao na pripremi i doradi novog modela otkupa knjiga koji bi se počeo provoditi od sljedeće 2022. godine
Za predstavnika knjižničarske zajednice koji bi sudjelovao na pripremi i doradi novog modela otkupa knjiga, Vijeće je predložilo Jasnu Kovačević, voditeljicu Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, Knjižnice grada Zagreba.
 
AD) 10. Razno

a) Po Planu rada HKV-a, bilo je predviđeno u prvom tromjesečju organizirati raspravu o položaju školskih knjižnica u odnosu na legislativnu osnovu i nadležnosti Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja
Za pripremu promemorije bila je zadužena V. Jurilj čiji je prijedlog Vijeće razmotrilo posebno se osvrnuvši na probleme vezane uz nedosljedno poštivanje Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti kao lex specialisa te pripadajućih mu podzakonskih akata kojima je stvorena dobra osnova za razvoj školskog knjižničarstva.

Vijeće je istaknulo da je za uspješno rješavanje ove problematike nužno potrebno ojačati suradnju između Ministarstva kulture i medija, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kako bi se na redovitim sastancima razmjenjivale informacije i usuglašavale aktivnosti.

Zaključeno je da se priređena promemorija doradi te proslijedi Ministarstvu kulture i medija na daljnje postupanje.

b) Završeno e-savjetovanje o Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 
Vijeće je razmotrilo tematske skupine pristiglih primjedbi na oba pravilnika i ustanovilo da je najviše primjedbi vezano uz stjecanje viših zvanja, načine zapošljavanja, polaganje stručnih ispita iz knjižničarstva te Mjerila za stjecanje viših stručnih zvanja. Razmotreni su osnovni problemi i moguća rješenja.
 
c) Otvoren Dječji odjel Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac.
 
Vijeće je obaviješteno da je otvoren Dječji odjel Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak.
 
d) Vijeće je primilo na znanje da je Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku otvorio knjižnicu.
 
Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
 
predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac-Jelušić, v. r.
 

Zapisnik
14. elektroničke sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća
održane u utorak, 12. siječnja 2021. od 10:00 – 14:00 sati
 
Na 14. elektroničkoj sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća sudjelovali su:
 • članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednica, Nada Radman, Vanja Jurilj, Ana Barbarić, Dubravka Luić-Vudrag, Ivanka Stričević i Dijana Machala
 • predsjednica Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća Marina Vinaj na dijelu sjednice vezano uz točku 6.
Dunja Holcer, voditeljica Matične službe za narodne i školske knjižnice u Sisačko-moslavačkoj županiji i Sofija Klarin Zadravec, pomoćnica za djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske, NSK u Zagrebu na dijelu sjednice vezano uz točku 2.
 • iz Ministarstva kulture i medija Anuška Deranja Crnokić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za arhive, knjižnice i muzeje na dijelu sjednice; Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Maja Zrnčić, voditeljica programa Ruksak pun kulture i koordinatorica Nacionalne strategije poticanja čitanja vezano uz 4. točku; Ivana Lacković  i Bojana Dimitrijević, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost
 
Za sjednicu je predložen sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice
 2. Potresom oštećene i razorene knjižnice na području Sisačko-moslavačke županije
 3. Izvještaj o radu Vijeća za 2020. godinu i prijedlog plana rada za 2021.
 4. 2021. godina – Godina čitanja
 5. Monografije iz knjižničarstva – mišljenje
 6. Prijedlog Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 7. Razno
 
AD) 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice 
Dnevni red jednoglasno je usvojen uz izmjene na način da je točka 4. 2021. godina – Godina čitanja razmatrana kao točka 2. zbog unaprijed prihvaćenih obveza Maje Zrnčić. Stoga je prihvaćen novi raspored:
 1. Usvajanje Dnevnoga reda sjednice
 2. 2021. godina – Godina čitanja
 3. Potresom oštećene i razorene knjižnice na području Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 5. Izvještaj o radu Vijeća za 2020. godinu i prijedlog plana rada za 2021.
 6. Monografije iz knjižničarstva – mišljenje
 7. Razno
 
AD) 2.  2021. godina – Godina čitanja 
 
Maja Zrnčić je izvijestila Vijeće o planovima, programima i akcijama vezano uz provedbu Nacionalne strategije poticanja čitanja kao i o učinjenom u protekloj godini i planiranom za 2021. godinu. Pri tome je izdvojila pripreme četiriju slikovnica za različite dječje uzraste koje će se distribuirati u suradnji s Ministarstvom zdravstva preko pedijatrijskih ordinacija. Tijekom Godine čitanja osmislit će se i provoditi nove aktivnosti kao što su dodjela nagrada za najbolju knjižaru, natječaj za najbolju video najavu knjige za učenike osnovnih i srednjih škola, proglasit će se „ambasadori čitanja“, organizirati međunarodna konferencija o čitanju, dodijeliti nagrada mladih za književnost, organizirati „mala noćna čitanja“ i dr.
Vijeće je zahvalilo na obavijesti i zaključilo da je korisno koordinirati sve aktivnosti kako bi se knjižnice koje već provode slične programe što kvalitetnije uključile u planirane aktivnosti.
Ivanka Stričević je obavijestila o aktivnostima NSK kojima je cilj uključiti što veći broj knjižnica u program Godine čitanja, prikupiti njihove prijedloge i predložiti najkvalitetnije.
 
AD) 3. Potresom oštećene i razorene knjižnice na području Sisačko-moslavačke županije
Dunja Holcer je izvijestila o stanju knjižnica nakon razornog potresa. Predstavila je prikupljene podatke o stanju knjižnica i knjižničnih zgrada na potresom pogođenom području te planove za evakuaciju i smještaj fonda tamo gdje je to potrebno i moguće. Naglašeno je da je to evidencija stanja do 12. 1. 2021. budući da zbog stalnog podrhtavanja tla nastaju nova oštećenja. Naglašeno je da zavičajne zbirke posjeduju pored vrijednih knjiga i vrijedna umjetnička djela čija se evakuacija također mora planirati.
Dogovoreno je da, za sve knjižnice s potresom pogođenih područja, Matična služba uputi dopis Ministarstvu kulture i medija s molbom za odgodu podnošenja završnih izvještaja za programe financirane putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu i molbu za odgodu izrade obvezne godišnje statistike.
 
AD) 4. Prijedlog Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Za zvanje višega knjižničara predlažu se: Alma Lušetić, Annemari Štimac, Vjeruška Štivić, Andrea Šušnjar i Snježana Berak.
Za zvanje knjižničarskoga savjetnika predlažu se Tihomir Marojević i Mirta Matošić.
Prijedlog Povjerenstva Vijeće je jednoglasno prihvatilo.
 
AD) 5. Izvještaj o radu Vijeća za 2020. godinu i Prijedlog plana rada za 2021.
a) Predsjednica Vijeća je priredila i prethodno dostavila svim članicama Vijeća pregled zaključaka sjednica HKV-a u 2020. godini.
Zaključeno je da dio odluka nije bilo moguće provesti zbog epidemioloških mjera kao i zbog kašnjenja s donošenjem preostala tri pravilnika i svih standarda koji proizlaze iz Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.
b) Prijedlog plana rada Vijeća za 2021. godinu Vijeće je jednoglasno prihvatilo. Za očekivati je da će se tijekom 2021. godine, nakon što se zaključe aktivnosti oko usvajanja podzakonskih akata, pažnja Vijeća usmjeri na organizaciju tematskih sjednica (na primjer, o položaju i razvojnim mogućnostima školskih i visokoškolskih knjižnica te  računalnih knjižničnih programa i komunikacije među njima).
 
AD) 6. Monografije iz knjižničarstva – mišljenje
Vijeće je jednoglasno podržalo objavljivanje svih triju predloženih monografija:
 • S. Krasić, Povijest prve javne knjižnice na hrvatskome tlu (1464.)
 • Nova zgrada, nova knjižnica 
 • 150 godina Narodne imotske čitaonice
 
AD) 7. Razno
Zaključeno je da bi se odgođeni stručni ispiti, ako se steknu uvjeti, mogli održati u ožujku 2021. godine.
 
Zapisnik sastavljen u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
 
predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća
Tatjana Aparac-Jelušić, v. r.