Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje
 
 
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi
u Republici Hrvatskoj
za 2019. godinu
 
 
1.
Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.
Pod pojmom „razvoja publike“ podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.
 
2.
Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje.
Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.
 
3.
Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:
- stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
- omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
- povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ prijenos uživo, digitalne platforme i sl.)
-  istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljane skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike, aktivnosti vezane uz edukaciju
- osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
- osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima
- poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.
 
4.
Uz prijavnicu koja se može preuzeti na mrežnoj adresi www.min-kulture.hr/prijavnice potrebno je dostaviti kratak životopis predlagatelja i izvoditelja i detaljan opis djelatnosti predlagatelja:
- detaljan opis programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti
- kalendar održavanja i provedbe aktivnosti
- pregled predviđenih troškova
- popis sudionika i suradnika s referencijama
- opis metodologije provedbe programa
- opis predviđenog učinka; služeći se kvalitativnim (navesti npr. ciljanu dobnu skupinu, geografsko područje, navike posjećivanja kulturnih i umjetničkih programa te sudjelovanja u njima) i kvantitativnim (navesti brojčane podatke) pokazateljima, opisati kako će program utjecati na razvoj publike. 
 
5.
Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća).
 
6.
Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u području kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa.
S nositeljem programa sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva kulture.
 
7.
Pravilno i potpuno ispunjena te ispisana prijavnica, koju predlagatelj treba potpisati i ovjeriti (dovoljna je ovjera predlagatelja!), dostavlja se u tiskanom obliku sa svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu. Prijavnica se šalje poštom ili osobno predaje u urudžbenom uredu Ministarstva kulture u uredovno vrijeme.
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.
Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 21. prosinca 2018. do 1. veljače 2019.
>>> Upute za prijavitelje  .pdf

>>> Prijava na javni poziv

>>> Literatura


>>> Obrazac za izradu izvješća za razvoj publike
Objava, 21.12.2018.