Poziv za podnošenje prijava za inicijativu Unije Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u RH

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, temeljem članka 24. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13) i članka 7. Odluke Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU

od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ, objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA INICIJATIVU UNIJE EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020. GODINU U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
 


Europa je tijekom povijesti bila središte izuzetno bogatoga i raznolikog umjetničkog razvoja pri čemu su europski gradovi igrali ključnu ulogu u oblikovanju i širenju kulture.
 
Europska prijestolnica kulture je inicijativa Europske unije kojoj je cilj istaknuti to bogatstvo i raznolikost, kao i zajedničke kulturne aspekte Europe kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovome boljem međusobnom razumijevanju.
 
U tim su okolnostima opći ciljevi inicijative Europska prijestolnica kulture definirani na sljedeći način: očuvati i promicati raznolikost kultura u Europi i naglasiti njihove zajedničke značajke, kao i povećati osjećaj pripadnosti građana zajedničkome kulturnom prostoru s jedne strane, te poticati kulturni doprinos dugoročnom razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima s druge strane.
 
U skladu s tim ciljevima, grad koji će ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture nastojat će svojim aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europske dimenzije svoje kulturne ponude, uključujući i transnacionalnu suradnju; proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi; ojačati kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima, te podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture.

Naslov Europske prijestolnice kulture dodjeljuje se svake godine najviše jednom gradu u svakoj od dvije države članice navedene u kalendaru koji se nalazi u prilogu Odluke br. 445/2014/EU, kojom je uređena inicijativa Europska prijestolnica kultura od 2020. do 2033. godinu. Za 2020. godinu dvije države članice koje će ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture jesu Hrvatska i Irska.
 
Cilj je ovog poziva potaknuti gradove iz Hrvatske da se prijave na natječaj za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu te tako dođu i do nominacije za moguću dodjelu nagrade Melina Mercouri.
 
Kako bi se gradovima pomoglo u pripremi kandidature, poziv donosi pregled kriterija koji će se primijeniti pri evaluaciji njihovih prijava, kao i informacije o postupku odabira. U prilogu ovom pozivu nalazi se i obrazac za prijavu koju gradovi trebaju ispuniti kako bi podnijeli svoje prijave.
 
Poziv se temelji na Odluci br. 445/2014/EU [1] koja posebice precizira kriterije koji će se koristiti pri odabiru.
 
Nagrada Melina Mercouri financira se iz Programa Kreativna Europa uspostavljenog Uredbom 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.
 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je tijelo nadležno za postupak odabira za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu u Hrvatskoj.
 
Dodatne pojedinosti o inicijativi Europska prijestolnica kulture dostupne su na sljedećim web stranicama: www.min-kulture.hr i http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm.
 
 
1.      Rezultat postupka odabira
 
Rezultat postupka odabira inicijative Europska prijestolnica kulture je dvostruk:
 
-     dodjela naslova Europske prijestolnice kulture
-     dodjela novčane nagrade u iznosu od € 1.500.000,00 u čast Meline Mercouri.
 
U tom smislu ovaj poziv za podnošenje prijava treba također promatrati kao pravila natječaja za dodjelu nagrade Melina Mercouri.
 
Dok se naslov i nagrada dodjeljuju iste godine na temelju kriterija opisanih u odlomku 2., nagrada se isplaćuje tijekom godine u kojoj grad nosi naslov, a uvjetovana je i regulirana zahtjevima opisanim u odlomku 5. ovog dokumenta.  
 
 
2.      Kriteriji imenovanja grada za naslov Europske prijestolnice kulture i dodjelu nagrade Melina Mercouri
 
a.       Kriteriji prihvatljivosti
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete
 
U 2020. godini Hrvatska će biti domaćin Europske prijestolnice kulture zajedno s Irskom.
 
Ovaj poziv za podnošenje prijava odnosi se stoga isključivo na hrvatske gradove koji se žele kandidirati za naslov Europske prijestolnice kulture u 2020. godini.
 
Naslov se odnosi na grad. Gradovi mogu, ako to žele, uključiti svoju okolicu, ali se naslov dodjeljuje samom gradu, a ne cijelom području. Stoga, ako grad uključuje i svoju okolicu, prijava se podnosi na ime grada.
 
Svaka prijava mora se temeljiti na kulturnom programu s izraženom europskom dimenzijom. Kulturni program se odnosi na godinu u kojoj grad nosi naslov Europske prijestolnice kulture i osmišljen je posebno za naslov.
 
Kao podsjetnik, u slučaju tužbe vezane uz aktivnosti provedene u okviru podnošenja prijava, može se pozvati na isključivu odgovornost podnositelja.
 
 
 
            Formalni kriteriji prijave
 
Svi kandidati ispunjavaju jedinstvenu prijavnicu koja se nalazi u prilogu 1.
 
 
Pozivaju se kandidati da se pri izradi prijave pridržavaju sljedećih formalnih uvjeta. Prijave koje nisu u skladu s tim uvjetima u fazi predodabira ili odabira [2] smatrat će se nevažećima i neće se dalje razmatrati:
 
 
-          Prijava se piše na jednom ili više službenih jezika Europske unije, s tim da jedan od jezika mora biti engleski. U slučaju više jezičnih verzija, sve moraju biti identične u pogledu sadržaja i prezentacije. Povjerenstvo zaduženo za provedbu postupka odabira koristit će englesku verzija prijava kao radnu verziju.
 
-         Gradovi kandidati odgovorit će na sva pitanja, osim na ona pitanja u fazi predodabira koja su označena kao neobvezna. Sva pitanja i odgovori na njih moraju biti jasni u prijavi, a redoslijed pitanja mora se poštovati.
 
-          U fazi predodabira engleska verzija prijava ne smije sadržavati više od 80 stranica formata A4. U fazi odabira engleska verzija prijava ne smije sadržavati više od 100 stranica formata A4. Kandidatima je dopušteno koristiti ilustracije, grafičke prikaze ili druge vizualne elemente (poput logotipa), no oni moraju biti unutar zadanog broja stranica.
 
-          U fazi predodabira prijave se šalju u papirnatom i elektroničkom formatu u roku navedenom u točki 4 „Podnošenje prijava“. Za fazu odabira [3] prijave se šalju u papirnatom i elektroničkom formatu u roku koji gradovima koji su ušli u uži izbor priopćuje Ministarstvo kulture po završetku faze predodabira. 
 
 
b.      Kriteriji isključenja
 
Gradovi kandidati moraju potpisati Izjavu časti kojom potvrđuju da se ne nalaze u nekoj od situacija navedenih u članku 106. (1) i članku 107., 108. i 109. Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije [4], ispunjavajući obrazac u prilogu 2.
 
 
c.       Kriteriji dodjele
 
Kriteriji dodjele za evaluaciju prijava podijeljeni su u šest kategorija koje odgovaraju odredbama u članku 5. Odluke br. 445/2014/EU i svih šest kategorija imaju istu snagu:
 
1. Doprinos dugoročnoj strategiji
2. Europska dimenzija
3. Kulturni i umjetnički sadržaj
4. Sposobnost provedbe
5. Doseg
6. Upravljanje.
 
1.      Što se tiče kategorije „doprinos dugoročnoj strategiji“, sljedeći će se čimbenici uzimati u obzir:
 
 • da u vrijeme prijave grad kandidat već ima kulturnu strategiju koja obuhvaća inicijativu i uključuje planove za podupiranje kulturnih aktivnosti i nakon godine naslova;
 • planovi za jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora, uključujući razvoj dugoročnih veza između kulturnoga, gospodarskog i društvenog sektora u gradu kandidatu;
 • predviđeni dugoročni kulturni, društveni i gospodarski učinak, uključujući urbani razvoj, koji bi naslov imao na grad kandidat;
 • planovi za praćenje i evaluaciju utjecaja naslova na grad kandidat te za objavljivanje rezultata evaluacije.
 
2.      Što se tiče kategorije „europska dimenzija“, sljedeći će se čimbenici uzimati u obzir:
 
 • opseg i kvaliteta aktivnosti kojima se promiče kulturna raznolikost Europe, međukulturni dijalog i veće međusobno razumijevanje europskih građana;
 • opseg i kvaliteta aktivnosti kojima se naglašavaju zajednički aspekti europskih kultura, baštine i povijesti, kao i europske integracije te aktualne europske teme;
 • opseg i kvaliteta aktivnosti u kojima sudjeluju europski umjetnici, suradnja s akterima ili gradovima u raznim zemljama, uključujući, prema potrebi, i druge gradove nositelje naslova te transnacionalna partnerstva;
 • strategija privlačenja interesa šire europske i međunarodne javnosti.
 
3.      Što se tiče kategorije „kulturni i umjetnički sadržaj“, sljedeći će se čimbenici uzimati u obzir:
 
 • jasna i skladna umjetnička vizija i strategija kulturnog programa;
 • uključenost lokalnih umjetnika i kulturnih organizacija u osmišljavanje i provedbu kulturnog programa;
 • opseg i raznolikost predloženih aktivnosti i njihova sveukupna umjetnička kvaliteta;
 • sposobnost spajanja lokalne kulturne baštine i tradicionalnih umjetničkih formi s novim, inovativnim i eksperimentalnim kulturnim izričajima.
 
4.      Što se tiče kategorije „sposobnost izvođenja“, sljedeći će se čimbenici uzimati u obzir:
 
 • da prijava ima široku i snažnu političku potporu kao i stalnu predanost lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela;
 • da grad kandidat ima ili će imati odgovarajuću i održivu infrastrukturu za provedbu projekta Europske prijestolnice kulture.
 
5.      Što se tiče kategorije „doseg“, sljedeći će se čimbenici uzimati u obzir:
 
 • uključenost lokalnog stanovništva i civilnog društva u pripremu prijave i provedbu inicijative;
 • stvaranje novih i održivih mogućnosti za prisustvovanje ili sudjelovanje velikog broja građana u kulturnim aktivnostima, posebice mladih ljudi, volontera, marginaliziranih i ranjivih skupina, uključujući manjine, dajući posebnu pozornost dostupnosti tih aktivnosti osobama s invaliditetom i osobama treće životne dobi;
 • sveobuhvatna strategija razvoja publike te posebice veza s obrazovnim sektorom i sudjelovanje škola.
 
6.      Što se tiče kategorije „upravljanje“, sljedeći će se čimbenici uzimati u obzir:
 
 • izvedivost strategije za prikupljanje sredstava i predloženog proračuna, što prema potrebi uključuje planove traženja financijske potpore iz programa i fondova Unije te obuhvaća pripremnu fazu, godinu naslova, evaluaciju i odredbe za aktivnosti povezane s nasljeđem te planiranje nepredviđenih situacija;
 • predviđena struktura upravljanja i izvršenja provedbe inicijative koja uključuje, između ostalog, odredbu o odgovarajućoj suradnji između lokalnih vlasti i struktura izvršenja, uključujući i umjetnički tim;
 • postupak imenovanja glavnog i umjetničkog ravnatelja i njihovih područja djelovanja;
 • da je marketinška i komunikacijska strategija sveobuhvatna, kao i da ističe da je to inicijativa Unije;
 • da struktura izvršenja obuhvaća osoblje s odgovarajućim vještinama i iskustvom potrebnim za planiranje, upravljanje i provedbu kulturnog programa u godini naslova.
 
Ti su kriteriji objašnjeni i ilustrirani primjerima u Vodiču za gradove kandidate je dostupan na web stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Opće Uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije na sljedećim adresama:
www.min-kulture.hr  i http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm .
                                                            
 
3.      Postupak imenovanja jednoga grada Europskom prijestolnicom kulture i dodjele nagrade Melina Mercouri
 
a.       Stručno povjerenstvo
 
Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka („povjerenstvo“) se osniva radi provedbe postupaka odabira i praćenja.
 
Uloga povjerenstva je ocijeniti prijave zaprimljene od gradova kandidata, usuglasiti listu gradova koji ulaze u fazu odabira te preporučiti jedan grad za dodjelu naslova Europske prijestolnice kulture i nagrade Melina Mercouri. Također je uloga povjerenstva da na kraju faze praćenja [5] podnese izvješće na temelju kojeg će Komisija odlučiti hoće li određenom gradu dodijeliti novčanu nagradu u čast Meline Mercouri.
 
Povjerenstvo se sastoji od 12 članova.
 
Za potrebe faza predodabira i odabira europske institucije i tijela (Europski parlament, Vijeće, Komisija i Odbor regija) imenuju deset stručnjaka za članove povjerenstva, dok su dva člana stručnjaci koje imenuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u skladu s važećim nacionalnim procedurama i u suradnji s Europskom komisijom.
 
Iste stručnjake imenuje ovlašteni službenik Komisije kako bi dali preporuku o dodjeli nagrade Melina Mercouri.
 
U skladu s člankom 6. Odluke 445/2014/EU, stručnjaci su državljani Unije, nezavisni su i nisu u stvarnom ili mogućem sukobu interesa u odnosu na određeni grad kandidat te imaju značajno iskustvo i stručnost u području kulture, kulturnom razvoju gradova ili organizaciji manifestacije Europske prijestolnice kulture, ili nekoga drugog međunarodnog kulturnog događaja sličnog opsega i razmjera.
 
 
b.      Faze postupka
 
Postupak imenovanja jednoga grada Europskom prijestolnicom kulture može se podijeliti na sljedeći način:
 
b.1  Faza odabira:
 
Faza odabira sastoji se od dvije različite faze:
 
-          Faza predodabira
 
Ministarstvo kulture organizira sastanak za predodabir na datum koji će biti naknadno objavljen na web stranicama Ministarstva (najkasnije četiri godine prije početka godine naslova) te poziva sve gradove kandidate koji su podnijeli prijavu kao odgovor na ovaj poziv u niže navedenom roku da pošalju izaslanstvo na sastanak s povjerenstvom.
 
Povjerenstvo ocjenjuje svaki grad kandidat na temelju njegove prijave i predstavljanja na sastanku u odnosu na ciljeve Europske prijestolnice kulture i gore navedene kriterije.
 
Nakon tog sastanka povjerenstvo usuglašava uži izbor gradova kandidata koji će biti pozvani dopuniti i doraditi svoje prijave tijekom faze odabira. Povjerenstvo podnosi izvješće o predodabiru koje sadrži opću ocjenu svih prijava, uži izbor gradova kandidata koji će se dalje razmatrati kao i preporuke tim gradovima.
 
Hrvatska potom formalno potvrđuje uži izbor na temelju izvješća povjerenstva i Ministarstvo kulture šalje dopis gradovima kandidatima koji su uvršteni u uži izbor pozivajući ih da dopune i dorade svoje prijave navodeći rok za njihovo podnošenje.  
 
-          Faza odabira
 
Gradovi kandidati koji su ušli u uži izbor, dopunjuju i dorađuju svoje prijave kako bi ih uskladili s kriterijima uzimajući u obzir preporuke navedene u izvješću o predodabiru. Svi gradovi koji su ušli u uži izbor pravovremeno šalju svoju dopunjenu prijavu Ministarstvu kulture.
 
U ovoj fazi povjerenstvo može posjetiti gradove koji su ušli u uži izbor da bi in situ dobilo bolji uvid o kandidaturi, kao i o razini uključenosti među stanovnicima grada i ključnim dionicima.
 
Ministarstvo kulture organizira sastanak za odabir na datum koji se naknadno objavljuje na web stranicama Ministarstva kulture te poziva sve gradove kandidate koji su ušli u uži izbor da pošalju izaslanstvo na sastanak s povjerenstvom.
 
Povjerenstvo ocjenjuje svaki od gradova kandidata u užem izboru na temelju njegove dopunjene prijave i sastanka u odnosu na ciljeve Europske prijestolnice kulture i gore navedene kriterije.  
 
Nakon tog sastanka povjerenstvo usuglašava preporuku za najviše jedan grad za naslov. Ako niti jedan od gradova kandidata ne ispunjava sve kriterije, povjerenstvo može preporučiti da se naslov ne dodijeli u Hrvatskoj u 2020. godini.
 
Povjerenstvo podnosi izvješće o odabiru koje sadrži opću ocjenu svih prijava i obrazloženu preporuku za dodjelu naslova jednom gradu. Izvješće također sadrži preporuke imenovanom gradu vezane uz napredak koji treba postići tijekom godine naslova.
 
b.2    Imenovanje grada Europskom prijestolnicom kulture i dodjela nagrade Melina Mercouri
 
Na temelju preporuke povjerenstva Hrvatska imenuje jedan grad nositeljem naslova Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu te izvješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i Odbor regija najkasnije tri godine prije godine u kojoj grad nosi naslov.
 
Istovremeno s preporukom grada za naslov, povjerenstvo također daje preporuku ovlaštenom službeniku za ovjeravanje Komisije da tom gradu dodijeli nagradu Melina Mercouri.
 
Nakon što je gradu službeno dodijeljen naslov, ovlašteni službenik Komisije prema toj preporuci može gradu dodijeliti nagradu Melina Mercouri u iznosu do € 1.500.000 [6].
 
4.      Podnošenje prijava
 
Hrvatski gradovi koji se žele prijaviti za naslov Europske prijestolnice kulture u 2020. godini odgovaraju na ovaj poziv ispunjavanjem obrasca za prijavu u prilogu 1, kao i obrasca „Izjava časti“ u prilogu 2.
 
Treba imati na umu da je obrazac za prijavu isti za fazu predodabira i fazu odabira osim kod nekoliko pitanja na koja se u fazi predodabira odgovori smatraju neobveznima.
 
Potrebno je poslati dvadeset papirnatih primjeraka i jednu elektroničku verziju svake prijave (na engleskom i moguće na još jednom službenom jeziku EU) na sljedeću poštansku adresu najkasnije do 17 sati 17. travnja 2015. godine:
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: epk@min-kulture.hr
 
Ministarstvo kulture izvještava kandidate o primitku njihove prijave u roku 15 radnih dana.
 
Podnošenjem prijave gradovi prihvaćaju da njihova elektronička prijavnica kako u fazi predodabira tako i u fazi odabira bude objavljena na kraju faze odabira na web stranicama www.min-kulture.hr i http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm.
 
Vezano uz formalne uvjete molimo pogledajte ulomak a) točke 2. ovog poziva.
 
5.      Praćenje i isplata nagrade Melina Mercouri
 
Premda se nagrada dodjeljuje u trenutku imenovanja, iznos nagrade bit će isplaćen najkasnije do kraja ožujka 2020. godine pod uvjetom da imenovani grad nastavi poštovati obveze preuzete u fazi prijave, ispunjava kriterije i uzima u obzir preporuke povjerenstva navedene u izvješćima o odabiru i praćenju.
 
Smatrat će se da je imenovani grad ispunjavao obveze preuzete u fazi prijave ako nije došlo ni do kakve značajne promjene u programu i strategiji u razdoblju od faze prijave do godine u kojoj grad nosi naslov, a posebno:
 
a)      ako je proračun održan na razini koja omogućuje provedbu visokokvalitetnoga kulturnog programa u skladu s prijavom i kriterijima; 
b)      ako se na odgovarajući način poštovala neovisnost umjetničkog tima;
c)      ako je europska dimenzija ostala dovoljno snažna u konačnoj verziji kulturnog programa;
d)     ako marketinška i komunikacijska strategija te promidžbeni materijal koji upotrebljava imenovani grad jasno odražavaju činjenicu da su Europske prijestolnice kulture inicijativa Unije;
e)      ako postoje planovi za praćenje i evaluaciju utjecaja naslova na imenovani grad.
 
Ispunjavanje ovih uvjeta ocjenjivat će Komisija na temelju preporuke stručnog povjerenstva na kraju faze praćenja, a koja traje od imenovanja grada Europskom prijestolnicom kulture do početka godine u kojoj grad nosi naslov.
 
Slično kao i proces odabira, fazu praćenja provodi povjerenstvo. Komisija saziva tri sastanka za praćenje između povjerenstva i imenovanog grada tijekom kojih povjerenstvo prati pripreme i daje savjete gradu kako bi mu pomoglo u razradi visokokvalitetnog kulturnog programa i učinkovite strategije. Nakon trećeg sastanka povjerenstvo podnosi izvješće na temelju kojeg Komisija odlučuje hoće li gradu isplatiti nagradu Melina Mercouri. Isplata nagrade nije automatska.
 
Nakon što ovlašteni službenik Komisije donese odluku o dodjeli nagrade, grad prihvaća mogućnost da Komisija, OLAF i Sud revizora obavljaju provjere i revizije.
 
Pri dodjeli i isplati nagrade primjenjuje se pravo Unije. Opći sud Suda pravde Europske unije nadležni je ili arbitražni sud za rješavanje sporova:
 
General Court
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
tel.: (352) 4303-1   faks: (352) 4303 2100
e-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
 
Ako su prijavitelji dali lažne izjave, počinili nepravilnosti ili prijevaru, mogu im biti izrečene financijske ili administrativne kazne, ili obje, a u skladu s uvjetima navedenim u članku 145. gore navedene Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije proporcionalno vrijednosti nagrade Melina Mercouri.
 
Po završetku godine u kojoj nosi naslov Europske prijestolnice kulture, imenovani grad podnosi izvješće o evaluaciji koristeći zajedničke smjernice i pokazatelje koje je ustanovila Komisija [7] i prosljeđuje ga Europskoj komisiji do 31. prosinca 2021. u skladu s člankom 16. Odluke br. 445/2014/EU.
 
 
 
6.      Dodatne informacije
 
Gradovi zainteresirani za naslov mogu dobiti informacije na informativnom sastanku koji će se održati dana 4. srpnja 2014. godine u Muzeju Mimara u organizaciji Ministarstva kulture i Europske komisije.
 
Više informacija o inicijativi Europska prijestolnica kulture može se pronaći na web stranici Opće uprave za obrazovanje i kulturu na sljedećim adresama: http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm.
 
Savjetuje se gradovima kandidatima da pročitaju vodič za gradove koji se prijavljuju za naslov Europske prijestolnice kulture koji će uskoro biti dostupan na istoj adresi.
 
Gradovi zainteresirani za naslov mogu dobiti daljnje informacije od Ministarstva kulture i od Opće uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije na sljedećoj adresi:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail:  epk@min-kulture.hr
 
European Commission
DG EAC
Creative Europe Programme – Culture
J 70 1/234
1049 Brussels, Belgium
E-mail: EAC-ECOC@ec.europa.eu
 
Pravila provedbe natječaja koja posebice pojašnjavaju naziv upravljačkog tijela nadležnog za organizaciju, provedbu i uvjete natječaja, uvjete natječaja kao i pravila za sastanak predodabira i odabira, uključujući jezični režim i organizaciju sastanka s gradovima kandidatima dostupni su na web stranici Ministarstva kulture.
  

[1] Official Journal of the European Union, OJ L 132 of 3 May 2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC
[2] Više pojedinosti o fazama predodabira i odabira dostupno je u odlomku 3. ovog poziva.
[3] Više pojedinosti o fazama predodabira i odabira dostupno je u odlomku 3. ovog poziva.
[4] Financijska uredba od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (Službeni list L 298 od 26.10.2012.).
[5] Više pojedinosti o fazama predodabira i odabira dostupno je u odlomku 5. ovog poziva.
[6] Podložno raspoloživom financiranju u sklopu Programa EU „Kreativna Europa“ 
>>>  PRIJAVNI OBRAZAC 

>>>  IZJAVA ČASTI GRADA PODNOSITELJA PRIJAVE 
1. Pravila provedbe natječaja za Europsku prijestolnicu kulture  .pdf

2. Vodič za gradove koji se namjeravaju kandidirati  .pdf

3. Smjernice gradovima za vlastitu evaluaciju rezultata svake Europske
    prijestolnice kulture (EPK) 
 
.pdf
 
 
CALL FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR THE UNION ACTION EUROPEAN
CAPITAL OF CULTURE FOR THE YEAR 2020 IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 
 
Throughout history, Europe has been a hub of artistic development of exceptional richness and great diversity where European cities have played a vital role in the formation and spread of culture.
 
The European Capital of Culture action is an initiative of the European Union which aims at highlighting this richness and diversity as well as common cultural aspects in Europe with a view to contributing to bring the peoples of Europe closer together and improve mutual understanding.
 
Against this backdrop, the general objectives of the European Capital of Culture action have been defined as follows: to safeguard and promote the diversity of cultures in Europe and to highlight the common features they share as well as to increase citizens' sense of belonging to a common cultural area, on the one hand, and to foster the contribution of culture to the long-term development of cities in accordance with their respective strategies and priorities, on the other hand.
 
In line with these objectives, activities developped by the city that will be designated as European Capital of Culture will strive to enhance the range, diversity and European dimension of its cultural offering, including through transnational co-operation; to widen access to and participation in culture; to strengthen the capacity of its cultural sector and the links of the latter with other sectors and to raise its international profile through culture.

The title of European Capital of Culture shall be awarded each year to a maximum of one city in each of the two Member States appearing in the calendar set out in the Annex of Decision No 445/2014/EU, which governs the European Capital of Culture Union action for the years 2020 to 2033. For the year 2020, the two Members States entitled to host the European Capital of Culture action are Croatia and Ireland.
 
The aim of this call is to trigger applications from cities in Croatia wishing to bid for the European Capital of Culture title for the year 2020 and to lead to the designation of one of these cities that may be awarded the Melina Mercouri prize.
 
To assist cities in the preparation of their bid, the call provides an overview of the criteria that will be applied for the assessment of their applications as well as information about the selection procedure. In annex 1, cities will also find the application form they have to complete in order to submit an application.
 
The call is based on Decision No 445/2014/EU [1], which specifies in particular the criteria to be used.
 
The Melina Mercouri prize is funded from the Creative Europe Programme established by Regulation 1295/2013 from the European Parliament and the Council of 11 December 2013.
 
The Ministry of Culture of the Republic of Croatia is the Authority which is in charge of the selection procedure for the European Capital of Culture title for the year 2020 in Croatia.
 
Further details on the European Capital of Culture action may be obtained at the following webpages: www.min-kulture.hr and http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm.
 
 
 1. Outcome of the selection process
 
The outcome of the selection process of the European Capital of Culture Union action is twofold:
 
-          The award of the title of European Capital of Culture;
-          The award of a pecuniary prize of 1.5 M€ in honour of Melina Mercouri.
 
To that extent, this call for submission of applications is also to be seen as the rules of the contest for the awarding of the Melina Mercouri prize.
 
While the title and the prize are awarded the same year on the basis of the same criteria detailed in section 2, the payment of the prize occurs in the course of the title-year and is conditioned and ruled by the requirements laid down in section 5 of this document.  
 
 
 1. Criteria for designating a city for the title of European Capital of Culture and awarding the Melina Mercouri prize
 
a.       Eligibility criteria
 
Eligible applicants:
 
In 2020, Croatia will host a European Capital of Culture alongside Ireland.
 
This call for submission of applications is therefore exclusively addressed to the cities of Croatia which wish to apply for the title of European Capital of Culture 2020.
 
The title applies to a city. Cities may involve their surrounding areas if they wish so, but the title is awarded only to the city itself and not to the whole area. Therefore, where a city involves its surrounding area, the application shall be made under the name of the city.
 
Every application must be based on a cultural programme with a strong European dimension. The cultural programme shall cover the year of the European Capital of Culture title and shall be created specifically for the title.
 
For recollection, in case of claim relating to the activities carried out in the framework of the submission for applications the sole liability of applicants can be invoked.
 
 
            Formal criteria of the application:
 
All candidate cities shall fill in the common application form laid down in annex 1.
 
Candidate cities are invited to comply with the following formal requirements when drafting their application. Applications which do not follow these requirements at pre-selection or final selection stages [2]  will be considered ineligible and not examined further:
 
-          The application shall be written in one or more of the official languages of the European Union, and one of the languages must be English. If there is more than one linguistic version, all versions must be identical from content and presentation points of view. The English version of the applications will be the working version for the panel established to carry out the selection procedure.
 
-          Candidate cities shall answer all the questions, with the exception – at pre-selection stage – of those questions that are indicated as optional. All the questions and related responses must appear clearly in the application and the order of the questions must be respected.
 
-          For the pre-selection stage, the English version of the applications shall not exceed 80 pages in A4 format. For the final selection stage, the English version of the applications shall not exceed 100 pages in A4 format. Applicants may include illustrations, graphics or any other visual elements (such as logos), but these are included as part of the page limit.
 
-          For the pre-selection stage, applications shall be sent in paper and electronic formats within the deadline indicated under point 4 below "Submission of applications". For the final selection stage [3] , applications shall be sent in paper and electronic formats within the deadline that will be indicated by the Ministry of Culture to the shortlisted cities after completion of the pre-selection stage. 
 
 
b.      Exclusion criteria
 
Candidate cities must sign a declaration on their honour certifying that they are not in one of the situations referred to in Article 106(1) and Articles 107, 108 and 109 of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union [4]  filling in the relevant form attached in annex 2.
 
 
c.       Award criteria
 
The award criteria for the assessment of the applications are divided into six categories corresponding to the provisions laid down in Article 5 of Decision No 445/2014/EU and all six categories have the same weighting:
 
1. Contribution to the long-term strategy
2. European dimension
3. Cultural and artistic content
4. Capacity to deliver
5. Outreach
6. Management
 
 1. As regards the "contribution to the long-term strategy", the following factors shall be taken into account:
 
 • that a cultural strategy for the candidate city, which covers the action and includes plans for sustaining the cultural activities beyond the year of the title, is in place at the time of its application;
 • the plans to strengthen the capacity of the cultural and creative sectors, including developing long-term links between the cultural, economic and social sectors in the candidate city;
 • the envisaged long-term cultural, social and economic impact, including urban development, that the title would have on the candidate city;
 • the plans for monitoring and evaluating the impact of the title on the candidate city and for disseminating the results of the evaluation.
 
 1. As regards the "European dimension", the following factors shall be taken into account:
 
 • the scope and quality of activities promoting the cultural diversity of Europe, intercultural dialogue and greater mutual understanding between European citizens;
 • the scope and quality of activities highlighting the common aspects of European cultures, heritage and history, as well as European integration and current European themes;
 • the scope and quality of activities featuring European artists, cooperation with operators or cities in different countries, including, where appropriate, other cities holding the title, and transnational partnerships;
 • the strategy to attract the interest of a broad European and international public.
 
 1. As regards the "cultural and artistic content", the following factors shall be taken into account:
 
 • a clear and coherent artistic vision and strategy for the cultural programme;
 • the involvement of local artists and cultural organisations in the conception and implementation of the cultural programme;
 • the range and diversity of the activities proposed and their overall artistic quality;
 • the capacity to combine local cultural heritage and traditional art forms with new, innovative and experimental cultural expressions.
 
 1. As regards the "capacity to deliver", the following factors shall be taken into account:
 
 • the application has broad and strong political support and a sustainable commitment from the local, regional and national authorities;
 • the candidate city has or will have an adequate and viable infrastructure to hold the title;
 
 1. As regards "outreach", the following factors shall be taken into account:
 
 • the involvement of the local population and civil society in the preparation of the application and the implementation of the action;
 • the creation of new and sustainable opportunities for a wide range of citizens to attend or participate in cultural activities, in particular young people, volunteers and the marginalised and disadvantaged, including minorities, with special attention being given to persons with disabilities and the elderly as regards the accessibility of those activities;
 • the overall strategy for audience development, and in particular the link with education and the participation of schools;
 
 1. As regards "management", the following factors shall be taken into account:
 
 • the feasibility of the fund-raising strategy and proposed budget, which includes, where appropriate, plans to seek financial support from Union programmes and funds, and covers the preparation phase, the year of the title, the evaluation and provisions for the legacy activities, and contingency planning;
 • the envisaged governance and delivery structure for the implementation of the action which provides, inter alia, for appropriate cooperation between the local authorities and the delivery structure, including the artistic team;
 • the procedures for the appointment of the general and artistic directors and their fields of action;
 • the marketing and communication strategy is comprehensive and highlights that the action is a Union action;
 • the delivery structure has staff with appropriate skills and experience to plan, manage and deliver the cultural programme for the year of the title.
 
These criteria are explained and illustrated by examples in the Guide for candidate cities, which is available on the websites of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission at the following addresses:
 
www.min-kulture.hr 
 
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm
 
 
 1. Procedure for the designation of one city as European Capital of Culture and the award of the Melina Mercouri prize
 
a.       The panel of experts
 
A panel of independent experts ("the panel") shall be established to carry out the selection and monitoring procedures.
 
The role of the panel is to assess the applications received from candidate cities, agree on a list of pre-selected cities as well as recommend one city for being awarded with the title of European Capital of Culture and the Melina Mercouri prize. At the end of the monitoring phase [5] , it is also the role of the panel to issue a report which will be the basis for the Commission's decision to pay or not the Melina Mercury prize to the city.
 
The panel will consist of 12 members.
 
For the purpose of the pre-selection and selection stages, ten members will be experts appointed by the European institutions and bodies (European Parliament, Council, Commission and Committee of the Regions) and two members will be experts appointed by the Ministry of Culture in accordance with the relevant national procedures and in consultation with the European Commission.
 
The same experts shall be appointed by the authorising officer of the Commission so as to give a recommendation about the award of the Melina Mercouri prize.
 
In accordance with Article 6 of Decision No 445/2014/EU, the experts shall be citizens of the Union, shall be independent, have no actual or potential conflict of interest in respect of a specific candidate city and have substantial experience and expertise in the cultural sector, in the cultural development of cities or in the organisation of a European Capital of Culture or an international cultural event of similar scope and scale.
 
b.      Phases of the procedure
 
The procedure for designating one city as European Capital of Culture can be broken down as follows:
 
b.1  The selection phase:
 
The selection phase is made of two different stages:
 
-          Pre-selection stage
 
The Ministry of Culture will organise a pre-selection meeting on a date that will be specified later on the Ministry's website (at least four years before the year of the title) inviting all candidate cities which have submitted an application in response to this call in the deadline set below, to send a delegation for a hearing with the panel.
 
The panel shall assess each candidate city on the basis of its application and hearing against the objectives of the European Capital of Culture action and the criteria as specified above.
 
After this meeting, the panel will agree on a shortlist of candidate cities which shall be invited to revise and complete their application during the final selection stage. It shall issue a pre-selection report containing a general assessment of all the applications, the short-list of candidate cities which are to be considered further as well as recommendations to these cities.
 
Croatia shall then formally approve the short-list based on the report of the panel and the Ministry of Culture shall send a letter to short-listed candidate cities inviting them to complete and revise their applications and indicating the deadline for submitting such applications. 
 
-          Final selection stage
 
The short-listed candidate cities will complete and revise their applications with a view to complying with the award criteria as well as taking into account the recommendations contained in the pre-selection report. Each pre-selected city will send its revised application to the Ministry of Culture in due time.
 
At this stage, the panel may wish to pay a visit to the pre-selected cities to get in situ a better understanding of the candidacies as well as the level of ownership among the city's inhabitants and key stakeholders.
 In any case, the Ministry of Culture will organise a selection meeting on a date to be specified later on the Ministry's website (preferably no later than nine months after the pre-selection meeting) inviting all short-listed cities to send a delegation for a hearing with the panel.
 
The panel shall assess each short-listed candidate city on the basis of its revised application and hearing against the objectives of the European Capital of Culture action and the criteria as specified above. 
 
After this meeting, the panel shall agree on the recommendation of a maximum of one city for the title. If none of the candidate cities fulfil all the criteria, the panel may recommend not to award the title in Croatia in 2020.
 
The panel shall issue a selection report containing a general assessment of all the applications and a justified recommendation for the designation of one city for the title. The report shall also contain recommendations to the city concerned regarding the progress to be made by the year of the title.
 
b. 2      The designation of the city as European Capital of Culture and the award of the Melina Mercouri prize
 
On the basis of the recommendation of the panel, Croatia shall designate one city to hold the title for the 2020 European Capital of Culture and shall notify the European Parliament, the Council, the Commission and the Committee of the Regions of that designation no later than  three years before the title-year.
 
At the same time it recommends a city for the title, the panel will also recommend the authorising officer of the Commission to award the Melina Mercouri prize to this city.
 
Once the city has been officially designated, the authorising officer of Commission, upon this recommendation, may award it the Melina Mercouri prize which amounts to € 1.500.000 [6].
 
 
 1. Submission of applications
 
The cities of Croatia wishing to apply for the European Capital of Culture title in 2020 shall reply to this call by filling in the application form in annex 1 as well as the "declaration of honour" form in annex 2.
 
It is to be noted that the application form is the same for the pre-selection stage and the final selection stage except a few questions which are deemed as being optional at the pre-selection stage.
 
Twenty paper copies and one electronic version of each application (in English and potentially also in another EU official language) must be sent to the following postal address and e-mail address no later than 17th of April at 5 pm 2015:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb
E-mail: epk@min-kulture.hr
 
Applicants will be informed by the Ministry of Culture of the receipt of their application within 15 working days.
 
By submitting an application, cities accept that their e-application at both pre-selection and selection stages be made public on www.min-kulture.hr and http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm  at the end of the selection phase.
 
For formal requirements please refer to section 2 under a) of the call.
 
 
 1. Monitoring and payment of the Melina Mercouri prize
 
While the prize is awarded at the moment of the designation, its payment will occur no later than the end of March 2020 provided that the city designated continues to honour the commitments it made at the application stage, still complies with the award criteria of the action and takes into account the recommendations contained in the selection and monitoring reports of the panel.
 
The commitments made at the application stage shall deemed to have been honoured by the designated city where no substantial change has been made to the programme and the strategy between the application stage and the year of the title, in particular where:
 
a)      the budget has been maintained at a level capable of delivering a high-quality cultural programme in line with the application and the criteria; 
b)      the independence of the artistic team has been appropriately respected;
c)      the European dimension has remained sufficiently strong in the final version of the cultural programme;
d)     the marketing and communication strategy and the communication material used by the designated city clearly reflect the fact that the European Capitals of Culture is an action of the Union;
e)      the plans for the monitoring and evaluation of the impact of the title on the city are in place.
 
Compliance with these requirements will be assessed by the Commission on the basis of a recommendation made by a panel of independent experts at the end of the monitoring phase, which runs from the designation of the city as European Capital of Culture up to the beginning of the year of the title.
 
Similarly to the selection process, the monitoring phase is carried out by the panel. The Commission will convene three monitoring meetings between the panel and the designated city in order for the panel to take stock of the preparations for the event and give advice with a view to helping the city to develop a high-quality cultural programme and an effective strategy. After the third meeting, the panel will issue a report which will be the basis for the Commission's decision to pay or not the Melina Mercouri prize to the city. Please note that the payment of the prize is therefore not automatic.
 
Once the authorising officer of the Commission has issued the decision regarding the award of the prize, the city accepts that checks and audits by the Commission, OLAF and the Court of Auditors can be carried out.
 
Regarding the award and payment of the prize, the Law of the Union applies. The competent court or arbitration tribunal to hear disputes is the General Court of the Court of Justice of the European Union:
 
General Court
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925  Luxembourg
tel.: (352) 4303-1   Fax: (352) 4303 2100
e-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
 
Financial or administrative penalties, or both, may be imposed on applicants who have made false declarations, or committed irregularities or fraud, in accordance with the conditions laid down in Article 145 of the abovementioned Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union and in proportion to the value of the Melina Mercouri prize.
 
Once the title year ends, the city awarded the title of European Capital of Culture will have to produce an evaluation report using the common guidelines and indicators established by the Commission [7] and transmit it to the European Commission by 31 December of 2021 in accordance with Article 16 of Decision No 445/2014/EU.
 
 
 1. Additional information
 
Cities interested in the title may obtain information at the information meeting organised on the 4th of July 2014 in the Mimara Museum by the Ministry of Culture and the European Commission.
 
Much of the information on the European Capital of Culture action can be consulted on the website of the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission at the following address: http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm.
 
Candidate cities are advised to read the guide for cities applying for the title of European Capital of Culture, available at the same address.
 
Cities interested in the title can obtain further information from the Ministry of Culture and from the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission at the following address:
 
 
Ministry of Culture
Runjaninova 2
10000 Zagreb
Republic of Croatia
E-mail: epk@min-kulture.hr  
European Commission
DG EAC
Creative Europe Programme - Culture
J 70 1/234
1049 Brussels, Belgium
E-mail: EAC-ECOC@ec.europa.eu
 
The Rules of procedure, specifying in particular the name of the managing authority responsible for organising and managing the competition, the competition arrangements as well as the rules for the pre-selection and selection meetings, including the language regime and the organisation of the candidate cities' hearings, are available on the website of the Ministry of Culture.
 
 

[1]  Official Journal of the European Union, OJ L 132 of 3 May 2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC
[2]  More details about the pre-selection and selection stages are provided in section 3 of this call.
[3]  More details about the pre-selection and selection stages are provided in section 3 of this call.
[4]  Financial Regulation of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union (Official Journal L 298 of 26.10.2012)
[5]  More details about the pre-selection and selection stages are provided in section 5 of this call.
[6]  Subject to the funding being made available under the EU Programme "Creative Europe"
 
 
>>> APPLICATION FORM

>>> DECLARATION OF HONOUR BY THE APPLICANT CITY


1.  Rules of procedure for ECoC competition .pdf

2.  A guide for cities preparing to bid .pdf
 
3.  Guidelines for the cities' own evaluations of the results of each ECoC .pdf