Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga i časopisa za narodne knjižnice u 2015. godini (Rok: 14.11.2015.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12, 44/13 i 91/13) objavljuje  

 
Javni poziv za podnošenje ponuda
za otkup knjiga i časopisa za narodne knjižnice u 2015. godini

 
 
 
1.      Predmet javnoga poziva
 
A) Ministarstvo kulture otkupljivat će knjige domaćih izdavača i to:
 
•     djela suvremene domaće književnosti
•     djela publicistike
•     djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost
•     prijevode suvremene svjetske književnosti, znanosti i umjetnosti.
 
Otkupljivat će se izdanja samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige koja su objavljena tijekom 2014. i 2015. godine.
 
Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike, ponovljena i komercijalna izdanja te knjige u digitalnom tisku. Neće se otkupljivati izdanja nakladnika koji nisu dostavili obvezne primjerke Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
B) Ministarstvo kulture otkupljivat će pojedinačne brojeve časopisa domaćih izdavača i to:
 
•     časopisa iz područja kulture
•     časopisa iz društveno-humanističkih područja
•     časopisa čije je objavljivanje Ministarstvo kulture sufinanciralo u tekućoj
      godini.
 
Ministarstvo kulture neće otkupljivati časopise koji su na dan prijave na ovaj Javni poziv stariji od 4 mjeseca.
  
 
2.      Korisnici potpore
 
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 
 
3.   Način prijave
 
Prijava se podnosi internetskim putem na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na stranicama Ministarstva na sljedećoj adresi: https://www.min-kulture.hr/prijavnice/.
 
Elektronički popunjene prijavnice treba ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom te uz obvezne priloge:
•  tiskani primjerak objavljene knjige ili objavljeni primjerak časopisa
•  podatke o knjizi/časopisu, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
•  potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim
   primjercima
 
dostaviti na adresu:
Ministarstvo kulture
Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
 
     4.    Rok prijave
   
Ponude za otkup knjiga i časopisa mogu se podnositi od dana objave do 14. studenoga 2015. godine.
 
 
    5.     Završne odredbe
 
Knjige i časopisi otkupljeni putem ovoga Javnog poziva namijenjeni su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
 
Primjerci knjiga i časopisa dostavljeni u prilogu ponudi neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.
 
Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete – prijave koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku, koje nisu na propisanim obrascima i u skladu s navedenim rokom, prijave bez obveznih priloga te prijave korisnika koji nisu izvršili preuzete obveze.


Objava, 16.2.2015.