Natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima za razdoblje 2014. – 2018.

Na temelju članka 4. i članka 5. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 22/09, NN36/11 i NN 58/14) i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za 2014. - 2018., Ministarstvo kulture objavljuje: 
 

NATJEČAJ

za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama:
 
·         Zona „Hans Schmidt“:
Ostaci trgovačkog broda „Hans Shmidt", Rovinj N=44°54'13" E=13°35'11" Z-23, broj mogućih dopuštenja: 1
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
 
 
·         Zona "Coriolanus"
Ostaci ratnog dobra „Coriolanus“ N=45°19' 10" E=13°25'25" Z-20, broj mogućih dopuštenja: 6
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 7.000,00 kn
 
 
·         Zona aviona „JU 87 Štuka“ kod otoka Žirja
Otok Žirje:  N 43° 39 17,6, E 15° 38 03,9  P-4932 broj mogućih dopuštenja: 5
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
 
 
za razdoblje 2014. – 2018.

I. Ovim natječajem pokreće se postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje unutar zaštićenih područja – zona utvrđenih u Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra za 2014. – 2018. (Program je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva ili ga se može dobiti kod nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture) te na jednom novootkrivenom području. 

II. Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03 i 96/10), za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
-  registracija pravne ili fizičke osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja , pružanje usluga u ronilaštvu i sl. (dokazuje se izvodom iz registra ili obrtnicom); 
- voditelji ronjenja s minimalnom kvalifikacijom R*** ili instruktor prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa; 
- voditelji ronjenja moraju biti zaposlenici pravne ili fizičke osobe ili u njima angažirani temeljem posebnog ugovora (dokaz o ronilačkoj osposobljenosti te preslik ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora). 
Prijave pravnih ili fizičkih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, a prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, neće se uzeti u razmatranje na predmetni natječaj.
Ministarstvo kulture ne snosi nikakvu odgovornost glede troškova ponuditelja u svezi sa sudjelovanjem na natječaju. 

III. Uz ponudu, pravne i fizičke osobe dužne su priložiti: 
- dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti, 
- izjavu kojom potvrđuju da su upoznate s obvezama iz Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, 
- izjavu o spremnosti ispunjavanja posebnih uvjeta za zaštićeno područje - zonu propisanih Programom i 
- ponudu s iznosom godišnje naknade koju su spremne plaćati za obavljanje podvodnih aktivnosti u zaštićenom području - zoni koja je ista ili veća od minimalne naknade propisane Programom. 

IV. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 

V. Otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja obavit će 11. svibnja 2015. godine u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2 u 13 sati. 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 
Ministarstvo kulture zadržava pravo odbijanja svih ponuda, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima. 

VI. Prednost na natječaju imat će pravna i fizička osoba, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo i koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine. 

VII. Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja nakon otvaranja ponuda u roku od 15 dana predložit će nadležnom Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, izdavanje dopuštenja za pravnu ili fizičku osobu koja bude izabrana na temelju ovog natječaja. 
Nadležni Konzervatorski odjel izdat će dopuštenje za ronjenje u roku od 15 dana od primitka prijedloga Stručnog povjerenstva. 

VIII. Ponude s pripadajućom dokumentacijom šalju se ili predaju u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom na omotnici «za natječaj - dopuštenje za ronjenje - ne otvarati». 
  
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture ili na e-mail adresi: koncesije.ronjenje@min-kulture.hr
 
 
   


Objava, 24.4.2015.