Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu (Rok: 22.07.2009.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“, broj 137/08, 57/09 i 62/09) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu

I.
 
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.
 
Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
                                                                                                  
 II.
U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, općim i posebnim kriterijima kulturnih vijeća za odabir programa te ocjenom izvršenja programa u 2009. godini, uvrstit će se programi:
1.       redovne djelatnosti ustanova i strukovnih udruga u kulturi;
2.       glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta;
3.       kulturno-umjetničkog amaterizma;
4.       dramske umjetnosti i kazališnog amaterizma;
5.       zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
6.       časopisa i književnih manifestacija;
7.       knjižnične djelatnosti;
8.       muzejsko-galerijske djelatnosti;
9.       likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
10.    nove medijske kulture;
11.    zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
12.    arhivske djelatnosti;
13.    međunarodne kulturne suradnje;
14.    informatizacije ustanova kulture;
15.    investicijske potpore;
16.    digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti.
U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu, posebni natječaji raspisat će se za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, potpore knjižarama za programe promocije knjige i čitanja, poticanje glazbenog stvaralaštva.
 
 
 
III.
Dodatni uvjeti za prijavljivanje programa
Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (arheološka, konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova.
Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.
Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.
Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje, prijedlozi programa (na prijavnici 13.) prijavljuju se u dva roka: do 20. srpnja 2009. godine ili do 15. ožujka 2010. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će biti razmatrane samo ukoliko je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.
IV.
Prijave se podnose on-line popunjavajući odgovarajuće obrasce (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) dostupne na internet stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisane s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, izuzev prijave za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
 
>>>> Rok za podnošenje prijava produžen je sa 20. srpnja na 22. srpnja 2009. godine do 24h. 
 
Neće se razmatrati prijedlozi s nepotpunim podacima, prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, kao i prijave koji se ne dostave Ministarstvu kulture u navedenom roku.