Javni poziv za projekt "PODUZETNIŠTVO U KULTURI'' za 2009. godinu (Rok: 04.06.2009. )

 

J A V N I   P O Z I V

 za Projekt

"PODUZETNIŠTVO U KULTURI'' za 2009. godinu

 

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe Projekta „Poduzetništvo u kulturi" za 2009. godinu. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Minstarstvo kulture su davatelji potpore, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi Projekt. Državna potpora je potpora male vrijednosti i nepovratna je.

II.

Korisnici državne potpore po ovom Projektu su gospodarski subjekti (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) malog gospodarstva - obrti, trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007.), te samostalni umjetnici,  ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), a koji:

-          pozitivno posluju (izuzev gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2008. godine),

-          imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

-          u privatnom su vlasništvu državljana Republike Hrvatske (samostalni umjetnici moraju biti državljani RH),

-          imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnika (izuzev samostalnih  umjetnika),

-          imaju upis novog obrta s početkom rada,

-          namjenski su opravdali bespovratna sredstva dobivena u 2008. godini.

Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije i oni koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.

III.

Sredstva su nepovratna, a namijenjena su za:

-          nabavu novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička oprema i programi, te multimedije,

-          ulaganja u znanja za primjenu novih tehnologija u kulturi,

-          ulaganja u marketing kulturnih projekata,

-          pokriće dijela troškova provedbe nezavisnih i izvaninstitucionalnih kulturnih poduzetničkih projekata,

-          zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti u 2009. godini,

-          pokriće dijela troškova promidžbenih materijala, istraživanja tržišta i kreativnih rješenja,

-          pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi,

-          pokriće dijela troškova obrazovanja za menadžment u kulturi,

-          sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi.

 

Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna.

IV.

Zahtjevi za dodjelu sredstava podnose se na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom Projekt  "Poduzetništvo u kulturi" za 2009. godinu.

Uz Zahtjev (Obrazac PuK/09) i ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti, korisnik dostavlja odgovarajuću dokumentaciju.

V.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava dostavlja Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva sljedeću dokumentaciju:

1)       popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/09),

2)       popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,

3)       detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.)

4)       dokumentaciju u nastavku

 

 a) trgovačko društvo i zadruga

-          preslik Rješenja o upisu u sudski registar

-          obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku

-          preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2008. godinu

-          BON 2 ne stariji od 30 dana

-          preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec

-          potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi

-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih

b) obrt

-          preslik obrtnice

-          preslik prijave poreza na dohodak za 2008. godinu

-          BON-2 ne stariji od 30 dana

-          preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec

-          potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi

-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih

c) ustanova

-          preslik Rješenja o upisu u sudski registar ustanova

-          akt o osnivanju

-          preslik Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti

-          financijski izvještaji za 2008. godinu

-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih

d) umjetnička organizacija

-          preslika Rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture

-          financijski izvještaji za 2008. godinu

-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih

e) samostalni umjetnici

-          preslik potvrde o statusu samostalnog umjetnika od Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika

-          preslika prijave poreza na dohodak za 2008. godinu

-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.

 

VI.

Zahtjev za dodjelu sredstava razmatra međuministarsko Povjerenstvo koje imenuju potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva i ministar kulture, a odluku o dodjeli, temeljem zaključka Povjerenstva, donosi potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz supotpis ministra kulture.

VII.

Projekt, Obrazac zahtjeva PuK/09 za prijavu na Javni poziv, te Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti podnositelji zahtjeva podižu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, a dostupni su i na web stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon 0800/234-505.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.

VIII.

Javni poziv traje 45 dana od dana objave Javnog poziva.

Za istu namjenu može se isplatiti samo jedna potpora. Priznavanje troškova i retrogradno, do 8 mjeseci od dana objave Javnog poziva.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo kulture zadržavaju pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja sredstava.

 

KLASA: 311-01/09-01/16
URBROJ: 526-11-01-02/3-09-7
Zagreb, 20. travnja 2009.

 

>>> Rezultati natječaja