Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima (Rok: 29. svibnja 2020.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16, 104/16, 116/18, 127/19), Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine i Odluke ministrice kulture o dodjeli namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama od 12. svibnja 2020. godine, objavljuje
 
JAVNI POZIV ZA DODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA UMJETNIČKIM STRUKOVNIM UDRUGAMA ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POTPORE UMJETNICIMA
 
 
Predmet Javnoga poziva
I
Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.
 
Korisnici potpore i osnovni kriteriji
II
Na temeljem podataka i prijedloga strukovnih udruga, Ministarstvo kulture je razradilo model potpore koji će se realizirati tijekom svibnja 2020. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.
 
III
Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.
 
IV
Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:
  • članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. ožujka 2020. godine
  • član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
  • član može dokazati prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
  • član nije prethodno ostvario pomoć kroz mjere Vlade RH, kao niti Ministarstva kulture
  • član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
  • član je ostvario ukupne prihode temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini u iznosu većem od 1.625 kn
  • član nije u 2019. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn
 
Način prijave
V
Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva s priloženom dokumentacijom predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi.
 
 
VI
Zahtjevom za dodjelu jednokratne potpore utvrđuju se osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status, prihod od obavljanja umjetničke djelatnosti, ukupan dohodak te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti, kao i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost. Stručne kriterije prethodno usuglašene s Ministarstvom kulture, strukovna udruga objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.
 
VII
Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge koje potom Ministarstvu kulture dostavljaju popis članova za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore. Ministarstvo kulture temeljem dostavljenog popisa te ispunjene prijavnice, sklapa sa strukovnom udrugom ugovor kojim se omogućuje dodjela sredstava na utvrđeni iznos.
 
VIII
Udruge će svojim članovima isplatiti jednokratnu potporu (sukladno mišljenju Ministarstva financija - https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/19378) te Ministarstvu kulture dostaviti dokaz o uplati za svakog člana. Strukovna udruga je dužna na svojim mrežnim stranicama objaviti popis članova s iznosom potpore koju su ostvarili putem ovog Javnog poziva.
 
IX
Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore, kao i o njihovom iskaznom prihodu ostvarenom od umjetničke djelatnosti u 2019. godini, pri čemu će viši iznos jednokratne potpore biti dodijeljen za prihod u 2019. godini iznad 19.500 kn, a niži za prihod ispod tog iznosa.
 
X
Prijavnica koju ispunjavaju strukovne udruge i obrazac zahtjeva (koji su strukovne udruge dužne dopuniti stručnim kriterijima) za dodjelu potpore koji ispunjavaju članovi udruge, bit će dostupni za preuzimanje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Ispunjenu prijavnicu kao i dodatnu dokumentaciju (popis članova koji udovoljavaju propisane osnovne i stručne kriterije za dodjelu potpore) strukovna udruga dostavlja Ministarstvu kulture elektroničkom poštom na adresu potporeumjetnicima@min-kulture.hr.

Rok prijave
XI
Strukovne udruge na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice mogu predati svoje prijave od dana objave ovog Javnog poziva do zaključno 29. svibnja 2020. godine.>>> Prijavnica
>>> Obrazac zahtjeva
>>> Prilog_popis članova koji udovoljavaju propisane osnovne i stručne kriterije za dodjelu potpore