Rokovi za podnošenje zahtjeva Stručnom povjerenstvu za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu


Postupak dodjele viših stručnih zvanja provodi se dva puta godišnje a rokovi za podnošenje zahtjeva su:

1. – 31. ožujka i 1. – 30. rujna tekuće godine

VAŽNO: NN 16/2022 (4.2.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja sadrži novu tablicu (Prilog 2. Pravilnika) Stručni i znanstveni kriteriji izraženi u bodovima za stjecanje viših stručnih zvanja koju je potrebno priložiti u dokumentaciji:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_02_16_163.html
 
U skladu s čl. 36. Pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19, 103/20 i 16/22) kandidati koji podnose zahtjev Stručnom povjerenstvu za dodjelu viših stručnih zvanja prilaže sljedeće podatke i dokumente:

– ime, prezime i adresu stanovanja

– životopis

– preslika potvrde/rješenja o prethodno stečenom zvanju

– bibliografiju objavljenih radova i preslike sažetaka radova

– popis konzervatorsko-restauratorskih radova sa sažetim opisom izvedenih postupaka i osnovnim obrazloženjem konzervatorsko-restauratorskog pristupa (do 900 znakova po predmetu/objektu) ovjeren od strane poslodavca
 
– ispunjena tablica stručnih i znanstvenih kriterija izraženih u bodovima za stjecanje viših stručnih zvanja u koju su uvršteni konzervatorsko-restauratorski radovi za koje su priloženi elaborati/stručna izvješća

U popisu u tablici Stručni i znanstveni kriteriji izraženi u bodovima za stjecanje viših stručnih zvanja (Prilog 2. Pravilnika) treba navesti elaborate/stručna izvješća završenih konzervatorsko-restauratorskih radova iz uže specijalnosti struke za koju se podnosi zahtjev za dodjelu višeg stručnog zvanja i u kojoj je prethodno stečeno temeljno stručno zvanje.
Uz svaki od navedenih radova u Tablici potrebno je navesti vrijeme njegovog obavljanja uz kratki opis samih radova.
Tablicu ovjerava kandidat svojim potpisom, te čelnik potpisom i žigom ustanove.
 
– potvrdu poslodavca o trajanju zaposlenja
Ukoliko kandidat radi samostalno, potrebno je priložiti ugovore o izvedenim radovima kako bi se točno utvrdio rad u struci.

– potvrdu nadležnog konzervatorskog odjela ministarstva nadležnog za poslove kulture, odnosno Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba o obavljenim poslovima na temelju izdanih prethodnih odobrenja i potvrdu poslodavca koju supotpisuje osoba koja u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u užoj specijalnosti ili potvrdu nadležnog arhiva, nadležne knjižnice odnosno nadležnog muzeja o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim poslovima za arhivsko gradivo, knjižnu građu i muzejsku građu, koja se izdaje na temelju popisa radova
Popis kulturnih dobara na kojima su obavljani poslovi mora biti naveden u potvrdi o stručno obavljenim konzervatorsko-restauratorskim radovima koju izdaje nadležno tijelo odnosno ustanova.

elaborate/stručna izvješća s dokumentacijom kojima se dokazuje ispunjavanje traženih stručnih i znanstvenih kriterija izraženih bodovima sukladno Stručnim i znanstvenim kriterijima iz Priloga 2. ovog Pravilnika (bodovi se dodjeljuju za svaki pojedini elaborat/stručno izvješće koji je priložen zahtjevu)

Elaborat /stručno izvješće treba sadržavati:
- opće podatke o kulturnom dobru
(autor, datacija, lokacija, nalazište, građevina, smještaj unutar građevine, dimenzije, materijal kulturnog dobra)
- opis kulturnog dobra
- uvjete smještaja
(mikroklimatski, mikrobiološki i sigurnosni uvjeti, rasvjeta, upotreba prostora)
- opis stanja kulturnog dobra prije radova
(opis i pregled oštećenja, uzročnici oštećenja)
- opis provedenih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja
(restauratorska, laboratorijska, arhivska, specijalna snimanja itd. – potrebno je opisati metode)
- rezultate istraživanja i valorizaciju povijesnih slojeva
(potrebno je protumačiti rezultate istraživanja i zaključke)
- smjernice za daljnje radove i prijedlog prezentacije povijesnih slojeva kulturnog dobra
- opis konzervatorsko-restauratorskih radova, korištenih materijala i metoda
(potrebno je opisati postupke i navesti upotrijebljene materijale (sastav, industrijsko ime, koncentracija), mjesto i vrijeme provedbe radova; obrazložiti pristup i odabir postupaka)
- zaključak o doprinosu radova stanju kulturnog dobra
- preporuke za preventivno konzerviranje ili čuvanje i pohranu kulturnog dobra
(manipulacija, izlaganje, pohrana, čuvanje predmeta i sl.)
- legendiranu fotodokumentaciju u boji s fazama tijekom istraživanja, prije, za vrijeme i   nakon radova
(u legendi uz opis navesti izvor, autora fotografije, godinu/datum snimanja)
- grafičke priloge
(nacrti/grafička dokumentacija zatečenog stanja, povijesnih faza i predloženih rješenja prezentacije - u legendi uz opis navesti izvor, autora, godinu)
 
Najzahtjevniji konzervatorski ili konzervatorsko-restauratorski radovi koji su navedeni u polju 1.1. Tablice ocjenjuju se temeljem opsežnog izvještaja koji mora sadržavati obrazloženje zbog čega se opisani radovi smatraju najzahtjevnijim poslovima na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara s obzirom na opseg obavljenih istraživanja, broj dionika i njihovu koordinaciju te osmišljavanje inovativnih rješenja u primjeni metoda i postupaka.

– dokaz o stečenom akademskom stupanju doktora ili magistra znanosti iz područja konzervatorske ili konzervatorsko-restauratorske djelatnosti i primjerak ili sažetak doktorske disertacije odnosno magistarskog rada.
 
Stručno povjerenstvo može tražiti od kandidata i drugu dokumentaciju potrebnu za prosudbu njegovog stručnog rada.
 

Napomena: U zahtjevu koji se zaprima i arhivira u Ministarstvu kulture i medija prilaže se ispisana i ovjerena dokumentacija. Elaborati/stručna izvješća mogu biti ispisani ili priloženi u digitalnom obliku (u PDF formatu).
Isti zahtjev se u postupku dodjele upućuje izvjestiteljima u digitalnom obliku, stoga je obvezno dostaviti zahtjev s ovjerenom dokumentacijom i elaboratima i u digitalnoj formi (u PDF formatu) na e-mail adrese:
katarina.radatovic-cvitanovic@min-kulture.hr – za sve konzervatore i konzervatore-restauratore osim konzervatora-restauratora u muzejima;
ariana.hajdin@min-kulture.hr – za konzervatore-restauratore u muzejima.
 
Po završenom postupku dodjele viših stručnih zvanja predana dokumentacija se ne vraća.
 
 
OBRAZAC SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA (GDPR)
 
Obavezno ispuniti obrazac suglasnosti za korištenje osobnih podataka i priložiti zahtjevu za potrebe objave osobnih podataka sukladno čl. 28. Pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19, 103/20 i 16/22).
 
 
NAKNADA
 
Naknada za dodjelu svih viših stručnih zvanja u konzervatorsko restauratorskoj djelatnosti po kandidatu iznosi 132,72 EUR / 1.000,00 HRK (Fiksni tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK).
 
Kandidat navedeni iznos naknade uplaćuje u Državni proračun Republike Hrvatske HR1210010051863000160, Model: HR65, Poziv na broj: 7005-230-756-GODINA PREDAJE ZAHTJEVA, Svrha doznake: IME I PREZIME KANDIDATA, uplata naknade za dodjelu višeg stručnog zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.
 
Dokaz o uplati potrebno je poslati u roku od 15 dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćanju zahtjeva koja se upućuje na e-mail adresu kandidata.